Soaken
Dit is een van de termen waar grote verwarring over en door ontstaat. Letterlijk betekent het ‘doordrenkt worden’. De oorsprong van de term legt ver buiten het Christendom, maar verdedigers van ‘soaken’ benoemen het ongeveer als “stil worden bij God”, maar dat is iets essentieel anders en noemen we over het algemeen “Stille tijd”.

Soaken vindt zijn oorsprong in oosterse religies. Zoals uit het voorgaande in dit boek al is gebleken worden oosterse mystieke technieken via de charismatische- en/of profetische beweging in het Christendom binnengebracht.

Ook soaken blijkt via John en Carol Arnott (TACF, Toronto blessing) in het Christendom te zijn geïntroduceerd. Speciaal hiervoor hebben zij het Soaking Prayer Center (SPC) opgericht, waar cursussen worden gegeven. In Nederland is soaken vooral gepromoot door TRIN, Soul Survivor en aanverwante organisaties.

Wat is soaken

Hier ontstaat de verwarring. Volgens christelijke aanhangers is het zoiets als God zoeken in de stilte, begeleidt door zachte aanbiddingsmuziek. Het is de bedoeling dat je je geest leeg maakt, zodat je de Heilige Geest beter zou kunnen verstaan.

Echter: Deze technieken worden al eeuwenlang geleerd in oosterse mystieke religies en komen rechtstreeks vanuit de New Age en yoga. Gezien de achtergrond van de hele huidige charismatische- en profetische beweging is dat niet verwonderlijk.

Als je mediteert wordt je ontvankelijk voor alle soorten van gedachten, indrukken en ervaringen. Wie in de New Age mediteert, krijgt ook inspirerende gedachten of beelden die in zijn bewustzijn een vorm krijgen die hij beschouwt als afkomstig van zijn ‘hogere ik’.

In de Bijbel staat geen enkel voorbeeld van iemand die stil zat of lag in meditatie om zijn gedachten tot stilte te brengen en te wachten op Gods stem die hem instructies zou geven.

God vraagt verstandelijke actie van Zijn kinderen om samen met Hem te werken. Hij wil dat we ons verstand inschakelen, niet uitschakelen. God schakelt nooit onze wil en denken uit. Hij zegt nergens in de Bijbel: “Weest ledig”.

De vermeende Bijbelse onderbouwing van het ‘soaken’ is zo zwak en wankel, dat elk aangehaald Bijbelvers eenvoudig weerlegd kan worden. Het gaat te ver om dat hier te doen, maar op onze site staat een artikel over soaken met meer uitleg.

Op de site van SPC uit Den Haag staat een nogal misleidende zin:

In ieder mens is een verlangen om dicht bij God te zijn

Is dit wat de Bijbel leert? Ja? Waarom zegt de Bijbel dan slechts weinigen Hem vinden? Dat de weg waar de meesten op wandelen breed is? En wat moeten we dan met een tekst als Romeinen 3:11?

Hoe weet ik dat ik soaken nodig heb?

 • Bij geestelijke droogte kan soaken je geest doen herleven

Is het niet verstandiger om de Here oprecht te zoeken? Iedere Christen kent ‘woestijntijden’, tijden van geestelijke droogte. God heeft daar ook een bedoeling mee. De postmoderne, verwende mens kan hier niets mee, en zoekt zijn heil in lapmiddelen om zich vooral goed te voelen.

 • Als je verlangt naar een meer krachtig bewegen in de gaven van de heilige Geest, kan soaken  je helpen om Gods stem duidelijk te verstaan

Zoals hierboven al beschreven staat is het uitvoeren van oosterse religieuze methoden nogal riskant om te zoeken naar de God van de Bijbel

 • Als je zoekt naar nieuwe visie of richting in je leven, kan het helpen om te soaken

Hierbij geldt dezelfde opmerking als hierboven. Als je jezelf door deze mystieke technieken openstelt voor allerlei geesten, is de kans heel groot dat je contact krijgt met een demon die zich voordoet als een engel des lichts.

 • Als je van binnen verwond bent, kan soaken de pijn verlichten

God kan emoties genezen. Maar emoties hebben ook een functie, die hebben we niet voor niets gekregen! Het is niet verstandig om pijnverlichting te zoeken door gebruik te maken van technieken uit oosterse religies.

 • Als je iets nieuws wilt beginnen en de kracht van de Heer daarbij nodig hebt, kan soaken je verfrissen

Zie vorige opmerking

 • Als je een antwoord zoek voor een probleem of een bepaalde situatie, kan soaken je helpen de weg te vinden

Dit is echt een leugen! God kan je de weg wijzen als je daar om vraagt door middel van gebed. Daar heeft Hij echt geen oosterse mystiek voor nodig! We dienen een Almachtig God, en niet een god die door allerlei afgodische rituelen in onszelf gezocht moet worden!

 • Als je verantwoordelijkheden draagt, kan soaken je last verlichten

Nog een leugen. Iedereen draagt verantwoordelijkheden. Als God je voor een bepaalde taak geroepen heeft, heeft Hij je ook de kracht daarvoor gegeven en een belofte gedaan!  (1 Corinthiërs 10:13). Door te soaken getuig je dus van je ongeloof. Soaken heb je alleen nodig als je zelf verantwoordelijkheden op je schouders hebt genomen, die God je niet gegeven heeft! Als je vanuit eigen kracht werkt. Als je naar eigen eer zoekt.

 • Als je vast zit in bepaalde zonden, kan soaken je bekrachtigen om uit te breken in vrijheid

Ook dit is een leugen! De Bijbel leert duidelijk dat wij onze zonden moeten belijden en af moeten leggen. Dat heeft totaal niets met soaken te maken!

 • Als je relatieproblemen hebt, kan soaken je nieuwe bronnen geven van genade, geduld en liefde

Ook dit is weer een leugen! Door soaken boor je onreine, misschien wel demonische bronnen aan. Die zullen je misleiden met een tijdelijk gevoel van genade, geduld en liefde, maar vroeger of later zal het alsnog fout gaan. Alleen door oprechte bekering zul je ontvangen wat je nodig hebt om je relatieproblemen te boven te komen, als de problemen op deze vlakken liggen.

 • Als je meer intimiteit wilt in je relatie met je hemelse Vader, kan soaken je dieper brengen in Hem

Over deze intimiteit staat ook een en ander in het boek beschreven.

Een paar weerleggingen
Voorstanders van dergelijke hypes zijn meestal nogal ‘creatief’ in het verzinnen van Bijbelse onderbouwing voor hun dwaalleer. Daarom zullen we hier een paar ‘onderbouwingen’ bekijken, maar u zult ongetwijfeld nog andere tegen (gaan) komen.

John & Carol Arnott leren dat het beter is ‘te rusten in Gods tegenwoordigheid’ dan te bidden.
Paulus roept ons in Efeze 6:18 echter op tot voortdurend gebed:

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

En in Lucas 18:1 leert Jezus Zelf ons:

Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop, dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen.

Mogen we dan concluderen dat John & Carol Arnott een on-Bijbelse leer verkondigen nu we gezien hebben dat hun leer over soaken lijnrecht tegen de woorden van onze Heer ingaan?

Ook leren John & Carol Arnott dat de Heilige Geest boven de gelovigen zweeft wanneer zij aan het soaken zijn. Eens kijken wat de Bijbel zegt over de ‘woonplaats’ van de Geest:

Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont.
Romeinen 8:9

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven maken, door Zijn Geest, die in u woont.
Romeinen 8:11

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?
1 Corinthiërs 3:16

Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.
2 Timótheüs 1:14

Of meent gij, dat het schriftwoord zonder reden zegt: De geest, die Hij in ons deed wonen, begeert Hij met jaloersheid?
Jacobus 4:5

Duidelijk toch?

En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Johannes 14:16,17

De Heilige Geest woont in ons, waarom zouden we dan op zoek gaan naar een geest die boven ons zweeft? Dat is tegen het godslasterlijke aan!

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
Exodus 20:3

Zoeken naar een andere geest om die te aanbidden is dus feitelijk het afwijzen van God Zelf.

Eén van de vragen die wordt gesteld is: “Hoe kun je weten of soaken goed voor je is?” En als antwoord wordt dan gesproken over ‘goed voelen’, ‘verlichting’, ‘nieuwe energie’, ‘vrede’. Allemaal new-age-termen, maar geen woord over het onderzoeken van de Schriften.

Maar we zouden inderdaad ook nog even aandacht besteden aan de al dan niet Bijbelse onderbouwing van soaken.

De volgende verwijzingen komen we bijvoorbeeld tegen:

Genesis 2:21

Toen deed de Here een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

Tja, een grap over de ‘zegen’ van de vrouw ligt voor de hand, maar die sla ik maar even over 😉 Enige wat hier een vermeende overeenkomst met soaken is, is dat de Here een slaap over ‘de mens’ liet komen. Echter, bij soaken worden dan als mogelijke resultaten genezing, heling, versterking, en dergelijke genoemd, maar die vinden hier geen van allen plaats.

Psalm 23:2-3a

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel

Hoe heeft deze tekst meer dan 4000 jaar waar kunnen zijn zonder soaken? En als dat zo is, waarom hebben we dan nu ‘opeens’ soaken nodig? Dat was een uiterst ontheologische reactie.
Deze psalm is geschreven door David en gaat over God als onze Herder. David laat zien hoe God hem (en ons) door alles heen leidt, steeds weer rust geef, zoals een herder zijn schapen leidt. Dat heeft dus totaal niets met soaken te maken!

2 Koningen 3:15

Nu dan, haalt mij een citerspeler. En het geschiedde, toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heren op hem kwam

In de verzen hiervoor wordt duidelijk dat Elisa in gesprek is met Josafat. Geen soak-situatie dus, maar een redelijk pittig gesprek. En het gevolg van de citerspeler die komt spelen is niet dat Elisa gaat soaken, maar dat hij profeteert! Weer een actieve handeling, in plaats van passief.

Lucas 9:32

En Petrus en die met hem waren, werden door diepe slaap overmand en, toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.

Als we alleen dit vers lezen zou er met een beetje fantasie inderdaad uit de ontlenen zijn dat slaap een zegen kan zijn. Petrus en de mannen zouden dan door de Heilige Geest in slaap gebracht worden. Dat is echter een staaltje Bijbelinleg van de bovenste plank, want dat wordt nergens duidelijk.

Lezen de we context echter, zeg Lucas 9:29-32, dan krijgen we al een heel ander beeld:

En het geschiedde, terwijl Hij in het gebed was, dat het aanzien van zijn gelaat anders werd, en zijn kleding werd stralend wit. En, twee mannen spraken met Hem, en wel Mozes en Elia. Dezen, in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang, die Hij te Jeruzalem zou volbrengen. En Petrus en die met hem waren, werden door diepe slaap overmand en, toen zij ontwaakten, zagen zij zijn heerlijkheid, en de twee mannen die bij Hem stonden.

Jezus bereidde Zich voor op Zijn lijdensweg. Deed hij dat door soaken? Nee, want in vers 29 staat letterlijk dat Hij in gebed was. Dat was dus een actieve handeling die Hij verrichte. En op die actieve gebedshouding kwam de heerlijkheid Gods over Hem. Dat is dus tegenovergesteld aan soaken!

Lucas 11:13b

uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden

Ook bij deze tekst krab ik me even achter de oren over de onderbouwing van soaken. De tekst is helemaal waar, maar de Bijbel leert ook duidelijk dat de Heilige Geest als reactie in ons komt wonen, niet boven ons komt zweven, of even op de koffie komt, zoals men bij soaken suggereert.

Zo zijn er nog meer Bijbelteksten die uit hun context worden gerukt om een on-Bijbelse, mensgerichte, praktijk te rechtvaardigen, maar het gaat op dit moment te ver om die allemaal te behandelen.

 

4 Responses

 1. ja ik weet het eigenlijk ook niet ze zeggen dat soaken iets is dat je dichter bij god kan brengen daar ben ik het gedeeltelijk mee eens alleen ik heb daar geen soaken voor nodig om de stem van de heer te verstaan ik ga daarvoor bidden en in de stille tijd dat is je hart volledig openen voor hem en hem jouw leven laten leiden dus jouw handen in zijn handen maranatha amen .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets