Nashvill-verklaring
Spread the love

De Nashville-verklaring is, uiteraard, ook op “De Bijbel zegt” besproken. Voor wie die site niet kent: Het is een atheïstische site die niets schuwt om de Bijbel in een kwaad daglicht te stellen. Verdraaiingen en uit hun context gehaalde verzen zijn daarbij populair. Daarom vandaag een reactie op zijn artikel over de Nashville-verklaring.

Nog één tip: Neem de titel van de site niet te serieus. In de meeste gevallen vult hij iets in wat de Bijbel helemaal niet zegt!

Nashville-verklaring Artikel 1

Behalve dan in het geval van lust opwekkende vrouwen in krijgsgevangenschap want die mogen eerst worden uitgeprobeerd voordat de “levenslange” verbinding wordt aangegaan. (Deuteronomium 21:11-14)

Wie dit gedeelte leest ziet gelijk de manier van werken van de onbekende auteur achter deze site: verdraaiien. Er is geen sprake van “uitproberen”. Als de man seks met haar heeft, dan moet hij haar ook huwen. Dan gelden dus verder de toenmalig geldende huwelijksregels, waar Jezus later ook nog wel wat over te zeggen had!

Ook kan een MAN die iets onaangenaams in zijn vrouw ontdekt heeft van haar scheiden met een speciale “scheidbrief”. Dat een VROUW zou kunnen scheiden omdat de man niet bevalt is natuurlijk ondenkbaar. (Deuteronomium 24:1)

Jezus leert waarom dat zo ontstaan is, en wat er niet aan klopt. Uiteraard horen we de auteur daar niet over. Deze manier van Bijbeluitleg kennen we ook wel als “cherry-picking”, links en rechts wat tekstjes uit hun verband halen om je eigen gelijk te bevestigen. Dit heeft niets met Bijbeluitleg te maken, maar de Bijbel misbruiken om je eigen gelijk te bevestigen.

1.2

Als de Bijbel iets zegt over Gods bedoelingen dan kunnen we moeilijk anders concluderen dat één man net zoveel vrouwen mag hebben als hij er kan onderhouden want zo’n beetje alle hoofdrolspelers in het Oude Testament hadden meerdere vrouwen.

Voor iemand die de Bijbel wat beter kent kun je moeilijk anders concluderen dan dat deze auteur totaal geen Bijbelkennis heeft. God is de hele Bijbel door duidelijk: Eén man, één vrouw. Dat mensen daar van afweken is hun keuze, hun verantwoording, maar kun je God niet in Zijn schoenen schuiven. De Bijbel staat vol van voorbeelden van mensen die tegen Gods inzettingen ingaan. Dat was uiteindelijk ook de reden dat Jezus moest komen.

1.3

Hier wordt het verband tussen seks en het krijgen van kinderen gebruikt om te suggereren dat seks alleen op zijn plaats is als daar ook kinderen uit voort kunnen komen. Met dezelfde redenering kun je ook het gebruik van fietsen afkeuren: God heeft de mens benen gegeven om te lopen dus mogen ze alleen daarvoor gebruikt worden.

En daar hebben we de bekende stroman weer. Nee, dat wordt helemaal niet gesuggereerd, dat is de invulling van auteur. Als een man of vrouw onvruchtbaar blijkt te zijn, dan is seks nog steeds een prima manier om elkaar de liefde te betonen. Bovendien hebben de meeste christenen aanzienlijk vaker seks met elkaar, dan dat ze kinderen krijgen, dus de redenatie van auteur is kansloos.

1.4

Wat God precies bedoelt blijft natuurlijk giswerk maar de Bijbel zegt in ieder geval dat praktiserende homoseksuelen gedood dienen te worden. (Leviticus 20:13)

Wat God bedoelt blijft alleen gissen als je Hem niet kent. Het lijkt mij dodelijk vermoeiend om constant de strijd aan te gaan met Iemand die je toch niet wil begrijpen, maar goed. Dit onderdeel vraagt wat meer dan de korte reacties die kenmerkend zijn voor auteur, dus dat gaat hier niet lukken. Komt op de lijst voor “ooit nog”.

Nashville-verklaring Artikel 2

Blijkbaar is de auteur het hier volledig mee eens, want geen reactie. Wie zwijgt stemt toe

Nashville-verklaring Artikel 3

Er is de schrijvers van de Nasville Verklaring blijkbaar alles aan gelegen dat in huwelijk en kerk de man de baas blijft en vrouwen een onderdanige positie innemen.  (Genesis 3:16)(1 Korinthiers 11:3-9)(Efeziers 5:22-23)

Kijk, weer zulke onzin. En cherrypicking met Bijbelteksten. Bijbels leiderschap is gebaseerd op dienen, zie het voorbeeld van Jezus Die de voeten van zijn discipelen waste. En waarom krijgt de lezer geen Bijbelteksten over de vrouw uit Spreuken 31? Of dat een man zijn vrouw moet behandelen als broos vaatwerk? Wat auteur weigert te snappen, is dat er niets mis is met een hiërarchie. De man is het hoofd van de vrouw, zoals Jezus het hoofd van de kerk is. Maar dat de vrouw een onderdanige positie inneemt in de Bijbel is een klinkklare leugen en op geen enkele manier te onderbouwen.

Nashville-verklaring Artikel 4

Verschillen tussen man en vrouw zijn GEEN gevolg van de zondeval en zijn precies zo door God bedoelt? Prima, maar dan ook niet met de zondeval op de proppen komen als er moeilijke vragen worden gesteld over het leed in de wereld dat God toelaat.

De logische conclusie is dan dus dat het atheïsme leert dat al het leed in de wereld voortkomt uit de verschillen tussen man en vrouw. Eigenlijk is deze reactie zo kinderlijk dat ik hem echt even drie keer moest lezen om door te laten dringen. Hier wordt op waanzinnige wijze een verband gesuggereerd wat helemaal niet bestaat. Een verband wat op geen enkele mogelijke manier te verdedigen is omdat het twee totaal verschillende zaken betreft.

En nee, natuurlijk zijn de verschillen tussen man en vrouw geen gevolg van de zondeval. De vrouw is in Genesis al met al haar verschillen geschapen. Die verschillen worden gelijk bij de schepping al duidelijk. De zondeval is pas later en heeft niets gedaan aan die verschillen, en ze dus ook niet veroorzaakt.

Ziektes en epidemieen zijn ook dus ook GEEN gevolg van de zondeval…

Als je een kromme redenatie over een niet bestaand verband gebruikt als basis, dan kan de rest uiteraard niet beter worden. Dus laat ik deze waanzinnige tirade verder maar rusten. Op een scheef fundament kun je geen rechte toren bouwen.

Nashville-verklaring Artikel 5

Weer instemming. Toch geen slechte score!

Nashville-verklaring Artikel 6

De auteurs van de Nashville-verklaring schrijven duidelijk vanuit het Nieuwe Verbond, maar auteur heeft weer alleen teksten uit het Oude Verbond in een poging om de tekst te weerleggen. Goedkoop.

De door auteur aangehaalde tekst Lev. 21:18-23, gaat helemaal niet over “lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling” en is dus volkomen off-topic.

Een bastaard is uit zonde geboren, dus het is logisch dat die niet in dienst van God kon staan. Hetzelfde geldt voor het volgende “argument” wat auteur zonder enige kennis aanhaalt. Castreren was niet toegestaan, dus hoe kun je een castraat dan wel in de dienst van God toelaten. Het gaat hier niet zozeer om een gebrek, maar om een bewuste castratie.

En waarom is dat zo? Als iedereen zo welkom is bij Jezus waarom zijn dan de mensen die van geslacht willen veranderen dat niet? Gaarne hoofdstuk en vers.

Dit leest de auteur duidelijk omgekeerd van wat er staat in de Nashville-verklaring:

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Zij stellen dus juist dat het wel mogelijk is.

Nashville-verklaring Artikel 7

Auteur komt weer met een waanzinnige redenatie over mug en parasieten als het gaat om een artikel over geslachten. Compleet off-topic, maar ja, als je geen argument hebt, moet je toch iets  verzinnen…

Nashville-verklaring Artikel 8

Geen reactie, dus alweer instemming!

Nashville-verklaring Artikel 9

En soms doet God dan nog een extra schepje op die zonde door opzettelijk mensen “verkeerde” neigingen te geven, harten te verharden of ze anderszins te laten dwalen.

Nee God, doet er geen schepje boven op. Auteur haalt Rom. 1:24 aan. Daar staat dat God mensen over heeft gegeven. Als je kijkt naar de betekenis van het woord uit de grondtekst, betekent het dat God hen hun gang laat gaan en deze mensen hun eigen lust kunnen botvieren, naar hun zondige aard. Dat is dus heel wat anders dan dat God er een schepje bovenop doet!

En ja, God laat mensen soms over aan een dwaling. Als ze niet willen luisteren is dat soms de enige weg om hen nog te bereiken. Maar de oorzaak ligt wel bij de mens zelf!

Nashville-verklaring Artikel 10

Zucht, het is werkelijk om moedeloos van te worden. De inquisitie heeft niets met het ware christendom te maken. Logisch dus ook dat auteur geen enkele Bijbelverwijzing plaatst, want die zijn er niet.

Ook de “hele degelijke bijbelse gronden” zijn holle retoriek om het eigen vermeende gelijk te onderstrepen. Voor uitleg verwijs ik naar mijn artikel Slavernij in de Bijbel.

Nashville-verklaring Artikel 11

En weer wordt er een drogreden van jewelste uit de kast getrokken. En uiteraard wordt ook weer even de onkunde aangaande het onderwerp geëtaleerd.

Dat auteur meent dat apen op hem lijken is veelzeggend. Wie de verschillen tussen aap en mens kent zou zoiets nooit zeggen. Van geen van de dieren stelt God dat ze geschapen zijn naar Zijn beeld en gelijkenis. Overigens ben ik heel benieuwd in hoeverre de aan degeneratie onderhavige mens nog lijkt op de geschapen Adam & Eva. Ik denk dat we gaan schrikken…

Nashville-verklaring Artikel 12

zondige verlangens te doden

wordt gelijk verdraaid tot het doden van mensen. Weer twee totaal verschillende zaken, dus wat moet je met zo’n off-topic reactie die totaal niets met het onderwerp te maken heeft?

Het “doden van verlangens” is “nagenoeg onmogelijk” voor een mens die zich laat leiden door zijn dierlijke lusten. Voor een mens die wat verder ontwikkeld is, wat meer over dingen na heeft gedacht, is dat wel degelijk zeer goed mogelijk. En mensen bewijzen dat ook op dagelijkse basis.

Het offer van Jezus vergelijken met wraak is weer zo’n voorbeeld van het redeneren vanuit onontwikkelde dierlijke lusten. Gelukkig weten velen wel dat de mens meer is dan een verzameling van wat lusten en verlangens en dat er ook hogere doelen in het leven zijn.

Nashville-verklaring Artikel 13

En waar kunnen we “Gods geopenbaarde wil” met betrekking tot transgenders in de Bijbel vinden dan? Gaarne hoofdstuk en vers.

Simpel: Man en vrouw schiep hij hen.

Wat eigenlijk gewoon lachwekkend is, is een atheïst die opkomt voor transgenderisme. De meeste atheïsten beroepen zich op wetenschap, en de wetenschap stelt duidelijk dat er maar twee mogelijkheden zijn: Man of vrouw.

De Nashville-verklaring

Lees de complete tekst en meer informatie op de site van de Nashville-verklaring.


Artikel 1

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken.

WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Artikel 2

WIJ BEVESTIGEN dat Gods geopenbaarde wil voor alle mensen betekent: reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat gevoelens, verlangens of beloften van toewijding (in welke vorm dan ook) seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk ooit kunnen rechtvaardigen, evenmin als enige vorm van seksuele onreinheid.

Artikel 3

WIJ BEVESTIGEN dat God Adam en Eva, de eerste mensen, naar Zijn beeld heeft gemaakt, voor God als personen gelijkwaardig, als man en vrouw verschillend.

WIJ ONTKENNEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw hen ongelijk  maken in waardigheid of waarde.

Artikel 4

WIJ BEVESTIGEN dat de door God bepaalde verschillen tussen man en vrouw Gods oorspronkelijke bedoeling met Zijn schepping weerspiegelen, en gericht zijn op het welzijn en de bloei van de mens.

WIJ ONTKENNEN dat deze verschillen het gevolg zijn van de zondeval, of dat zij behoren tot de menselijke tragiek die moet worden overwonnen.

Artikel 5

WIJ BEVESTIGEN dat de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken integraal onderdeel zijn van Gods doel voor ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen.

Artikel 6

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over ‘ontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijn’. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is.

WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus.

Artikel 7

WIJ BEVESTIGEN dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel.

WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

Artikel 8

WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden – zoals dat voor alle christenen geldt.

WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen.

Artikel 9

WIJ BEVESTIGEN dat de zonde zorgt voor misvorming van seksuele verlangens, door ze niet op het huwelijksverbond, maar op seksuele onreinheid te richten. Deze misvorming omvat zowel heteroseksuele als homoseksuele onreinheid.

WIJ ONTKENNEN dat een langdurig patroon van verlangen naar seksuele onreinheid seksueel onrein gedrag rechtvaardigt.

Artikel 10

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn

WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Artikel 11

WIJ BEVESTIGEN onze plicht om altijd de waarheid in liefde te spreken, ook wanneer wij tot of over elkaar spreken als mannelijk of vrouwelijk.

WIJ ONTKENNEN elke verplichting om in ons spreken God te onteren door in te gaan tegen Zijn bedoeling die Hij heeft gehad met het scheppen van mensen als Zijn beelddragers als mannelijk en vrouwelijk.

Artikel 12

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven.

Artikel 13

WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zondaren in staat stelt om tegen een transgender-zelfverstaan te strijden en dit verkeerde zelfverstaan te verloochenen en, door Zijn geduld, de door God ingestelde verbinding tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk te aanvaarden.

WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus een zelfverstaan rechtvaardigt dat niet in overeenstemming is met Gods geopenbaarde wil.

Artikel 14

WIJ BEVESTIGEN dat Christus Jezus naar deze wereld is gekomen om zondaren zalig te maken en dat, door Zijn dood en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven te verkrijgen zijn voor een ieder die zich bekeert van de zonde en vertrouwt op Christus alleen als Verlosser, Heere en allerhoogste Schat.

WIJ ONTKENNEN dat de arm van de Heere te kort is om te redden, of dat ook maar één zondaar buiten Zijn bereik is.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets