Spread the love

Gij zult niet oordelen, een zwaar onderwerp. Niet oordelen is door sommigen als een 11e gebod toegevoegd aan de Tien Geboden. Opmerkelijke figuren als Madonna beroepen zich er graag op, maar wat leert de Bijbel er nu eigenlijk over?

Laten wij ons als christenen door de Bijbel leiden, of nemen we te klakkeloos deze stelling uit de maatschappij over? Dat de maatschappij niet geoordeeld wil worden is duidelijk, maar wat zegt de Bijbel er over? Laten we eens een paar plaatsen bekijken. Lees en …. eh … oordeel zelf.

Romeinen 16:17-18

Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.

Efeze 5:11

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

Colossenzen 2:8

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus,

1 Corinthiërs 11:13-15

Oordeelt zelf: is het voegzaam, dat een vrouw met ongedekten hoofde tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet, dat, indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is, doch dat, indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is? Immers, het haar is haar tot een sluier gegeven.

2 Timotheüs 4:3, 4

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

1 Johannes 4:1

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Mattheüs 7:15

Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

1 Timotheüs 5:20

Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.

2 Johannes 1:10

Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom.

Efeze 5:6-13

Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts, (want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid), en toetst wat de Here welbehagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

2 Timotheüs 3:5

die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

Johannes 7:24

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

Efeze 4:14

Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,

2 Corinthiërs 11:13, 14

Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

2 Petrus 2

Hier wordt een heel hoofdstuk genoemd. Het is goed om dat in uw eigen Bijbel te lezen en te overdenken

Titus 1: 10-16

Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken. Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof, en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, die zich van de waarheid afkeren. Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Mattheüs 24:24

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Bron: Alexisnbeach (tiktok)

Gij zult niet oordelen

Niet direct teksten met “gij zult niet oordelen” zelf in de tekst, maar allemaal duidelijke handelingen of oproepen waarvoor het vellen van een oordeel wel degelijk vereist is.

Het excuus “gij zult niet oordelen” is dus niet geldig en uit zijn verband gerukt. Als mensen doen we dagelijks niet anders dan oordelen, beoordelen en zelfs veroordelen. Dat is op zich niet verkeerd, het is slechts onderdeel van het dagelijks leven.

De reactie “gij zult niet oordelen” zie je mensen dan ook meestal gebruiken als zij eigenlijk zelf ook wel weten dat zij fout zitten, maar niet bereid zijn om dat toe te geven. Of als duidelijk is dat iemand anders fout zit, maar het voor hun vlees zo lekker voelt en ze dat dus niet willen erkennen, of omdat ze bang zijn gemaakt met de woorden dat je een gezalfde des Heren niet mag beoordelen.

Deze tekst komt uit 1 Samuël 26:9 en wordt door veel übercharismatische charlatans misbruikt om elke vorm van tegenspraak de mond te snoeren. Onder meer in 2 Cor. 11:13, 14 wordt ons geleerd dat wij dus wel degelijk onderscheidt moeten hebben of iemand überhaupt wel een “gezalfde des Heren” is!

Het is volkomen onjuist om iedereen die dit van zichzelf zegt, maar op zijn blauwe ogen te geloven, zeker omdat de Bijbel expliciet waarschuwt dat juist in onze tijd meer en meer valse leraren op zullen staan, en dat deze ook in staat zijn de uitverkorenen te misleiden!

Het is dus een zaak van uitermate groot belang om hierin duidelijk onderscheidt te leren en te maken! Dus toch weer oordelen.

Maatstaf

De enige maatstaf is de vraag of degene het zuivere Evangelie brengt. Vaak hoor ik zeggen:”Ja, maar diegene heeft een bediening en doet wonderen en tekenen. Mensen genezen, mensen worden bevrijdt.” Lees dan Mt. 7:22, 23 even. Daar worden de hoofdpunten van de übercharismatische beweging met name genoemd. “geprofeteerd … boze geesten uitgedreven … vele krachten gedaan”. En dan ook nog in de naam des Heren!

En toch spreekt Jezus de vreselijke woorden: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”

Kijk niet naar het uiterlijk. De tovenaars bij Farao deden de wonderen en tekenen van Mozes ook na en maakten hem in feite belachelijk. Wonderen en tekenen zijn dus nooit een bewijs dat iets van God is!

Welke vruchten brengen zij voort? Waar gaat hun prediking over? Zijn het miljonairs die constant over geld preken en doorlopend grote giften vragen? Preken zij in de trant van geven = tienvoudig of honderdvoudig ontvangen? Preken ze uitsluitend over de grote plannen die God voor je leven heeft?

Kijk dan uit!

Kijk niet naar uiterlijke schijn! Ja, God heeft geen hekel aan rijkdom. Al het goud en zilver op aarde is per slot van rekening van Hem, en inderdaad waren grote mannen Gods in de Bijbel vaak rijke mannen. Abraham, Job, Jakob, David, Salomo, maar bij allemaal is duidelijk dat die rijkdom slechts bijzaak was. Hun hartsgesteldheid was, met vallen en opstaan, op de Here gericht. Zij preekten niet doorlopend over rijkdom en het verwerven van schatten op aarde. De mooiste Psalmen van David gaan over de nabijheid van de Here in zijn leven. Abraham’s grootste wens was een eigen kind, en de belofte was een enorm nageslacht.

Maar veel christenen kijken tegenwoordig met wereldse ogen naar de rijkdom van valse predikers. De pracht en praal van voorgangers in dure auto’s die met een cordon aan politie bij de kerk aankomen. Mensen, het is allemaal slechts uiterlijke schijn. Zeker als je beseft dat driekwart van diezelfde Gemeente het hoofd amper boven water kan houden en in een plaggen hutje (bij wijze van spreken) leeft.

One response

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets