De Drie-eenheid
Spread the love

Er zijn steeds meer aanvallen op het christelijke dogma over de Drie-eenheid. Hoe Bijbels is het nou eigenlijk?

Misschien herkent u het wel. U zegt dat u christen bent en iemand begint over de Drie-eenheid. Dat zou onbijbels zijn, want het staat niet letterlijk in de Bijbel, of een willekeurige andere reden. Toch is de Drie-eenheid een bekend christelijk dogma.

Sommige richtingen die zichzelf “christelijk” noemen geloven er zelfs niet in. De Jehovah’s getuigen geloven bijvoorbeeld dat Jezus een bijzondere schepping van God was, maar niet God Zelf. De Geest van God zou “een kracht” zijn. Laten we eens kijken.

Het concept van de Drie-eenheid komt in beide Verbonden voor. Het allereerste vers van de Bijbel spreekt er zelfs al over!

In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Gen 1:1

Kijken we naar de grondtekst, dan staat daar “Elohim”. Dat is meervoud. Het werkwoord voor scheppen staat echter in enkelvoud. Het woord voor God in enkelvoud in het Hebreeuws is “Eloah”. Normale grammatica vereist dat beiden enkel- over beiden meervoud zijn.

Later werd dit verklaard als een “koninklijk meervoud”, zoals ook aardse vorsten over “wij” praten, in plaats van “ik”. Mijns inziens is dat “koninklijk meervoud” echter pas later ontstaan.

Hier wordt dus al gesproken over één God in meerdere Personen.

In het Nieuwe Verbond is deze Drie-eenheid duidelijker.

We lezen dit verslag over de doop van Jezus:

Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Mt. 3:16, 17

We zien dus duidelijk Jezus, de Zoon, de Geest als duif, en de Stem van de Vader die uit de Hemel klinkt.

Maar ook later in Zijn bediening spreekt Jezus duidelijk over de Drie-eenheid:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Mt. 28:19

In dit vers noemt hij letterlijk alle drie de Personen van de Drie-eenheid.

Is dit belangrijk?

Ja. Waarom doet satan anders zo zijn best om deze doctrine al vanaf het eerste begin te ontkrachten? Al bij de eerste christenen schreven de apostelen diverse keren tegen valse doctrines die de Drie-eenheid ontkenden.

Diverse “kerkvaders” hadden moeite met het concept van de Drie-eenheid en leerden bijvoorbeeld dat Jezus gewoon geboren was en “goddelijk” werd. Het is bekend dat de eerste kerken vaak tegen dit soort valse leringen moesten schrijven.

Arianisme/Unitarisme

Een bekende valse leer in deze is het Arianisme. Het Arianisme, vernoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandrië, zien de Heilige Geest en Jezus als bijzondere scheppingen van God, die ondergeschikt zijn. Jezus is ondergeschikt aan God en de Heilige Geest zowel aan God als aan Jezus.

Waar het christendom spreekt over Jezus als God EN mens, spreekt het arianisme over “godgelijkend”. Door twee afwijzingen van de leer van het arianisme op de concilies van 325 en 381 is het daarna langzaam zo goed als uitgestorven, maar kende een herleving in het unitarisme.

Het tegenwoordige “unitarisme” is een moderne variant die ontstaan is onder invloed van de Verlichting. Arius was niet de enige voorloper van het unitarisme. Andere bekende namen zijn Michael Servet en Adam Pastor.

21e eeuw

Eén van de bekendste aanhangers van het unitarisme in de 21e eeuw in de VS is Sir A. Buzzard. Daarnaast is er sinds enige jaren ook een unitarische stroming te zien binnen het Messiasbelijdende jodendom. Deze stroming grijpt terug op de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof en ziet het joodse Godsbeeld van een enig ondeelbare God, de Vader, als juist.

Een andere ontwikkeling in deze eeuw is het onderscheid tussen Bijbels unitarisme en universalistisch unitarisme. De eerste groep beschouwt zichzelf als christen, de tweede groep ziet zichzelf als “algemeen religieus”. Deze ontwikkeling, die ook wel als “radicaal vrijzinnig” wordt omschreven, vond in de VS al in de tweede helft van de 19e eeuw plaats onder invloed van de bekende Ralph Waldo Emerson. Later volgde Engeland.

In Nederland wordt deze stroming vertegenwoordigd door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, die zijn wortels vindt in zowel het vrijzinnig christendom als het religieus humanisme. De NPB is sinds 2012 lid van het wereldwijde verbond van unitarische en universalistische geloofsgemeenschappen (ICUU).

Binnen christelijk Nederland

Zoals al eerder genoemd zijn de Jehovah’s Getuigen een groepering die het arianisme aanhangen. Daarnaast hangt ‘De Broeders in Christus” een vorm aan die bekend staat als socianisme. Unitariërs worden gevonden binnen de Remonstrantse Broederschap en de Doopsgezinde Sociëteit, maar ook binnen het vrijzinnig protestantisme. J.C. Plooy is een aanhanger die deze stroming binnen het evangelische christendom promoot.

Laten we dus duidelijk zijn dat dit valse leringen zijn!

Een waarschuwing

De Bijbel waarschuwt krachtig tegen valse leringen, onder meer in 2 Cor. 4:3 ,4:

Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

2 Cor. 4:3, 4

Een heftige waarschuwing! Als zij niets veranderen, dan zullen zij verloren gaan!

Drie-eenheid uitgebeeld

Op de afbeelding ziet u het driehoekige, ronde vierkantje. Als je mensen vraagt of er één voorwerp is wat zowel voor een driehoek, een vierkant als een ronde opening kan, dan zeggen de meeste mensen dat dat niet mogelijk is, tenzij het heel klein is.

Met dit eenvoudige hulpmiddel kun je duidelijk maken dat zo’n voorwerp wel bestaat en dus ook drie verschijningsvormen kan hebben, afhankelijk van welke hoek je het bekijkt.

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets