Spread the love

Eén van de steeds terugkerende, afleiding veroorzakende, leerstellingen is de vraag wanneer de Opname plaatsvindt

Laat ik eerst een vraag stellen en die beantwoorden. Is het tijdstip waarop de Opname plaats gaat vinden een essentiële leerstelling? Nee! Dat is het niet. Teveel aandacht is dan ook afleiding van waar het werkelijk om draait:

 • Erken dat je een zondaar bent;
 • Geloof dat Jezus ook voor jouw zonden is gestorven;
 • Roep Hem aan!

De stelling

Wist u dat de theorie van de “opname” in de jaren 1830 werd bedacht door een predikant genaamd John Nelson Darby, nog geen 200 jaar geleden? Voor die tijd bestond het niet in de kerkgeschiedenis. Je zult het in geen van de geschriften van de vroege kerkvaders of de hervormers vinden, en noch Jezus, noch zijn apostelen hebben er ooit over gesproken.

Schitterende Toekomst op facebook

ben ik inmiddels een aantal keren tegen gekomen. Omdat het vaak om vrijwel dezelfde tekst gaat, heb ik het vermoeden dat hier sprake is van copy-paste, en deze teksten niet op basis van eigen (Bijbel)onderzoek geplaatst worden.

Jezus en Zijn apostelen

Dat Jezus en Zijn apostelen er nooit over gesproken zouden hebben is natuurlijk onzin. Dat wordt in een eerder artike1l al toegelicht.

Daar hoef ik nu dus verder niet op in te gaan.

John Nelson Darby

Dit is de naam die vrijwel steevast wordt genoemd als degene die “Pre-trib”-leer zou hebben geïntroduceerd rond 1830.

Maar wie is deze Darby?

Darby 1840

Dit is een foto van Darby uit 1840, genomen in Genève. Darby werd op 18 november 1800 geboren en overleed op 29 april 1882. Hij was een Anglo-Ierse Bijbelleraar en één van de invloedrijke figuren onder de oorspronkelijke “Plymouth Brethren”, en oprichter van de “Exclusive Brethren”.

Dit is een sektarische leer die nog steeds bestaat en leert dat men zich compromisloos af moet scheiden van de wereld, gebaseerd op 2 Cor. 6 en 2 Tim. 2 en gelooft dat deelname aan het Avondmaal deze scheiding tot stand brengt en hun relaties met anderen strikt beperkt, zelfs met andere groepen van “Brethren”.2

Diverse bekende Bijbelleraren, waaronder Spurgeon schreven waarschuwingen tegen diverse doctrines die door Darby werden verkondigd.

Kerkgeschiedenis over de Opname voor de Grote Verdrukking

De eerste kerkvaders geloofden in een snelle terugkeer van Jezus. Het idee dat Jezus elk moment terug zou kunnen komen en een komende heerschappij van Christus als de politieke en spirituele koning over de wereld, werd onder meer deze bekende theologen verkondigd:

 • Papias (60-130)
 • Clement van Rome (90-100)
 • De Herder van Hermas (96-150)
 • Ignatius van Antiochië (98-117)
 • Barnabas (100)
 • De Didache (100-160)
 • Het epistel van Barnabas (117-138)
 • Ireanaeus (120-202)
 • Tertullianus (145-220)
 • Hippolytus (185-236)
 • Cyprian (200-250)
 • Lactantius (260-330)

Een aantal van deze theologen had direct contact met de apostelen

De eerste kerk

Er zijn twee heel duidelijke Pre-trib verwijzingen binnen de vroege kerk

De Herder van Hermas (96-150)

Dit document is geschreven tussen 96 en 150 na Christus en bevat een statement dat wijst op de leer van de Opname voor de Grote Verdrukking. In de moderne documenten over dit onderwerp komen we het in iets andere vorm tegen, maar het maakt nog steeds duidelijk dat Gods volk zou ontsnappen voor de komende verdrukking die over de hele aarde komt.

Je bent door je geloof ontsnapt aan de grote verdrukking, en omdat je in de aanwezigheid van zo’n beest niet twijfelde. Ga daarom heen en vertel de uitverkorenen van de Here over Zijn machtige daden, en zeg tegen hen dat dit beest een type is van de komende grote verdrukking. Als jullie jezelf voorbereiden en met heel je hart berouw hebben, en je tot de Here keren, zal het mogelijk zijn te ontkomen als je hart puur en vlekvrij is en je de rest van je leven spendeert aan het dienen van de Here.

Dit is geen systematische lering en ook beantwoordt het niet alle vragen die iemand kan hebben. Maar het geeft wel een aanwijzing voor de leer van de Opname voor de Grote Verdrukking.

Victorinus

Deze theoloog was rond 270 heel bekend en overleed in 303. Hij schreef een commentaar op het boek Openbaring. Volgens sommigen spreekt hij zichzelf tegen, maar feit blijft dat de gedachte van de Opname voor de Grote Verdrukking destijds al wel bekend was en men er ook over nadacht. Zijn commentaar op Openbaring 6:14 wijst op een Opname voor de Grote Verdrukking.

” “En de hemel trok zich terug als een boekrol die opgerold wordt.” Dat de hemel opgerold wordt betekent dat de Kerk weggenomen zal worden. En elke berg en alle eilanden die van hun plaats worden genomen betekent dat alle mensen tijdens de laatste vervolging hun plaats zullen verlaten; oftewel dat de goeden verwijderd zullen worden en de vervolging zullen vermijden.

Deze verklaring werpt licht op een idee wat zich tijdens de eerste jaren van de kerk al ontwikkelde. Er was het idee dat Gods mensen voor de vreselijke tijd van Gods oordeel gespaard zullen worden door het wegnemen van de heiligen. Het vertrek van de heiligen van de aarde zou plaatsvinden zodat zij het vreselijke oordeel van God over deze zondige wereld niet mee maken.

Uit bovenstaande zijn dus drie punten te halen:

 1. De eerste kerkvaders verwachtten de fysieke komst van Christus naar de aarde, gevolgd door een duizend jaar durend koningschap op aarde
 2. Uit veel geschriften blijkt dat zij geloofden in de mogelijkheid dat Christus op elk moment terug kon komen
 3. Ook al stond de eerste kerk bloot aan hevige vervolging, deze leraren geloofden duidelijk dat er in de toekomst een tijd van grote verdrukking zou komen

De kerk uit de Middeleeuwen

We kijken ook naar twee pre-trib leringen in de middeleeuwse kerk

Ephraem van Nisibis (306-373)

Ephraem schreef een belangrijke preek “Over de Laatste Tijden, de antichrist en het Einde van de Wereld”. Als prominent theoloog en actief schrijver van de Oosterse Byzantijnse Kerk, pleitte hij voor het standpunt van de “Opname voor de Grote Verdrukking”. Dr. Grant Jeffrey merkt op dat hij een enorme diepe liefde voor de Bijbel had. Hij schreef:

We moeten daarom goed begrijpen, mijn broeders, wat er dreigt of ons boven het hoofd hangt. Er zijn al hongersnoden en plagen geweest, gewelddadige bewegingen van landen en tekenen, die door de Heer voorspeld zijn. Ze zijn al vervuld, en er is geen ander meer dan de komst van de boze in de completering van het Romeinse Rijk. Waarom houden we ons dan bezig met wereldse zaken? En waarom zijn onze gedachten gericht op de lusten van de wereld of de zorgen van de tijden? Waarom onttrekken wij ons niet van de verwarring die de wereld overspoeld? Geloof mij, geliefde broeders, omdat de komst van de Heer dichtbij is, geloof mij, omdat het einde van de wereld voor de deur staat, geloof mij, omdat het de laatste tijd is. Of gelooft u niet totdat u het met eigen ogen ziet? Let er op dat deze zin onder u niet vervuld gaat worden als de profeet zegt: “Wee degenen die er naar verlangen om de dag des Heren te zien!” Omdat alle heiligen en de uitverkorenen des Heren samen vergaderd worden voor de verdrukking die gaat komen, en tot de Here opgenomen worden, zodat zij op geen enkel moment de verwarring die de wereld zal overspoelen, zullen zien vanwege onze zonden. Dus, meest dierbare broeders, het is het elfde uur, en het einde van de wereld komt om te oogsten, en engelen, gewapend en voorbereid.

Ephraem van Nisibis

Merk op dat er duidelijk sprake van de Opname van de heiligen voor de Grote Verdrukking. Deze theoloog spoort mensen aan om er niet naar te verlangen om de dag des Heren te zien. In zijn gedachten betekent dat dat iemand een ongelovige is. De gelovigen zullen weggenomen worden en naar de Here gaan voordat deze tijd begint.

Dit werd dus 1500 jaar eerder geschreven dan wat velen beweren.

Broeder Dolcino

Een geleerde vond een citaat dat in relatie staat tot de leringen en leerlingen van Dolcino. Dolcino en zijn volgers

Opnieuw, [Dolcino geloofde, preekte en dacht] dat in deze drie jaar hijzelf en zijn volgers de komst van de antichrist zouden preken. En dat de antichrist in deze wereld zou komen binnen de grenzen van de genoemde 3½ jaar, en dat na zijn komst, hij (Dolcino) en zijn volgers opgenomen zouden worden in het Paradijs, waar Enoch en Elia zijn. Op deze manier zullen zijn beschermd worden tegen de vervolging van de antichrist. En dat Enoch en Elia naar de aarde af zullen dalen om tegen de antichrist te preken. Dan zouden zij door hem of zijn dienaren gedood worden, en kan de antichrist lange tijd regeren. Maar als de antichrist dood is, zullen Dolcino en zijn volgers als heilige paus op aarde neerdalen en aan iedereen het echte geloof van Christus prediken. Wie dan op aarde leeft zal door hen bekeerd worden tot het echte geloof van Jezus Christus”

Over deze leerstelling is natuurlijk het nodige te zeggen, maar het punt is nu dat ook hij geloofde in de Opname voor de Grote Verdrukking.

De Protestantse kerk

Bij de reformatie vond er een belangrijke wijziging plaats in de manier waarop men de Bijbel interpreteerde, en moest de kerk ook haar kijk op de eindtijd bijstellen. Onder de Roomse kerk was de Bijbel voornamelijk allegorisch bekeken. Bijbelgedeelten over de eindtijd en profetische teksten leden onder het feit dat zij niet letterlijk werden genomen.

Naarmate de reformatie groeide gingen mensen weer terug naar de letterlijke interpretatie van de Bijbel en steeds meer mensen gingen inzien dat Christus terug zou komen op aarde om deze te regeren. Veel van de Puriteinen en Pelgrims, de tweede generatie van de beweging van de reformatie, namen het idee over dat niet alleen Christus over de wereld zou regeren, maar ook dat de heiligen uit de kerk opgenomen zouden worden voor de vreselijke tijd van de uitstorting van Zijn oordeel. Deze leraren (geen volledige lijst!) leerden namen op verschillende manieren het standpunt van de Opname voor de Grote Verdrukking in.

 • Joseph Mede (1627): Clavis Apocalyptica
  In dit werk zou hij onderscheidt maken tussen de opname van de heiligen en de wederkomst van Christus op aarde
 • Increase Mather (1639 – 1723)
  Een pastor, geleerde en de eerste President van de bekende Harvard Universiteit. Paul Boyer merkt op dat deze Puriteinse geleerde bewees “dat de heiligen voor af in de lucht opgenomen zouden worden, en daardoor aan de uiteindelijke “vuurgloed” zullen ontsnappen.
 • Peter Jurieu (1687)
  In zijn boek “De komende verlossing van de kerk” leerde Jurie dat Christus in de lucht zou komen om de heiligen weg te halen en voor de strijd bij Armageddon naar de Hemel zou gaan. Hij sprak over een geheime Opname voor Zijn komst in glorie en oordeel bij Armageddon
 • John Gill (1748)
  Dr. John Gill was één van de meest briljante geleerden van zijn tijd. Deze calvinistische Baptistentheoloog schreef een volledig commentraar op de Bijbel. In zijn opmerkingen over 1 Thessalonicenzen 4 maakte hij een opmerking die een tijdsverschil tussen de Opname en de wederkomst beschrijft.

  “… zal Christus stoppen en voor iedereen zichtbaar zijn en net zo makkelijk door iedereen herkent worden, goed en slecht, als de zon op het midden van de dag, omdat Hij nog niet aarde zal neerdalen, omdat het nog niet de tijd is om Hem te ontvangen. Maar als dat en zijn werken opgebrand zijn, en het is gereinigd en geheiligd door vuur, dan zal er een nieuwe aarde komen, waar Hij op neer zal dalen en met Zijn heiligen zal verblijven. En dit is een andere reden waarom Hij in de lucht zal blijven waar Zijn heiligen, die Hij mee zal nemen naar de derde Hemel, Hem zullen ontmoeten tot de vuurgloed en het branden van de wereld voorbij is, om hen daarvan te beschermen…
 • Morgan Edwards (1742-1744)
  Edwards is oprichter van Brown University en een prominente Baptistenleider. Toen hij naar Amerika kwam werd hij door de bekende John Gill voorgesteld voor een pastorale rol. Hij richtte de eerste Baptistenschool in de koloniën op, wat later bekend werd als Brown University, een bekende Ivy League universiteit. Edwards leerde dat Christus 3½ jaar voor Hij terug zou komen om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen, zou komen om Zijn kerk te halen. Hij zei:

  “De tijd tussen de eerste en de tweede opstanding zal iets meer dan duizend jaar zijn. Ik zeg iets meer, omdat de overleden heiligen op zullen staan, en de levenden veranderd bij komst van Christus in de lucht (1 Tess. 4:17). Dit zal 3½ jaar voor de start van het duizendjarig rijk zijn, zoals we hierna zullen zien. Maar blijven Hij en Zijn heiligen al die tijd in de lucht? Nee. Zij zullen in het paradijs ingaan, of in één van die vele ‘huizen in het Huis van de Vader’ (Joh. 14:2).”

Samenvattend:

Orthodexe gelovigen hebben door heel de geschiedenis heen gelooft in Opname voor de Grote Verdrukking.

Bronnen: “The history of the Pre-trib Rapture – Christicommunity

 1. Goldmine Media ↩︎
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Exclusive_Brethren ↩︎

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.