Bible
Spread the love

Eén van de punten waar helaas doorlopend discussies over wordt gevoerd is de vraag of christenen nou wel of niet de sabbat moeten houden. En uiteraard wat de consequenties zouden zijn. Ik probeer antwoord op de vraag te geven.

In een eerder artikel schreef ik al over de vraag of de eerste christenen nou wel of niet meededen met de Joodse gebruiken. Dat is tevens één van de argumenten die pro-sabbatisten aanvoeren om christenen over te halen om de sabbat mee te vieren.

Het bleek niet zo voor de hand te liggen dat de eerste christenen mee (mochten) doen met de joodse gebruiken.

Oude Verbond sabbat?

Het sabbatsgebod is een gebod van God aan Israël onder het Oude Verbond. We erkennen als christenen dat het Oude Verbond ook belangrijk is om het Nieuwe Verbond te kunnen begrijpen. Dat wil nog niet zeggen dat het hele Oude Verbond ook voor mensen van het Nieuwe Verbond is.

Eén van de waarschuwingen die Jezus ons gaf, was dat we met name in de laatste dagen vreselijk goed uit moeten kijken voor valse leraren met mooie praatjes proberen de gelovigen van hun geloof af te laten vallen. Daarom ben ik bij elke “nieuwe beweging” altijd extra op mijn hoede en toets steeds opnieuw aan de Bijbel.

In Genesis wordt voor het eerst gesproken over de zevende dag als rustdag. God schiep de wereld en rustte op de zevende dag. In Exodus 20:11 staat ook dat God op de zevende dag rustte van Zijn scheppingswerk en daarom die dag zegende en heiligde.

In Deuteronomium 5 is de reden echter dat die dag is om te gedenken dat Hij Israël uit Egypte leidde. (Dt. 5:15)

maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij; want gij zult gedenken, dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de HERE, uw God, u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm; daarom heeft u de HERE, uw God, geboden de sabbatdag te houden.

Deuteronomium 5:14, 15

De reden voor de sabbat kan dus wijzigen!

Nieuwe Verbond zondag?

In Joh. 5:17 wordt Jezus aangevallen doordat Hij de sabbatsrust, zoals de Farizeeën die voor ogen hadden, overtrad. Jezus geeft daar een opmerkelijk antwoord:

Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.

Johannes 5:17

In vers 18 staat letterlijk dat Jezus de sabbat schond!

Genade

Belangrijkste voor Nieuwe Verbondsgelovigen is het besef dat wij onder genade leven. De wet kon door niemand gehouden worden, daarom kwam Jezus om de wet te vervullen en het werk te volbrengen. Het Nieuwe Verbond laat op diverse manieren zien dat het sabbatsgebod niet op ons van toepassing is.

  1. Er worden de christenen uit de heidenen slechts vier dingen opgelegd. Het sabbatsgebod staat daar niet bij!
  2. Van de tien geboden, worden er negen in het Nieuwe Testament genoemd. Het sabbatsgebod niet.
  3. Paulus was discipelen voor de niet-Joodse wereld. In geen van zijn brieven schrijft hij dat ze de sabbat moesten houden.
    De sabbat maakte geen deel uit van de cultuur van de niet-Joden. Als het sabbatsgebod op hen van toepassing zou zijn geweest, dan had Paulus daar over geschreven.
  4. De kerken in het Nieuwe Testament kwamen op zondag samen, niet op de sabbat.
  5. Paulus schrijft in Col. 2:16, 17 dat de sabbat slechts een schaduw is van de dingen die komen gaan. “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.”

Het huidige (ver)oordelen wat op social media nogal eens gebeurt, gaat dus lijnrecht tegen het standpunt van Paulus in! En bedenk dat Paulus voor zijn bekering Saulus heette. Een Farizeeër en vervolger van de christenen!

Aanwijzingen in de Bijbel

Er staan diverse aanwijzingen in de Bijbel dat christenen op de eerste dag samen kwamen.

En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.

Handelingen 20:7

elke eerste dag der week legge ieder uwer naar [{indien }] vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.

1 Corinthiërs 16:2

Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!

Johannes 20:19

In Openbaring 1:10 komt de term “de dag des Heren” voor.

Hengstenberg schrijft daar over:

De dag van de Heere is de dag van de opstanding van Christus als die dag, waarop Christus Zich in het bijzonder als de Heere heeft geopenbaard (Rom.1:4). Uit hetgeen de Heere op deze dag heeft gedaan volgde de heiliging ervan door de kerk en dat Johannes aan deze eis voldeed, zich verdiepte in de dood-overwinnende kracht van Christus, daardoor was hij bereid op die dag de Openbaring te ontvangen. Alleen kan daarover nog twijfel zijn, of onder de dag van de Heere (de naam was zeker toen nog niet gewoon, door Johannes is die eerst in gebruik gekomen) de wekelijkse (Zondag) of de jaarlijkse gedenkdag van de opstanding (Paaszondag) moet worden verstaan. Beiden waren in de tijd van de apostelen reeds afgezonderd uit de rij van de overige dagen en nu zou de Paasdag weer een voortreffelijke dag zijn geweest om de Openbaring te ontvangen, waarvan de hoofdgedachte is, dat Christus zal komen om Zijn kerk uit de dood te bevrijden. Omdat het intussen vast staat, dat reeds toen het wekelijks feest van de opstanding werd gevierd (Joh.20:19 en 26; Hand.20:7; 1 Kor.16:2), moest ieder in de eerste plaats hieraan denken, als hij van de dag van de Heere hoorde. De jaarlijkse gedenkdag kon niet zo worden genoemd, maar alleen met een onderscheidende bijvoeging, zoals hij bij de kerkvaders de heilige, de grote, de schitterende dag van de Heere wordt geheten.

Hengstenberg via Dächsel

Sabbatswet verschoven naar de zondag?

Dat is een argument wat vandaag ook meerdere keren voorbij kwam. Er is echter geenszins sprake van dat de kerk of Constantijn de sabbatswet verschoven zou hebben. Het is duidelijk dat christenen niet de sabbat hoeven te houden en dat de christenen samenkomsten begonnen te houden op de eerste dag van de week.

Laten we de woorden van Paulus in Col. 2:16 dan ook ter harte nemen en elkaar niet veroordelen over het al dan niet vieren van de sabbat.

Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij gesproken heeft: gelijk Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld af gereed.

Hebreeën 4:3

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.