Nieuws

toronto

11
jun

Jack Deere’s visie op profetie

Het begrip van Jack Deere over de gave van profetie is een weerspiegeling van de verdraaide leringen van de ‘New Apostolic Reformation’ (NAR), waar hij sinds de tijd van John Wimber, Paul Cain en Peter Wagner in de eerste tijd van de opkomst van de Vineyard en Toronto Blessing beweging, deel van uitmaakt. Deere spreekt over een profeet die hij ontmoette kort nadat hij bekeerd was door de ‘Latter Rain’.

(meer…)

10
dec

Toronto blessing

Volgens velen het begin van alle ellende. De Toronto Blessing barstte begin jaren ’90 los in de Toronto Airport Christian Fellowship (TACF), een naam die aan deze kerk gegeven werd nadat zij uit de Vineyard beweging waren gezet vanwege aanhoudende ongehoorzaamheid. Zij lieten allerlei vreemde manifestaties toe, en daar was volgens de leiders van de Vineyard beweging geen Bijbelse onderbouwing voor te geven.

Randy Clark, door Todd Bentley later een “firestarter” genoemd, introduceerde de ‘blessing’ van Rodney Howard-Browe in de Toronto Airport Vineyard Church waar John Arnott, iemand die nog steeds een grote rol speelt in de charismatische- c.q. profetische beweging, voorganger was.

De Toronto Blessing werd in Nederland geïntroduceerd door Jeugd met een Opdracht leiders Bart Doornweerd en Warren Lancaster door in 1994 John Arnott naar Nederland te halen. Na afloop van de samenkomst in Zwolle boden zij in een open brief hun excuses aan; ze hadden geen verdeeldheid willen veroorzaken. Het kwaad was echter geschiedt en een periode van kerkscheuringen en verdeeldheid volgde.

De manifestaties die bij de Toronto Blessing werden geïntroduceerd in het Christendom, zien we vandaag de dag in dezelfde of zelfs extemere vorm terug in de charismatische- en profetische beweging.

Opmerkelijk is dat ook een nieuwe hype in het christendom uit de TACF is ontsproten: soaken. En net zoals bij de Toronto Blessing, zijn de wortels terug te voeren tot oosterse religies en ontbreekt elke Bijbelse onderbouwing.

De gevolgen van de Toronto Blessing waren desastreus. Vele kerken zijn gescheurd, veel christenen teleurgesteld afgehaakt. Een observatie van Paul Growdy, voormalig pastor van Vineyard in de buurt van Toronto:

Na drie jaar diep betrokken te zijn geweest bij de Toronto blessing, is onze “Vineyard Assembly in Scarborough” (Oost Toronto) zo goed als vernietigd. We hebben elkaar verslonden, met roddel, achterbaksheid, scheiding, sektes, kritiek, etc. Na drie jaar ‘soaken’, bidden voor mensen, schudden, rollebollen, lachen, brullen, bedienen bij TACF in hun gebedsteam, aanbidding leiden bij TACF, preken bij TACF, zo ongeveer leven bij TACF, waren we de meest vleselijke, onvolwassen en misleidde christenen die ik ken. Ik herinner me dat ik in 1997 tegen mijn vriend en voorganger van de “Scarborough Vineyard Church” zei dat we sinds dat de Toronto Blessing is gekomen zo ongeveer in kleine stukjes uit elkaar zijn gevallen. Hij was het met me eens!

De auteur van het boek reageert:

Het klinkt alsof Paul Growdy de lange termijn vruchten van Toronto als niet anders dan “slecht” beschouwd. En ik moet het daar mee eens zijn. In feite geloof dat deze geest de afgelopen 16 jaar een spoor van vernietiging door het Lichaam van Christus heeft getrokken die elk verstand te boven gaat

Alle ‘nieuwe’ charismatische uitingen vinden uiteindelijk hun oorsprong terug in Toronto, wat uiteindelijk teruggrijpt op de Kundalini geest.

Een andere site (Rejoice Now) zegt:

De Toronto beweging is ook vandaag nog steeds actief. Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.

Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt.

Maar welke Geest heeft God ons gegeven?

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Tim.1:7

21
nov

Kansas City Prophets

Een groep mensen binnen de Charismatische Beweging die in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw met zeer controversiële uitspraken kwamen. Op internet is een overdaad aan informatie te vinden van de on-Bijbelse zaken omtrent deze zelfbenoemde profeten.
(meer…)

19
nov

Soaken

Soaken
Dit is een van de termen waar grote verwarring over en door ontstaat. Letterlijk betekent het ‘doordrenkt worden’. De oorsprong van de term legt ver buiten het Christendom, maar verdedigers van ‘soaken’ benoemen het ongeveer als “stil worden bij God”, maar dat is iets essentieel anders en noemen we over het algemeen “Stille tijd”.

Soaken vindt zijn oorsprong in oosterse religies. Zoals uit het voorgaande in dit boek al is gebleken worden oosterse mystieke technieken via de charismatische- en/of profetische beweging in het Christendom binnengebracht.

Ook soaken blijkt via John en Carol Arnott (TACF, Toronto blessing) in het Christendom te zijn geïntroduceerd. Speciaal hiervoor hebben zij het Soaking Prayer Center (SPC) opgericht, waar cursussen worden gegeven. In Nederland is soaken vooral gepromoot door TRIN, Soul Survivor en aanverwante organisaties.

Wat is soaken

Hier ontstaat de verwarring. Volgens christelijke aanhangers is het zoiets als God zoeken in de stilte, begeleidt door zachte aanbiddingsmuziek. Het is de bedoeling dat je je geest leeg maakt, zodat je de Heilige Geest beter zou kunnen verstaan.

Echter: Deze technieken worden al eeuwenlang geleerd in oosterse mystieke religies en komen rechtstreeks vanuit de New Age en yoga. Gezien de achtergrond van de hele huidige charismatische- en profetische beweging is dat niet verwonderlijk.

Als je mediteert wordt je ontvankelijk voor alle soorten van gedachten, indrukken en ervaringen. Wie in de New Age mediteert, krijgt ook inspirerende gedachten of beelden die in zijn bewustzijn een vorm krijgen die hij beschouwt als afkomstig van zijn ‘hogere ik’.

In de Bijbel staat geen enkel voorbeeld van iemand die stil zat of lag in meditatie om zijn gedachten tot stilte te brengen en te wachten op Gods stem die hem instructies zou geven.

God vraagt verstandelijke actie van Zijn kinderen om samen met Hem te werken. Hij wil dat we ons verstand inschakelen, niet uitschakelen. God schakelt nooit onze wil en denken uit. Hij zegt nergens in de Bijbel: “Weest ledig”.

De vermeende Bijbelse onderbouwing van het ‘soaken’ is zo zwak en wankel, dat elk aangehaald Bijbelvers eenvoudig weerlegd kan worden. Het gaat te ver om dat hier te doen, maar op onze site staat een artikel over soaken met meer uitleg.

Op de site van SPC uit Den Haag staat een nogal misleidende zin:

In ieder mens is een verlangen om dicht bij God te zijn

Is dit wat de Bijbel leert? Ja? Waarom zegt de Bijbel dan slechts weinigen Hem vinden? Dat de weg waar de meesten op wandelen breed is? En wat moeten we dan met een tekst als Romeinen 3:11?

Hoe weet ik dat ik soaken nodig heb?

  • Bij geestelijke droogte kan soaken je geest doen herleven

Is het niet verstandiger om de Here oprecht te zoeken? Iedere Christen kent ‘woestijntijden’, tijden van geestelijke droogte. God heeft daar ook een bedoeling mee. De postmoderne, verwende mens kan hier niets mee, en zoekt zijn heil in lapmiddelen om zich vooral goed te voelen.

  • Als je verlangt naar een meer krachtig bewegen in de gaven van de heilige Geest, kan soaken  je helpen om Gods stem duidelijk te verstaan

Zoals hierboven al beschreven staat is het uitvoeren van oosterse religieuze methoden nogal riskant om te zoeken naar de God van de Bijbel

  • Als je zoekt naar nieuwe visie of richting in je leven, kan het helpen om te soaken

Hierbij geldt dezelfde opmerking als hierboven. Als je jezelf door deze mystieke technieken openstelt voor allerlei geesten, is de kans heel groot dat je contact krijgt met een demon die zich voordoet als een engel des lichts.

  • Als je van binnen verwond bent, kan soaken de pijn verlichten

God kan emoties genezen. Maar emoties hebben ook een functie, die hebben we niet voor niets gekregen! Het is niet verstandig om pijnverlichting te zoeken door gebruik te maken van technieken uit oosterse religies.

  • Als je iets nieuws wilt beginnen en de kracht van de Heer daarbij nodig hebt, kan soaken je verfrissen

Zie vorige opmerking

  • Als je een antwoord zoek voor een probleem of een bepaalde situatie, kan soaken je helpen de weg te vinden

Dit is echt een leugen! God kan je de weg wijzen als je daar om vraagt door middel van gebed. Daar heeft Hij echt geen oosterse mystiek voor nodig! We dienen een Almachtig God, en niet een god die door allerlei afgodische rituelen in onszelf gezocht moet worden!

  • Als je verantwoordelijkheden draagt, kan soaken je last verlichten

Nog een leugen. Iedereen draagt verantwoordelijkheden. Als God je voor een bepaalde taak geroepen heeft, heeft Hij je ook de kracht daarvoor gegeven en een belofte gedaan!  (1 Corinthiërs 10:13). Door te soaken getuig je dus van je ongeloof. Soaken heb je alleen nodig als je zelf verantwoordelijkheden op je schouders hebt genomen, die God je niet gegeven heeft! Als je vanuit eigen kracht werkt. Als je naar eigen eer zoekt.

  • Als je vast zit in bepaalde zonden, kan soaken je bekrachtigen om uit te breken in vrijheid

Ook dit is een leugen! De Bijbel leert duidelijk dat wij onze zonden moeten belijden en af moeten leggen. Dat heeft totaal niets met soaken te maken!

  • Als je relatieproblemen hebt, kan soaken je nieuwe bronnen geven van genade, geduld en liefde

Ook dit is weer een leugen! Door soaken boor je onreine, misschien wel demonische bronnen aan. Die zullen je misleiden met een tijdelijk gevoel van genade, geduld en liefde, maar vroeger of later zal het alsnog fout gaan. Alleen door oprechte bekering zul je ontvangen wat je nodig hebt om je relatieproblemen te boven te komen, als de problemen op deze vlakken liggen.

  • Als je meer intimiteit wilt in je relatie met je hemelse Vader, kan soaken je dieper brengen in Hem

Over deze intimiteit staat ook een en ander in het boek beschreven.

Een paar weerleggingen
Voorstanders van dergelijke hypes zijn meestal nogal ‘creatief’ in het verzinnen van Bijbelse onderbouwing voor hun dwaalleer. Daarom zullen we hier een paar ‘onderbouwingen’ bekijken, maar u zult ongetwijfeld nog andere tegen (gaan) komen.

John & Carol Arnott leren dat het beter is ‘te rusten in Gods tegenwoordigheid’ dan te bidden.
Paulus roept ons in Efeze 6:18 echter op tot voortdurend gebed:

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

En in Lucas 18:1 leert Jezus Zelf ons:

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

Mogen we dan concluderen dat John & Carol Arnott een on-Bijbelse leer verkondigen nu we gezien hebben dat hun leer over soaken lijnrecht tegen de woorden van onze Heer ingaan?

Ook leren John & Carol Arnott dat de Heilige Geest boven de gelovigen zweeft wanneer zij aan het soaken zijn. Eens kijken wat de Bijbel zegt over de ‘woonplaats’ van de Geest:

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont.
Romeinen 8:9

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken, door Zijn Geest, die in u woont.
Romeinen 8:11

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
1 Corinthiërs 3:16

Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.
2 Timótheüs 1:14

Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Jacobus 4:5

Duidelijk toch?

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14:16,17

De Heilige Geest woont in ons, waarom zouden we dan op zoek gaan naar een geest die boven ons zweeft? Dat is tegen het godslasterlijke aan!

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
Exodus 20:3

Zoeken naar een andere geest om die te aanbidden is dus feitelijk het afwijzen van God Zelf.

Eén van de vragen die wordt gesteld is: “Hoe kun je weten of soaken goed voor je is?” En als antwoord wordt dan gesproken over ‘goed voelen’, ‘verlichting’, ‘nieuwe energie’, ‘vrede’. Allemaal new-age-termen, maar geen woord over het onderzoeken van de Schriften.

Maar we zouden inderdaad ook nog even aandacht besteden aan de al dan niet Bijbelse onderbouwing van soaken.

De volgende verwijzingen komen we bijvoorbeeld tegen:

Genesis 2:21

Toen deed de Here een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

Tja, een grap over de ‘zegen’ van de vrouw ligt voor de hand, maar die sla ik maar even over 😉 Enige wat hier een vermeende overeenkomst met soaken is, is dat de Here een slaap over ‘de mens’ liet komen. Echter, bij soaken worden dan als mogelijke resultaten genezing, heling, versterking, en dergelijke genoemd, maar die vinden hier geen van allen plaats.

Psalm 23:2-3a

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel

Hoe heeft deze tekst meer dan 4000 jaar waar kunnen zijn zonder soaken? En als dat zo is, waarom hebben we dan nu ‘opeens’ soaken nodig? Dat was een uiterst ontheologische reactie.
Deze psalm is geschreven door David en gaat over God als onze Herder. David laat zien hoe God hem (en ons) door alles heen leidt, steeds weer rust geef, zoals een herder zijn schapen leidt. Dat heeft dus totaal niets met soaken te maken!

2 Koningen 3:15

Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heren op hem kwam

In de verzen hiervoor wordt duidelijk dat Elisa in gesprek is met Josafat. Geen soak-situatie dus, maar een redelijk pittig gesprek. En het gevolg van de citerspeler die komt spelen is niet dat Elisa gaat soaken, maar dat hij profeteert! Weer een actieve handeling, in plaats van passief.

Lucas 9:32

En Petrus en die met hem waren, werden door diepe slaap overmand en, toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.

Als we alleen dit vers lezen zou er met een beetje fantasie inderdaad uit de ontlenen zijn dat slaap een zegen kan zijn. Petrus en de mannen zouden dan door de Heilige Geest in slaap gebracht worden. Dat is echter een staaltje Bijbelinleg van de bovenste plank, want dat wordt nergens duidelijk.

Lezen de we context echter, zeg Lucas 9:29-32, dan krijgen we al een heel ander beeld:

En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit. En, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia. Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door diepe slaap overmand en, toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.

Jezus bereidde Zich voor op Zijn lijdensweg. Deed hij dat door soaken? Nee, want in vers 29 staat letterlijk dat Hij in gebed was. Dat was dus een actieve handeling die Hij verrichte. En op die actieve gebedshouding kwam de heerlijkheid Gods over Hem. Dat is dus tegenovergesteld aan soaken!

Lucas 11:13b

uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden

Ook bij deze tekst krab ik me even achter de oren over de onderbouwing van soaken. De tekst is helemaal waar, maar de Bijbel leert ook duidelijk dat de Heilige Geest als reactie in ons komt wonen, niet boven ons komt zweven, of even op de koffie komt, zoals men bij soaken suggereert.

Zo zijn er nog meer Bijbelteksten die uit hun context worden gerukt om een on-Bijbelse, mensgerichte, praktijk te rechtvaardigen, maar het gaat op dit moment te ver om die allemaal te behandelen.

 

15
nov

The Toronto Deception – mirror

The Toronto Deception by Pastor Paul Gowdy

September 13, 2007 in apostasy, christianity, Christians, Church, discernment, God, new age, religion, spiritual growth, Spiritual Life, Spirituality | Tags:

 *Update*

Paul has a new blog and here it is

http://iftruthbeknown.wordpress.com/

The Toronto Deception

By a former Toronto Vineyard Pastor

It has taken me nine years to actually come to the place where I would write this story. Part of the reason was because I was not fully convinced that it is appropriate to speak out against weaknesses in the body of Christ publicly. Another reason is because it has taken years of soul searching to become convinced that what happened in the Toronto Airport Church was actually all bad or at least more bad than good!
For the past number of years I have called it a mixed blessing. I think James A. Beverly called it this in his book Holy Laughter and the Toronto Blessing 1994. Today I would call it a mixed curse concluding that any individual good that came from this experience is far outweighed by much harm and satanic deception. I suppose that therein has been my dilemma. I have tried to live my life in the fear of the Lord and Jesus told us that the unforgivable sin was the blasphemy of the Holy Spirit. Attributing to Satan what was in fact a work of God. If pressed as to whether or not the Toronto blessing is all God or all Devil I will still be hedgy, but I am convinced that Satan has used this experience to blind people to the historical doctrines of God, to produce fruit in keeping with repentance, to failing to test and discern the spirits and failing to test prophecy.
After three years of being in the thick of the Toronto blessing our Vineyard assembly in Scarborough ( East Toronto) just about self destructed. We devoured one another, with gossip, backstabbing, division, sects criticism etc. After three years of ‘soaking,’ praying for people, shaking, rolling, laughing, roaring, ministering at TACF on their prayer team, leading worship at TACF, preaching at TACF, basically living at TACF we were the most carnal, immature and deceived Christians that I know. I remember saying to my friend and senior pastor at Scarborough Vineyard Church in 1997 that ever since the Toronto Blessing came we have just about fallen to bits! He agreed!
My experience has been that the manifestation of spiritual gifts mentioned in 1st Corinthians 12 was much more common in our assembly, before January 1994 (when the Toronto blessing started.) than during this period of supposed Holy Spirit visitation.
During 1992-1993 when praying for people we would experience what I believe was genuine prophesy, deliverance and much grace and favour from the Lord. After the Toronto Blessing started, all ministry time changed, the only prayers were ‘More Lord MORE ’, the shouting of ‘Fire’ the jerky shaking of the body with the ‘ooh ooh OOH WOOOAAH’ prayer. (I kid you not!)
On January 20th 1994 about 15 people from our church traveled over to Toronto Airport Vineyard in order to listen to Randy Clark, a Vineyard pastor from the USA. John Arnott had called our senior pastor to invite us. He communicated that Randy had been to the Rodney Howard Browne meetings and that the stuff had broke out in his church in the following weeks. John was hoping that something might break out with us too. We were only too happy to travel over. We were a church plant out of the Toronto Airport and we started in 1992. In those days there were three Vineyard Churches in Toronto. One Down Town church, Scarborough vineyard church to the east and the Airport Church. We were one big happy family. Because we were small in number we did special meetings, conferences etc, together.
The year before most of our leadership teams joined and had headed to Nicaragua for a short term missions trip. We had genuine love and fellowship with each other. Since leaving the Vineyard churches I have read a fair bit of analysis from the critics.
Some make out that the Toronto Blessing was one huge conspiracy to lead the body of Christ into heresy. Heresy and apostasy I suspect may well be the result, but none of these destinations were intentional. I am honestly convinced that the leaders in the Vineyard churches are genuine born-again Christians who love the Lord, but have fallen into deception. They have not loved the Lord enough to keep His commandments. They have failed to obey the scriptures and have been led astray by our longing for something bigger and brighter and more exciting and dynamic. I am guilty of this sin also. I have preached renewal in Korea, the United Kingdom, the USA and here in Canada. I am genuinely repentant and in writing this story I would ask you the bride and body of Christ to forgive me. Especially the Pentecostal / Charismatic Christians among you, for you are my immediate family theologically. I am an evangelical Christian, I always have been but I do not believe in the cessation of the spiritual gifts at the end of the apostolic era. I believe that it was my evangelical roots (my family are Baptists and I was born again in the Presbyterian Church.) that started to open my eyes to problems with this so called renewal.
In hind sight I look back and think how could I have been so blind? I laughed at people acting like dogs and pretending to urinate on the columns of the TACF building. I watched people pretend to be animals, bark, roar, cluck, pretend to fly as if they had wings, perpetually act drunk and sing silly songs. How I thought that any of this was from the Holy Spirit of God amazes me today. It was loud irreverent and blasphemous to the Holy God of the Bible. I suppose in my mind I reasoned that as long as they did not teach any thing in direct violation to scripture then it was what we called the exotic. This is a buzz word for manifestations that could not be justified from a biblical perspective. I was taught from the pulpit that we had two options. The order of the nursery full of life and messy or the order of the graveyard, very orderly but dead!
As a young immature pastor I wanted life with mess. I failed to remember that God wants us to become mature and grow up in him. I became disconcerted by the prophetic words that came forth especially one by Carol Arnott in which she had her bride experience where she was taken into the very presence of Jesus and said that the love that she experienced was even better than sex! I was shocked in my spirit and thought how can one compare the love of God with sex? When we suspected that demons were running riot in our services John Arnott would teach that we should ask are they coming or going. If they are leaving then that is ok! John would defend the chaos by saying that we ought not be afraid of being deceived, if we have asked the Holy Spirit to come and fill us then how could Satan come and deceive us? This would make Satan very strong and God very weak! He said that we needed to have more faith in a Big God to protect us than in a Big Devil to deceive us. This sounded very convincing but was totally contrary to scripture for Jesus and Paul and Peter and John all warn us about the power of deceiving spirits and especially so in the last days. Again we did not love God enough to obey His Word and the result was that we opened ourselves up to lying spirits. May God have mercy upon us!
Finally the penny dropped for me as I was rolling around one night ‘drunk in the Spirit’ as we would say. I started singing and as I rolled around the floor the Nursery Rhyme ‘Mary had a little lamb its fleece was white as snow.’ came to mind. I sang this in a mocking spirit and instantly my heart told me this was a demon. Instantly I repented and was in total shock. How could a demon get into me? Did I not love God? Was I not zealous for the things of God? Was I not nuts about Jesus? I knew that an unclean spirit had just manifested through me and I was guilty of great sin. After this experience I stayed away from TACF. I did not go back there any more. I did not possess the conviction to denounce the whole experience but thought that we where failing to pastor the Blessing well enough.
Even after I stopped going over to TACF, I had to pastor the fruit of it. One example was when some of our people returned from a meeting there asking us if we had all received the golden sword of the Lord? I asked them what they were talking about thinking that it was some prophetic reference to the Holy Scriptures but they said, ‘no, its not the Bible, it’s an invisible golden sword that only the really pure can receive. If taken in an unrighteous fashion then the Lord would kill you. But if you are holy enough to receive it then you can wield this sword and it will heal aids, Cancer etc. and bring salvation. How one wielded this sword was by pretending to have this invisible sword in your hand and motioning to strike people with it when in prayer! I thought while even in deception at this time that the TACF had become Looney bins! This was purportedly first received by Carol Arnott and then given to the ones holy enough to receive it!
Another thing was the golden fillings in the teeth. We had people in our assembly peeping down one another’s throats looking for the gold fillings that God had placed there to show how much he loved them! In all my time there I only heard one message on repentance given by a visiting speaker from Hong Kong named Jackie Pullinger. It went over like a lead balloon. We were not there to repent, we were there to party in the Lord! After one year into the blessing I spoke out at a pastors meeting and said ‘guys we have shaken, rattled, rolled, laughed cried and bought the tee-shirt. But we have no revival, no salvation, no fruit and no increased evangelism so what’s the deal?’ I was soundly rebuked – who was I to expect to see fruit when the Lord was healing his broken people? We had been legalistic long enough and God was spending this time restoring his wounded and freeing us from legalism I was told not to push the Lord and the harvest would come in his time.’
I knew this was wrong because the Lord had commanded us to go into all the earth and make disciples! Not, that everyone should take a sabbatical for who knows how long, while God does some strange new thing! Ultimately I left over something as controversial as the ordination of women. Personally I believe from scripture that women should not be pastors/ elders in a local assembly. I could be wrong on this and there is much debate in the Church today but that is my conviction and in the Vineyard churches they were ordaining all the pastors wives to co pastor with them. I am certainly for women in ministry but believe that the Elder/ pastor role in a local assembly has been reserved for men. I did not write scripture but God willing I will have the grace from now on to obey it.
So there is my story. I could go on and document much excess, folly, sin and latter day reign teaching that manifest from the prophetic end of this Blessing but others have already done that. We sang about Joel’s army and the billion soul revival as if it were one of the Ten Commandments, and as always it was just around the corner. Next month, next year etc. Jesus said that when the son of man returns will he find faith upon the earth? And if he does not return when he does no flesh would be saved but for the sake of the elect he comes. This is a far cry from the dominionism that is being taught all through the vineyard / prophetic/ spiritual warfare movement. I honestly think that they think they are going to take over the whole world! While in the Vineyard I embraced a life verse from the Apostle Paul the phrase do not go beyond what is written!
To finish I just want to say sorry for the damage, that I have personally done by teaching things that are not correct biblically. I repent before men as I already have before God. I will not excuse my falling into deception. I did not bother to test things when the scriptures commanded us to do so. Everyone who was there when this thing started knows that what I write is true, they would just come to different conclusions especially if they are still promoting the ‘river!’
To those in the river I would say swim out, there are things living in the water that will bite you real good! I love the people of TACF and the Vineyard movement but I think that we have much to answer for and may the Lord open your eyes sooner rather than later. I suspect that when this letter goes online I will get bombarded by emails from both camps, some damning me for still believing in the ministry of the Holy Spirit and still walking in deception and some old friends damning me for exposing dirt or being negative about the Lords anointed! Well, the Lord knows my heart and by his grace he will guide me into all truth as I seek to know Christ and him crucified! If you believe that I walk in sin and error please pray for me that the Lord would forgive me and open my eyes. I will study the word to show my self a work man approved! I would call on all who read this to pray that the Lord would open the eyes of all who have been involved in this deception. Whether leader or follower, we are loved and the Lord is a forgiving God. He says if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. I believe we are like the church in Laodicea, we think that we are rich, have prospered and need nothing, we do not realise that we are wretched, pitiable, poor, blind and naked. We must take the Counsel of Jesus and buy gold refined in the fire (which is his suffering, not a false spirit!), white garments to clothe our shameful nakedness and salve for our eyes that we might see again. Jesus is calling us to repentance and thank the Lord that he is, for it will lead us to true restoration with our Father! If God has forgiven me and opened my eyes then he can do it for all those caught in deception too. I will finish with a warning from Paul, he says if you think you are standing firm be careful lest you fall.
Sincerely Paul Gowdy.
29
okt
25
nov

An insider’s warning

Een serie video’s van iemand die 11 jaar betrokken is geweest in de charismatische beweging. Andrew Strom is nog steeds een Pinkstergelovige. Hij spreekt in tongen, gelooft in wonderen, maar heeft grote vraagtekens bij de manifestaties die de afgelopen jaren steeds weer zichtbaar zijn. In deze serie video’s ligt hij uit waarom. De video’s zijn engelstalig. Wil je ons helpen met het ondertitelen van de video’s? Mail ons!

(meer…)