25
feb

Een andere geest

Een andere geest
Waar een andere Jezus gepredikt wordt is ook een andere geest werkzaam om mensen te misleiden. Het is in onze tijd absoluut noodzakelijk om onderscheidingsvermogen te hebben en niet zomaar klakkeloos alles aan te nemen wat wel aardig klinkt.

1 Johannes 4:1 leert:”Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan”

Het is vaak niet makkelijk om dit onderscheidt te zien. De misleidende geesten beschikken over een groot arsenaal trucjes en macht om de gaven van de Geest na te bootsen. De komst van de antichrist zal gebeuren onder het doen van leugenachtige tekenen en wonderen, met misleiding van ongerechtigheid voor degenen die verloren gaan omdat zij de liefde tot de waarheid niet aangenomen hebben. Daarom zal God hen een krachtige dwaling zenden, om de leugen te geloven. (2 Thessalonicenzen 2:9-11)

Deze misleiding zien we momenteel rond ons opkomen. Op theatrale wijze worden tekenen en wonderen verricht tijdens grootschalige samenkomsten. De Nieuwe Era Beweging en daaraan gerelateerde valse godsdiensten gebruiken dit om het klimaat te scheppen waarin de kosmische Christus (antichrist) kan komen.

Er zijn steeds meer christelijke samenkomsten waarbij vreemde manifestaties aan de orde van de dag zijn. Denk aan “vallen in de geest, dansen in de geest, lachen in de geest, profeteren in de geest, dronken in de geest” en ook het nabootsen van een scala aan dierengeluiden. Ook zijn er zogenaamde ‘Nieuwe Wijn’-bijeenkomsten geweest, waarbij de typische syptomen van dronkenschap worden ervaren. Andere vreemde manifestaties die zich voordoen zijn goudstof op mensen hun handen, in hun haar, gouden vullingen in tanden en kiezen.

Op dergelijke samenkomsten worden liederen als deze gezongen:

“Now I laugh like an idiot and bark like a dog,

If I don’t sober up, I’ll likely hop like a frog!

And I’ll crow like a rooster ‘til the break of day,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I can’t stay away!

Now I roar like a lioness who’s on the prowl,

I laugh and I shake, maybe hoot like an owl!

Since God’s holy river started bubbling up in me,

It spills outside, and it’s setting me free!

So I’ll crunch and I’ll dip and I’ll dance round and round,

‘Cause the pew was fine, but it’s more fun on the ground!

So, I’ll jump like a pogo stick, then fall on the floor,

‘Cause the Holy Ghost is moving, and I just want more!

CHORUS:

Now I’m just a party animal grazing at God’s trough,

I’m a Jesus junkie, and I can’t get enough!

I’m an alcoholic for that great New Wine,

‘Cause the Holy Ghost is pouring, and I’m drinking all the time!”

Tijdens het onderzoeken van deze verschijnselen kwam ik ook iemand tegen die “Jehovanuana” had gevonden en deed of een joint rookte.

Er is vandaag de dag een geest waarneembaar die als Heilige Geest bestempeld wordt, maar die niet de echte kenmerken van de Heilige Geest laat zien. Dit is een geest die de nadruk vooral op zichzelf richt en niet op de Here Jezus Christus. Het is een geest die de lering van de Bijbel verontachtzaamd ter wille van zijn eigen doelen. Dit is een geest die de uiterlijke manifestaties van de Heilige Geest nabootst, maar hij overtuigt niet van zonde. Hij heeft geen enkel probleem met leugens, bedrog en halve waarheden en deinst er ook niet voor terug om die te gebruiken. Deze godsdienst verspreidt zich opmerkelijk snel over de hele wereld, maar in tegenstelling met het ware Christendom, waar de Here Jezus het middelpunt is, wordt die geest verhoogd als middelaar tussen God en mens. De aanhangers van deze beweging halen graag teksten aan als “wordt met de Heilige Geest vervuld” (Ef. 5:18), maar vergeten gemakshalve teksten zoals Joh. 14:20; 2 Cor. 13:5; Gal. 2:20 en Ef 3:17 die benadrukken dat Jezus Christus in ons moet wonen.

Dit nieuwe geloof leert dat je open moet staan voor en moet ontvangen wat die geest je aanbiedt. Door deze geest lijkt het alsof niet-wedergeboren mensen produkten van de Heilige Geest zijn. Uiterlijk gaan zij door alle processen van wedergeboorte, maar daarna zijn ze nauwelijks van de wereld te onderscheiden. Toch hebben zij vaak krachten en kunnen getuigen van ervaringen die menig echt kind van God in de schaduw stellen.

We leven in een gevaarlijke tijd. Bijna 2000 jaar lang heeft satan geprobeerd de kerk van buitenaf door geweld te vernietigen, maar is daarin niet geslaagd. Nu, in de laatste stuiptrekkingen van zijn bedeling, is hij van tactiek veranderd. In plaats van zich voor te doen als een brullende leeuw, koert hij nu als een duif en praat als een lam om de kerk van Christus te verleiden en in valse gerustheid onder te dompelen.

In deze dwaling schuilt een groot gevaar voor het Christendom. Een geest die de plaats van Jezus in de gedachten en levens van mensen inneemt is een geest die hen uiteindelijk van de Here Jezus zal vervreemden. In 2 Cor. 11:4 waarschuwt Paulus ons tegen het aannemen van een andere geest.

De Heilige Geest zelf waarschuwt ons tegen het verval van de waarheid van Gods Woord door geestelijke nabootsing door de duivel in 1 Tim. 4:1.

Een andere verleiding van de duivel die binnengedrongen is in christelijke kerken waar openheid voor alles is, is de zogenaamde christelijke meditatie. Hierdoor wordt gebed vervangen en wordt gelovigen geleerd om te ontspannen, aan niks te denken en door een proces van inkeer naar het diepere, creatieve deel van hun rechter hersenhelft over te schakelen. Op die manier komt een ongelofelijk gevoel van liefde, vrede en eenheid van alle dingen (waaronder de eenheid van alle religies) over de mediteerders en wordt eenheid, samensmelting en verzoening hun grote levensideaal. Ze hangen de kosmische christus aan, en als gevolg van hun mystieke ervaring beschouwen zij zichzelf als betere Christenen dan anderen, die hun ervaring niet delen.

Dit is oosterse psychotechniek die uit de Hindoeïstische Transcendale Meditatie (TM) afkomstig is, is niet alleen de kerk, maar ook in het onderwijsstelsel binnen gedrongen. Yoga, ontspanningsoefeningen en barokmuziek maken ook deel uit van dit nieuwe en ‘meer creatieve’ leerproces.

Deze gekerstende vorm van occultisme houdt een levensgroot gevaar in voor iedereen die daar aan bloot is gesteld. Het is een vreemde geest die de samenleving via diverse poorten infiltreert om het koninkrijk van de duisternis te bevorderen en de kracht van dwaling stevig te vestigen.

Heilige Geest Andere geest
De Heilige Geest getuigt niet van Zichzelf. Hij herinnert ons aan wat de Here Jezus gezegd heeft, en maakt Hem een grote werkelijkheid in ons leven De tegenwoordigheid, kracht en gaves van deze geest wordt een overweldigende werkelijkheid en Jezus Christus wordt subtiel naar de achtergrond geschoven of zelfs vervangen
Hij overtuigt je van zonde zodat je je echte probleem beseft en vergeving kunt ontvangen Hij laat je lekker en ontspannen voelen zodat je al je problemen kunt vergeten en denken dat alles goed is
Hij overtuigt je van God’s gerechtigheid zoals dat door Jezus’ volmaakte leven en zijn verzoeningsdood gestalte heeft gekregen Hij overtuigt je door bovennatuurlijke ervaringen zoals vallen in de geest en andere gaven dat God met je is en dat Zijn kracht je overschaduwt
Hij doet Zijn overtuigingswerk in je geest en openbaart je hart en leven zoals God het ziet Hij gebruikt mensen om suggesties op je over te dragen en indrukken te scheppen die niet van God zijn
Hij spreekt tot je door het Woord wat geest en leven is, en brengt eeuwige heilswaarde onder je aandacht. De Bijbel, als God’s Woord, wordt steeds kostbaarder voor je Hij gebruikt profeten om boodschappen aan je door te geven over wat God wil dat je moet doen. Hij is ook gespecialiseerd in buiten-Bijbelse openbaringen van God, b.v. gezichten en dromen
Hij is werkzaam op het vlak van jou geest en werkt op ’n stille manier om je geestelijk te laten ontwaken, overtuigingen bij je te scheppen en je hart te verlichten zodat je de Stem van de Heer kunt horen en in Hem gelooft Hij maakt zijn tegenwoordigheid kenbaar door sensuele ervaringen, soms ’n lekker gevoel, rillingen in je lijf, tintelingen op je huid, onbeheerste lachbuien of een kracht die je fysiek laat zweven of een afdruk op de vloer
Hij leidt je naar het Kruis waar je van al je lasten wordt bevrijdt en van alle bezoedeling van de geest en het vlees gereinigd kunt worden. Hij leidt je dus altijd naar Jezus, die je Verlosser is Hij verdrijft in eigen recht de duisternis en schuldcomplexen uit je leven zodat jij je blij en ontspannen kunt voelen omdat jij in dat licht wandelt. Je bent dus van hem afhankelijk om je te veranderen
Als je naar aanleiding van je overtuiging van zonde en op grond van het genadewerk van Jezus je zaken op orde maakt met God, dan laat de Heilige Geest je wedergeboren worden en maakt een nieuwe mens van je Hij neemt je mee door dezelfde uiterlijke processen van de wedergeboorte, maar laat je ziel niet wedergeboren worden. Hij manipuleert je gevoelens en schept valse indrukken die je laten geloven dat je gered bent
Hij overtuigt je steeds van je zonden zodat je geheiligd kunt leven door het Bloed van Jezus Christus gereinigd kunt worden en voortdurend in het licht van God’s tegenwoordigheid kunt wandelen Hij overtuigd je niet van zonde en heeft geen problemen met leugens, bedrog, hoererij en halve waarheden. Hij geeft juist aan zulke mensen de valse hoop dat hun zaak met de Heer op orde is.
Hij kan gemakkelijk bedroefd worden door ongehoorzame Christenen die willens en wetens compromissen sluiten en aan de hartstochten en begeerlijkheden van het vlees toegeven. Hij zal je van deze zonden overtuigen zodat jij ze kunt belijden, achter je kunt laten en een nieuwe overgave aan de Heer kunt maken. Hij is niet ontsteld over de zonden die je doet. Hij zal dat negeren, maar in plaats daarvan een misleidend schuldcomplex maken. Als je standpunt Bijbels fundamenteel is, zal hij je van liefdeloosheid, onverdraagzaamheid en een kritische geest beschuldigen. Hij plaatst je op een verkeerd spoor
Hij leidt je om in een zelfonderzoek afstand te doen van alle zonden en ongerechtigheden en voor een zuiver hart op de Here te vertrouwen. Reiniging door het Bloed van het Lam, en een hart vervuld met de Heilige Geest is God’s Weg naar een overwinningsleven Hij wil je door innerlijke genezing naar geestelijke herprogrammering leiden waarin de beschadigingen van het verleden, en zelfs van voor je geboorte, door belijdenis hersteld worden. Hij wil je geestelijk heroriënteren en je je zorgen laten vergeten
Hij maakt je bewust van Christus zodat de Here Jezus de ereplaats als Leidsman van jou leven in kan nemen. De Heilige Geest is ook de Geest van Christus en bevestigd het Middelaarschap van Jezus in jou leven Hij maakt je van hemzelf bewust en afhankelijk zodat jij al je verzoeken en begeertes aan hem alleen moet richten.  Je wordt hoofdzakelijk door die geest geleidt en bekrachtigd. Hij is een grotere werkelijkheid in je leven dan Jezus
Als Hij iemand vervult wordt die persoon heilig, nederig en dienstbaar gemaakt en wordt zijn hoofddoel de verkondiging van het Evangelie van verlossing. Hij werkt mee om zielen voor Christus te winnen Hij geeft aan een persoon een nieuwe zelfbeeld wat aan hoogmoed en arrogantie grenst. Het hoofddoel van die persoon wordt het najagen van geestesgaven, tekens en wonderen
De tegenwoordigheid van de Heilige Geest kan aangevoeld worden waar Hij werkzaam is en de Here Jezus verheerlijkd wordt. Dit vindt op geestelijk vlak plaats en leidt tot verootmoediging, overgave en een diepe vrede en blijdschap in de Here Een vreemde geest doet krachttoertjes om indruk op mensen te maken en te laten denken dat zij in de tegenwoordigheid van de Heer zijn. Omdat mensen deel uit willen maken van die vertoning van kracht, komen zij en stellen zich er voor open. Zonder dit voelen ze zich hol en leeg
Hij leert je bidden. Hij komt je te hulp in je onvermogen en zwakheden en treedt voor je op. Hij geeft je verlichte ogen van je verstand zodat je de dingen van God kan verstaan en ook verantwoordelijke besluiten kunt nemen Hij leert je mediteren. Hij helpt je om naar je ‘rechterbrein’ over te schakelen om een mystieke ervaring te hebben. Je vergeet alles om je heen, je haakt in bij een kosmische sfeer en beleeft een alternatieve bewustzijnstoestand
Hij beheert de emoties en besluiten van mensen uit hun hart. Het centrum van het beheer van een persoon verschuift van het door zijn eigen ik beheerde verstand en ziel naar zijn wedergeboren geest Emoties worden van buiten af geschapen en je gedraagt je als een gehypnotiseerd persoon. Je zult lachen, huilen, brullen, blèren, kraaien en blaffen zonder dat je beseft waarom je dat doet. De lafheid wordt Bijbels gerechtvaardigd
Hij leidt je door het Woord en door je geweten, en geeft ook geestelijk inzicht aan je  om de Wil van de Here te kennen en te doen Hij geeft je opdrachten door middel van profetieën die door andere mensen over je uitgesproken worden. Uit angst en onkunde gehoorzaam je hier aan
De Here Jezus is je Leidsman die jou door Zijn Woord en Geest leidt. Jij dient en volgt Hem De leider van je groep wordt een cultusleider die belangrijke beslissingen voor je neemt. Jij moet dit slaafs navolgen
Gaves worden aan je gegeven om je dienstbaarder te maken. Door de kracht van de Heilige Geest kun je een getuige van Jezus zijn en ook andere mensen met de veelvuldige genadegaven van de Heer dienen Je krijgt de gaven van profetie, waarzeggerij, wonderwerken en zelfgenezing. Goudstof valt ook op mensen, hun vullingen veranderen in goud. Alle ‘gaven’ van vreemde geesten zijn occult en daarom vals
Jou opdracht is het om mensen tot de Heer te leiden, waar zij vergeving en volledige verlossing van zonden kunnen krijgen. Het maakt niet uit door welke vorm van boosheid zij gebonden zijn. Jezus is en blijft de Verlosser, en door de overtuiging van de Heilige Geest moet die persoon zijn of haar zonden beseffen, belijden en nalaten. Door het Bloed van het Lam zal het hart van de zondaar gereinigd worden en de macht van satan worden verbroken Je wordt misbruikt om anderen naar bijeenkomsten te krijgen waar de valse herleving plaats vindt. Daar kunnen zij genezing krijgen, wonderen ervaren, dronken worden in de geest en door goudstof geheiligd worden (niet door het Bloed van het Lam). Je wordt veroordelend tegenover iedereen die wat negatief tegenover die moderne herlevingsbeweging staan. Je merkt niet dat je door de manipulatie van je emoties en zintuigen wordt misleidt
Je bent een dienstknecht van Christus, een soldaat van het Kruis, en een vreemdeling en bijwoner in een wereld die in de macht van de boze is. Je weet dat je om je geloof verdrukt wordt en vervolgd zult worden. De autoriteit van jou optreden is in God’s gezag en beloftes gelegen. In het Koninkrijk van Christus zul je, na Zijn wederkomst, samen met Hem als koning regeren. Dan zullen de omstandigheden heel anders zijn Je bent een koning die nu al samen met Christus regeert. Jij hebt de macht om alle oppositie en tegenstand van de vijand uit de weg te ruimen en te regeren. Jou eigen woorden en positieve belijdenis hebben de kracht om dingen te veranderen. Je hoeft geen verdrukking te lijden terwille van je geloof, en ook niet te worden geconfronteerd met problemen zoals ziektes en armoede. Dat is allemaal een teken van ongeloof en past niet bij een koning die overvloed moet hebben.

De grote aanklacht die de Bijbel over de oorzaak van misleiding tegen Christenen heeft, is ten opzichte van hun naïviteit, onkunde en gebrek aan inzicht over de gevaarlijke dingen die op onschuldige wijze aan hen wordt voorgehouden: ” … of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, …, dan verdraagt gij dat zeer wel” (2 Cor. 11:4). In de vertaling van Het Boek:” U bent veel te goedgelovig. Zelfs als iemand u een heel ander beeld van Jezus geeft dan wij, gelooft u hem. Als iemand aankomt met een andere geest dan de Heilige Geest, Die u hebt ontvangen, of met een ander evangelie, dan accepteert u dat zomaar”
De misleidde is zelf schuld aan zijn verwarde toestand omdat zij geen onderscheidingsvermogen hebben.

Bron: Bible Guidance

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *