Concordantie
Spread the love

Lofprijs is voor een christen een essentieel onderdeel van het geloofsleven. Iedereen doet dat echter op zijn eigen manier, en de Bijbel legt ook geen artistieke of culturele beperkingen op, al zou je weleens anders vermoeden. In het Oude Verbond kwam “lofprijs” veelvuldig voor in de Bijbel, in dit artikel een kort overzicht van de gebruikte Hebreeuwse woorden.

Yadah

Aantal keren voorkomend: ca. 114x
Gebruik: De hand te gebruiken, eerbied betuigen of aanbidding, dankbaar zijn, te belijden, te danken, dankzegging, lofprijzing, een belijdenis maken, de hand uitsteken, de hand uitwerpen.

Samenvatting: “Lofprijs met uitgestrekte hand”. Yadah is actief en absoluut niet passief. Yadah begint in onze harten, wij raken zo vol vreugde, dankbaarheid, zodat wij ons hart laten zien door onze handen spontaan ‘uit te strekken’ (te werpen) naar God.

Voorbeeld: Psalm 138: “Ik zal U loven met mijn ganse hart, in de tegenwoordigheid der goden zal ik U psalmzingen”

Halal

Voor de meesten het meest bekende woord, vanwege de veelgebruikte term “Hallelujah” – Halal – Jah.

Aantal keren voorkomend: ca. 165x
Gebruik: Zich dwaas gedragen, te stralen, dwaas, pochen, grootspraak, dazen, dwepen, uitkramen, (ravind mad – stapelgek), vieren, aanbevelen, prijzen, lofprijs zingen, dwaas te maken, gek maken, zich gek voordoen, te verheerlijken, geschreeuw, misbaar, met luid protest zich dwaas te gedragen, uitbundig dwaas zijn.

Samenvatting: We zijn zo enthousiast over God, dat wij het zo uitbundig vieren en over spreken, dat we voor buitenstaanders dwaas lijken.

Voorbeelden: Spr. 31:28 “Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, ook haar man roemt (halal) haar.”
2 Kron. 5:13: “Toen zij tezamen trompetten en eenstemmig lied lieten horen, om de Here te loven (halal) en te prijzen (En: thanking), en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten, en de Here aldus prezen: … toen werd het huis, het huis des Heren, vervuld met een wolk …”

Ruwa

Of Rua

Aantal keren voorkomend: ca. 42x
Gebruik: Te roepen, bederven, de trommelvliezen scheuren met geluid, aan te spreken met een luide stem of luide toon, te verheerlijken, alarm slaan, luid roepen, te vernietigen, een vreugdevol geluid maken, te juichen in overwinning. In de KJV wordt het vertaald met ‘shout’, ’triumph’, ‘cry out’, ‘cry aloud’.

Samenvatting: ‘De overwinning hebben (beleven) door roepen/juichen’. Zoals in het geval van de inname van Jericho onder leiding van Jozua.

Voorbeeld: Jozua 6:5 “Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en geij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de …”

Tehillah

Aantal keren voorkomend: ca. 56x
Gebruik: Lofwaardigheid betuigen, een gezang/lied (hymne), lofprijs

Samenvatting: Onze ‘halal’ zingen, maar ook een ‘lied of lofprijzing’, een nieuw lied dat nog nooit eerder is gezongen; geïnspireerd door de Heilige Geest, wanneer wij onze mond openen en God beginnen te prijzen voor wie Hij is, en Zijn karakter en kenmerken, zoals Hij in Zijn Heiligheid, Goedheid, Barmhartigheid, Genade, etc. Dan roemen wij voortdurend in de Here God; het is ook het zingen van lofprijs aan God in een menigte mensen, zodat God in die lofprijs kan wonen.

Voorbeeld: 2 Kron. 20:22 “Op het ogenblik, dat zij de jubel en de lof (Tehillah) aanhieven, liet de Here …”

Gadal

Aantal keren voorkomend: ca. 108x
Gebruik: Groot te maken, (to twist), voortgang geven, te pochen, overtreffen, uitmuntend, toenemen, opheffen, verheerlijken, promoten, ergens met trots over spreken, ergens hoog over denken. (In het Engels vaak vertaald met magnify / magnified, etc)

Samenvatting: Gods volk pocht over Zijn Grootheid

Voorbeeld: Ps. 40:16 “Bestendig zeggen: De Here is groot!” (The Lord be magnified)

Ranan

Aantal keren voorkomend: ca. 53x
Gebruik: Te roepen van vreugde, piepen/knarsen, te zingen, overwinnend juichen, een zegetocht houden, (to triump), te vieren met roepen, zich te verheugen.

Samenvatting: Een demonstratieve viering met vreugdevol roepen

Voorbeeld: Lev. 9:24 “En er ging een vuur uit van de Here en dit verteerde het offer; toen het volk dat zag juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht.”

Teruwah

Of Teruah

Aantal keren voorkomend: ca. 35x
Gebruik: De trompetten blazen, vreugde, vreugdevol geluid, viering, luid geluid, verblijden, roepen, juichen, te blazen, luidde voortdurende roep, strijdkreet, oproep tot oorlog.

Samenvatting: Een roepen van lofprijzing aan God, waardoor God gaat werken, Zich beweegt tegen de vijand ons ten goede.

Voorbeeld: Num. 10:9 “Wanneer gij… ten strijde trekt tegen de vijand…, dan zult gij op de trompetten een signaal blazen, waardoor gij in gedachtenis gebracht zult worden voor het aangezicht van de Here, uw God, zodat gij van uw vijanden verlost zult worden.”

Jozua 6:5  “Dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen.”

Barak

Aantal keren voorkomend: ca. 329x
Gebruik: Te knielen, lofprijzen, te zegenen, neer te knielen, feliciteren, te groeten, danken, neerknielen voor de Heer (overwegend: prijzen – to bless)

Samenvatting: ‘Een daad van aanbidding, neer buigen in aanbidding, met een houding om God te zegenen’

Voorbeeld: Ps. 95:6 “Treedt toe, laten wij ons nedewerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.”

Shabach

Bewieroken, vleien

Aantal keren voorkomend: ca. 11x
Gebruik: Met een luide stem toespreken, bevelen, juichen in overwinning (triumph), te verheerlijken, te roepen, aan te bevelen, lofprijs.

Samenvatting: Overwinnende lofprijs aan God, vaak met een luide stem

Voorbeeld: Dan. 2:23 “U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, …”

Zamar

Aantal keren voorkomend: ca. 39x
Gebruik: Muziek maken, te vieren met een lied, met de vingers slaan, de snaren of delen van een muziekinstrument aanraken, erop spelen, muziek maken vergezeld van de stem. Het wordt ook vertaald met ‘snoeien’. (Lev. 25:3-4; Jes. 5:6)
In de Hebreeuwse Psalmen komt muziek eerst, dan ritme, en worden woorden bij de muziek gemaakt. De 1e inspiratie is muziek, de 2e inspiratie zijn de woorden die bij de muziek horen.

Samenvatting: Te vieren met lied en muziek, wat op zich een reinigend en snoeiend effect heeft. Zamar beschrijft een atmosfeer en houding van ‘vieren’.

Voorbeeld: Ps. 98:4-6 “Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzingt. Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE.”

Towdah

Of Todah

Aantal keren voorkomend: ca. 32x
Gebruik: Het uitstrekken van de hand, erkenning,  bewondering, een koor van zangers, belijdenis, offer van lofprijs, offer van dankzegging, offerande.

Samenvatting: ‘Towdah’ is een uitstrekking van de hand, maar het is meer. Het is het Hebreeuwse woord voor dankzegging. Het is het uistrekken van de hand in bewondering en aanvaarding. In de Psalmen wordt het gebruikt om God te danken voor datgene wat men nog niet ontvangen heeft, maar ook datgene wat al ontvangenis. Het is de sleutel die de deur opent om de tegenwoordigheid van God binnen te gaan.

Voorbeeld: Jes. 60:18 “Gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten Lof”

Ps. 50:23 “Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.”

Shamach

Of Sameach

Aantal keren voorkomend: ca. 172x
Gebruik: Op te vrolijken, blij te maken, vreugdevol te maken, blij maken, vrolijk zijn, blijdschap veroorzaken, meeste keren vertaald met “verblijden”.

Samenvatting: Kiezen blij te zijn in de Here

Voorbeeld: Ps. 31:8 “Ik wil juichen en mij verheugen over Uw goedertierenheid”

Shiyr

Of Shir

Aantal keren voorkomend: ca. 160x
Gebruik: Te zingen, zangers, zingende man(nen)  of vrouw(en), een lied.

Samenvatting: Het heeft de gedachte van slenterende, wandelende of dansende zangers, of minstreel. Het heeft verder de gedachte van iemand die een specifieke taak heeft van het zingen van lofprijs, Gods volk te leiden in lofprijs.

Voorbeeld: Neh. 12:28 “De zangers nu kwamen bijeen…”

Ps. 28:7 “Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied

Giyl

Of Gul, Gil, Geel, Gool

Aantal keren voorkomend: ca. 52x
Gebruik: Zich verblijden of verheugen, rondtollen of draaien onder invloed van krachtige emoties, rond springen en verblijden, een beweging, vreugdevol te zijn, zich in een cirkel te bewegen, te dansen, te genieten van vreugde.

Samenvatting: Van vreugde voor de Here in cirkels te dansen, ronddraaien of door rond tollen vanwege de blijdschap die wij hebben in de Here.

Voorbeeld: Ps. 2:11 “Dient de Here met vreze en verheugt u met beving”

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets