Spread the love

In Joh. 8:6 staat dat Jezus in het zand schreef. Maar schreef Hij?

Een mogelijke aanwijzing vinden we in Jeremia 17:13:

hope Israels, HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de HERE, verlieten.

Jezus stond op de laatste dag van het grote feest op en zei dat Hij het levende water was. Hij werd afgewezen en waarschijnlijk uit de Tempel gezet. Een dag later was Hij er weer en werd geconfronteerd met de overspelige vrouw. Zou Hij toen in het zand geschreven hebben zoals dit in Jer. 17:13 beschreven is?

Dat moet een schokkende ervaring geweest zijn voor de mannen die daar stonden en zagen hoe hun namen stuk voor stuk in het zand geschreven werden.

De Bijbel

Eigenlijk loopt deze geschiedenis van Johannes 7:37 – Johannes 8:9

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid bij de schare om Hem; en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand sloeg de handen aan Hem. De dienaars dan gingen naar de overpriesters en Farizeeën en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht? De dienaars nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt! De Farizeeën dan antwoordden hun: Zijt gij soms ook verleid? Heeft soms een van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën? Maar die schare, die de wet niet kent, vervloekt zijn zij! Nikodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, zeide tot hen: “Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet?” Zij antwoordden en zeiden tot hem: “Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.” En zij begaven zich een ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf Zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was Hij weder aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot Hem en Hij zette Zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij? En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. En weer bukte Hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.

Veel lessen

Een opmerkelijke geschiedenis. Ondanks dat Jezus mogelijk uit de Tempel was gezet, was Hij er een dag later weer, en gaf onderwijs. Ze noemen Hem zelfs “Meester”, al kan dat natuurlijk ook sarcastisch bedoeld geweest zijn. Ook is er onenigheid of Hij nou wel of niet de Christus is. Ze weten of beseffen blijkbaar niet dat Hij in Betlehem geboren is, zoals de profetieën voorspeld hadden, maar denken dat hij uit Nazaret, Galilea, komt.

De dienaars van de Farizeeën beseffen wel dat Hij bijzonder is, want ze krijgen de opdracht om Hem gevangen te nemen, maar kunnen dat niet, of doen dat niet, omdat Hij met een autoriteit sprak waar geen andere leraar mee sprak. Nog een opmerkelijke opmerking komt van Nikodemus, de Farizeeër die eerder bij Jezus was gekomen en uitleg over de wedergeboorte kreeg.

Hij neemt het voor Jezus op, maar laat eigenlijk zien dat de Farizeeën geen moeite hadden gedaan om uit te zoeken wie zij nu eigenlijk tegenover zich hadden. Joh. 7:51 laat toch duidelijk zien dat zij geen diepgaand onderzoek hebben gedaan naar Jezus. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze ook moeten weten dat Hij in Betlehem geboren is. Hiermee kunnen we een lering trekking dat het gevaarlijk is om te snel conclusies te trekken!

En dan komt het moment dat de Farizeeën Hem zelf op de proef gaan stellen.

Op heterdaad betrapt!

Ze hebben een vrouw gevonden die op heterdaad betrapt is op overspel en willen Jezus testen. Zijn reactie is opmerkelijk, want eigenlijk draait Hij de aanklacht tegen haar, die volgens de wet van Mozes terecht was, want daar gaat Jezus niet tegen in, om en houdt de aanwezige Farizeeën een spiegel voor door in het zand te schrijven. Veel mensen vragen zich dan wat Jezus in het zand schreef. Wat Hij schreef staat er niet, maar zou Jeremia 17:13 een aanwijzing kunnen zijn?

De wet van Mozes schreef steniging voor, maar Jezus heeft al vaker laten weten dat de wet er voor de mens is, en niet de mens voor de wet. Geen enkel mens is zonder zonde, en zonder het vergevende Werk van Jezus aan het Kruis kan geen mens voor God verschijnen! U niet. Ik niet. Niemand. De hypocrisie van de Farizeeën zal ook een rol gespeeld hebben. Jezus leert ergens dat de mensen niet moeten doen zoals de Farizeeën doen.

Zij legden de mensen een zwaar juk op, maar hielden zich er zelf niet aan. Dat kan niet! “Practice what you preach”, en ja, natuurlijk gaan we ook daar allemaal de fout weleens mee in, maar belangrijkste is dan om open en transparant te zijn. Naar God en naar de mensen om je heen. Wees eerlijk, wees oprecht. Als je dat niet bent prikken mensen er echt wel doorheen, en dat is precies wat Jezus hier bij de Farizeeën doet!

Voor ons

Veel mensen vragen zich wat Jezus in het zand schreef. We weten het niet zeker, maar mogelijk geeft Jer. 17:13 een aanwijzing. Maar wat is de les voor ons? Sowieso dat Jezus alles weet. Hij wist wat voor vlees Hij in de kuip had toen de Farizeeën met deze vrouw aan kwamen sjouwen. Hun houding zal boekdelen gesproken hebben, en de walging zal wel van hun gezichten af hebben gedropen. Wij kennen de achtergrond niet. Jezus wel. Of de Farizeeën hem kenden is niet duidelijk. En waar is de man in het hele verhaal? Zij heeft het overspel natuurlijk niet alleen gepleegd!

In de Hof van Eden zien we dat God Adam aansprakelijk houdt voor de misleiding waar Eva aan ten prooi viel. Later is er een scheefgroei ontstaan tussen man en vrouw, maar God heeft man en vrouw gelijkwaardig geschapen! De man is in deze dus net zo verantwoordelijk als de vrouw, maar hij komt in het hele verhaal niet voor, en misschien wijst Jezus hen hier wel op dit onrecht!

De wet van Mozes is een verzameling van Goddelijke en menselijke wetten. Jezus verwijst in Zijn leringen ook diverse keren naar teksten die door de mens zijn opgesteld en niet zo zeer door God. De Bijbel spreekt ook steeds duidelijk over de “Wet van Mozes”, en niet over de wet van God. Dat maakt Jezus ook duidelijk. Lees de Bergrede nog maar eens!

Geen mens kon zich aan de Wet houden. Daarom is het Offer van Jezus ook noodzakelijk. Maar in de Bergrede scherpt Jezus de toch al onhoudbare wet nog eens aan. Zonder Zijn genade kunnen we het dus echt wel shaken! Zonder ons erkennen van schuld, zoals de vrouw deed, worden onze namen ook in het zand geschreven. Als wij niet erkennen dat wij Jezus nodig hebben om tot God te kunnen komen, staan onze namen niet in het Boek des Levens. Sta daar eens bij stil. En nee, God eist geen perfectie. Alleen Jezus was perfect, wij zijn “Werk in uitvoering.” De geest wil wel, maar dat vlees staat ons zo vaak en zo makkelijk in de weg…

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets