Genesis
Spread the love

Tijdens een studie haalde een prediker 2 Thessalonicenzen 2 aan. Opeens viel bij mij het kwartje. Deze tekst geeft letterlijk aan waarom het preterisme onmogelijk is.

Vergeet de discussies over vertalingen naar “generatie” of “geslacht”, ook al geeft dat punt ook al meer dan voldoende aanwijzing.

We leven ergens in het jaar 50 à 52, de datering van de tweede brief aan de Thessalonicenzen en dan schrijft Paulus over “de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem”. Dit gaat dus letterlijk over de Opname van de Gemeente.

Deze tekst is gericht aan christenen, niet aan de Joden! Volgens het preterisme zou de wederkomst in het jaar 70 in Jeruzalem plaats hebben gevonden, dus amper 20 jaar na deze brief. En in dat korte tijdsbestek ligt de oplossing.

Eerst schrijft Paulus dat we ons niet gek moeten laten maken “door een geestesuiting, prediking, brief van hen”. Er is geen later schrijven bekend waarin de apostelen schrijven over de wederkomst. Dat had wel voor de hand gelegen, aangezien het boek Openbaring door Johannes op Patmos is geschreven rond het jaar 96.

Misleiding

De eindtijd kenmerkt zich door misleiding. We zien valse leren opkomen en verdwijnen. De ene hype volgt de andere op. De ene “bediening” is nog niet succesvol of de volgende staat al klaar om het stokje over te nemen. Zo wordt de christelijke wereld net zo hypegevoelig gemaakt als de seculiere wereld en hobbelen we massaal van evenement naar evenement.

Paulus waarschuwt er tegen:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

2 Thessalonicen 2:3

En daar hebben we gelijk de oplossing. Er zou dus in een tijdsbestek van 20 jaar “de afval”, ‘de openbaring van de mens der wetteloosheid’ moeten zijn geweest.

Maar het jonge christendom stond nog in de kinderschoenen en is na die tijd alleen maar gestaag gegroeid. De afval is iets wat we momenteel zien gebeuren. Het verzet tegen het christendom neemt nu juist toe!

En “de mens der wetteloosheid” is nog steeds niet geopenbaard! Er wordt weleens gesteld dat dat Nero zou zijn, maar dan is de grote vraag waar dan het Duizendjarig Rijk gebleven is waar de Bijbel zo duidelijk over spreekt.

de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

2 Thessalonicen 2:4

Er is bij mijn weten geen enkel historisch document wat er over spreekt dat “de tegenstander” zich in de “tempel Gods” heeft gezet. Een historische gebeurtenis die zeker binnen de Joodse wereld algemeen bekend zou zijn, als dat werkelijk gebeurd was.

Wel komt deze beschrijving terug in de profetieën over de eindtijd en de Grote Verdrukking. In het midden van de Grote Verdrukking zal de eredienst in de tempel stoppen en zal de antichrist zich in de tempel zetten alsof hij god is.

De verwijzing hiernaar maakt dus duidelijk dat het om een toekomstige gebeurtenis gaat.

Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

2 Thessalonicen 2:5

Maar blijkbaar leefde de gedachte toen ook al. En inderdaad is de leer van de wederkomst altijd onderdeel geweest van het christelijke leven. Het ligt voor de hand dat bepaalde zaken destijds niet duidelijk waren. Zo is er de tekst die profeteert dat we uit moeten kijken naar het uitlopen van de vijgenboom, maar Israël bestond toen gewoon nog.

En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; [wacht] slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

2 Thessalonicen 2:6, 7

Het geheimenis der wetteloosheid is al die tijd in werking. De duivel wordt “de wereldbeheerser dezer duisternis” genoemd. Maar hier is ook sprake van de weerhouder die er voor zorgt dat zijn werking beperkt is. Hij wacht tot die weerhouder weg is genomen en het feit dat Paulus verwijst dat deze christenen weten wat hem weerhoud.

Elders in de Bijbel wordt ook over die weerhouder gesproken. En wordt ook gesproken dat hij moet wachten tot ‘de volheid der heidenen’ tot bekering is gekomen. Dat kan dus onmogelijk in de 20 jaar tijd die tussen deze brief en het jaar 70 zit gebeurd zijn.

Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

2 Thessalonicen 2:8-10

Ook deze teksten komen we vaker in de Bijbel tegen en duiden dus duidelijk op een tijdstip in de toekomst. Jezus zal ‘de wetteloze’ doden, als Hij komt. Volgens het preterisme is Hij al gekomen, maar aan Zijn komst gaan duidelijke tekenen vooraf die we niet kunnen plaatsen in het tijdbestek tussen het jaar 50 en 70.

Daarnaast, als de wetteloze door Jezus gedood zou zijn, waarom is er dan zoveel wetteloosheid op aarde? Waarom zien we dan nu juist al die bedrieglijke tekenen en wonderen? En “verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan”?

Dat staat dus haaks op de leer van het preterisme!

En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,
12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

2 Thessalonicen 2:11, 12

God zend hen een dwaling. Vergelijk dat eens met de tekst in Romeinen 1:24 e.v. (beter om Romeinen 1:18-32 te lezen voor de context). Komt dat niet overeen met de dwaling die de Bijbel hier benoemt? En is dat niet precies wat we in onze tijd zien gebeuren?

Conclusie

Mijns inziens is het tijdbestek van 20 jaar tekort om alles wat gebeuren moest te laten gebeuren voor de wederkomst van Christus. Bovendien zien we teveel van de genoemde punten juist in onze tijd gebeuren en ontbreken er bij het preterisme een aantal zaken.

Met stelt wel dat het vrederijk al is ingegaan, maar dat zou dan al meer dan 1000 jaar duren. Het eerste millennium kenmerkte zich echter ook bepaald niet door vrede. Er lagen geen leeuwen en lammetjes samen. Er was nog steeds sprake van oorlogen, veldslagen en vervolging van mensen. Allemaal elementen die niet passen binnen het beeld van een Duizendjarig Vrederijk.

Zie ik het verkeerd? Dan zie ik een weerlegging van bovenstaande graag in de reacties tegemoet.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.