christendom illegaal
Spread the love

Onlangs had ik een interessante discussie met een judaïst op facebook. Het christendom zou illegaal zijn. Een illegale religie. In zijn felle, en soms beledigende, betoog tegen het christendom haalde hij een aantal Bijbelplaatsen aan, die ik later op een rustig moment nog eens nader bekeken heb. Heeft hij gelijk, of toch niet? Helaas is de discussie inmiddels blijkbaar verwijderd, want ik kan hem nu, een dag later, niet meer op facebook vinden.

De Bijbelplaatsen zijn met name de volgende:

Gen. 3:15

Deze werd door mij aangevoerd als tegenwerping dat er in de hele Tenach nergens over “messias” of “Jezus” gesproken zou worden, dis is het christendom illegaal, aldus Hans. In een ander betoog claimde hij dat het afstammen van de Messias via David zou moeten lopen, maar In Gen. 3:15 staat duidelijk dat de Messias uit een vrouwelijke lijn zal komen (“haar zaad”), dus wat dat betreft voldoet Jezus perfect aan de Bijbel!

Ook de verdere beschrijving over de vijandschap tussen de duivel en “haar zaad” is precies op Jezus van toepassing.

Dt. 13

Jezus zou niet in overeenstemming met Dt. 13 (en 17 en 18) hebben geleefd, en dus terecht als valse profeet zijn gedood. (Deu. 13:1-3). Ook dat maakt het christendom illegaal volgens Hans. Dit is echter niet op Jezus van toepassing, omdat Hij nooit op heeft geroepen om andere goden achterna te lopen, in tegenstelling tot diverse “grootheden” in het judaïsme.

Jezus heeft altijd Deu. 13:4 verkondigt. Hij verzette Zich echter tegen de menselijke invloeden in de wet, die de wet tot een onmenselijk zwaar juk maakten.

Volgens Hans is Jezus een valse profeet, die terecht is gedood volgens Deu 13. Echter… dat staat in vers 5, en we bladeren even vers voor vers door.
6: Jezus heeft niets in het geheim gezegd, veel is opgeschreven, dus is niet van toepassing.
7: Jezus riep nooit op om de goden van de omringende volken te gaan dienen => niet van toepassing

10: De valse profeet moet gedood worden door steniging. Dat is niet gebeurd, Jezus is gedood door kruisiging (en het gebeurde precies zoals in Dt. 21:22, 23 beschreven staat)

En als we lezen vanaf Dt. 13:13 dan wordt nog duidelijker dat de redenatie van Hans niet klopt. Hij beschuldigt Jezus er van mensen tot afval te hebben gebracht. De Joden hadden dus volgens Dt. 13:13 e.v. de hele stad waar Jezus (volgens hen) vandaan kwam, moeten slaan met de scherpte van het zwaard. Dat hebben ze niet gedaan…

Dt. 17

Volgens Hans staat hier de weg die Israël moet gaan, en hield Jezus Zich daar niet aan.

Dt. 17:1: Voor zover bekend volgde Jezus gewoon alle rituelen van het judaïsme, Hij deed mee aan alle feesten, totdat Hij Zelf het Pascha-offer werd voor ons aller zonden!

Dt. 17:2-5: Dan hadden de Joden Jezus dus moeten stenigen en dat is niet gebeurd, dus zij wandelen zelf niet volgens Dt. 17 door Jezus te kruisigen.

Dt. 17:5: Het is bekend dat een aantal getuigen tegen Jezus een vals getuigenis hebben afgelegd. Pontius Pilatus prikte daar door heen en verklaarde Jezus onschuldig.

Dt. 17:10, 11: In feite hadden de Joden moeten luisteren naar de uitspraak van Pontius Pilatus, die zij op dat moment om een uitspraak vroegen, maar dat deden zij niet. Ze gingen door totdat ze Jezus vermoord hadden.

Dt. 17:15: De Joden gingen nog een keer de fout in, toen zij in Joh. 19:15 verklaarden dat de Romeinse keizer hun koning was.

De rest van de beschrijving waar de koningen van Israël aan zouden moeten voldoen hebben de meeste koningen ook niet weten te volbrengen, maar dat is voor nu niet relevant. Enige wat relevant zou kunnen zijn is dat Jezus door Pilatus de “Koning der Joden” werd genoemd, en Hij als hun koning dan daadwerkelijk weinig vrouwen zou hebben gehad, en ook geen goud, zilver en paarden verzamelde. Hans claimde ook dat Jezus in overtreding van de wet zou zijn omdat Hij geen vrouw had en niet eens probeerde om Zichzelf voort te planten. Maar dat past dan wel perfect in de beschrijving van Dt. 17:17. Hij wilde niet afgeleid worden van Zijn Hemelse Missie!

Dt. 18

Ook aan dit hoofdstuk zou Jezus Zich niet houden, er  daarmee het christendom illegaal maken. We gaan kijken.

Als we Jezus als priester beschouwen, dan voldeed Hij dus al aan vers 1. Hij had geen bezit of (menselijk)  erfdeel op aarde. Verder kan ik in dit hoofdstuk niets vinden waar Jezus tegen in zou zijn gegaan. Hij vroeg geen eerstelingen van mensen, Hij had geen kinderen en liet dus ook niet door vuur lopen, Hij deed niet aan waarzeggerij, was geen wichelaar, legde geen voortekenen en was ook geen tovenaar, geen bezweerder, Hij ondervroeg geen geesten van doden en ook geen waarzeggende geest. Hij raadpleegde ook de doden niet.

Maar mogelijk doelt Hans op het gedeelte vanaf vers 15. Over de profeet uit hun midden. Dit hoeft echter niet op Jezus te slaan, want er zijn meerdere profeten uit “hun midden” geweest. Vers 20 is in ieder geval niet van toepassing. Jezus was niet overmoedig, zei niets dat Hem niet gegeven was, sprak niet in de naam van andere goden, maar is wel gestorven (en opgestaan!)

Vers 22 is de lakmoesproef. Alle woorden die Jezus sprak zijn uitgekomen. Hij was dus werkelijk een door God gezondene, nee beter nog: Gods Zoon!

Jezus of Mozes

Volgens Hans zou Jezus de Messias niet kunnen zijn omdat Hij Mozes niet volgde, een volgende reden waarom het christendom illegaal zou zijn. Maar Mozes volgde God, en had de vrijheid om er ook zelf wat elementen in te brengen (‘vanwege de hardheid van uw harten’), dus als Jezus Mozes zou volgen, en Mozes Hem, dan zouden beiden in een cirkeltje achter elkaar aan lopen…

Jezus spreekt in het Nieuwe Verbond een aantal keren heel duidelijk over de relaties tussen Hem, Mozes en de wet en verwijt de Joden uit die tijd juist dat zij Mozes wel zeggen te volgen, maar het feitelijk niet doen. Nu wil ik daar niet een hele studie van maken, maar het is wel interessant om te zien.

Ook nu claimen orthodoxe Joden de wet van Mozes te volgen. Deze wet verbiedt hen onder meer om op de sabbat te werken. Zo hebben hotels in Israël op de klimaatbeheersing van de kamer een speciale “sabbatsstand”, zodat de gast niets hoeft te doen. Echter… de wet schrijft ook voor dat je een vreemdeling in Israël net zo moet behandelen als je zelf. De orthodoxe Joden die hun hotelkamer uit komen vragen echter aan niet-orthodoxe en buitenlandse gasten of deze de hotelkamer op slot willen draaien. Dat is dan dus een tegenstrijdigheid en daarmee overtreden dan ze dan de wet, die dus inderdaad geen enkel mens kan houden.

Jezus leerde het al: Er is niemand die zijn kalf laat verdrinken als dat op sabbat in de put valt. En daarmee staat Hans voor een dilemma als hij zo krampachtig op de wet blijft wijzen, want er zijn altijd momenten dat je de wet niet kunt houden als je de menselijke inzettingen volgt.

1. Het kalf redden = werken, dus de sabbat overtreden;

2. Het kalf niet redden = onnodig dierenleed veroorzaken, dus ook de wet overtreden.

Jezus leerde heel eenvoudig: De sabbat is er voor de mens, niet de mens voor de sabbat. Onze rust op de sabbat is dus belangrijker dan straks alle regeltjes volgen, want dat is niet mogelijk.

“Stabbed” of “pierced” en verder

Ook hier ontstond nog even een discussie over. Jezus zou namelijk één van beide niet zijn, dus Hij kon de Messias niet zijn, en dus het christendom illegaal. Echter… Hij is beide! Als we ervan uitgaan dat “pierced” slaat op het aan het Kruis nagelen, dan klopt dat. Maar vervolgens werd Hij, toen Hij aan het Kruis hing, doorboord met een zwaard door Zijn zijde. Jes. 53:5 is dus gewoon volledig van toepassing.

Maar ook de verdere verzen zijn op Jezus van toepassing. Hij werd mishandeld door de geselingen die Hij onderging, door de doornenkroon, door de spot en hoon van Zijn volk! Er staat dat Hij tijdens een deel van Zijn ondervragingen Zijn mond niet open deed en als een lam ter slachting werd geleid. Hij verzette Zich niet!

Zijn graf werd het graf van een goddeloze, een rijke goddeloze, waar Hij neer werd gelegd omdat de sabbat voor de deur stond. In Dt. staat dat een gekruisigde ’s nachts niet mag blijven hangen, dat gebeurde ook niet. In vers 10 staat Hij Zichzelf ten schuldoffer stelde! Precies wat Hij leerde, precies op het Pascha, precies op het moment dat in de Tempel het offerlam werd geslacht, stierf Jezus voor onze zonden aan het Kruis waar Hij alles wat er op het Tempelplein gebeurde kon horen. Maar Hij stierf uit het zicht, afgesneden uit het land der levenden (Jes. 53:8)

En dan volgt de belofte: Nadat Hij Zichzelf ten schuldoffer zal hebben gesteld (Jes. 53:10) zal Hij nakomelingen zien. Dus ook de claim van Hans dat Hij geen nakomelingen zou hebben klopt dan niet! Geestelijke nakomelingen, mensen wedergeboren door de Geest, zoals Jezus ook aan Nicodemus uitlegde. Niet uit een mens geboren, niet uit menselijke wil geboren, maar uit Goddelijke Wil! Een lang leven zal Hij hebben, want Hij leeft in eeuwigheid! En “het voornemen des HEREN zal door Zijn hand voortgang hebben.” We zien dit dagelijks in de wereld om ons heen. Israël is hersteld, de Joden keren terug naar hun land, de volheid der heidenen stroomt langzaam maar zeker vol, de wereld wordt gek, Israël wordt gehaat en komt langzaam maar zeker meer en meer alleen te staan…

Het zal een beloning zijn voor Zijn moeitevol lijden (vs. 11)! Tot verzadiging (volheid der heidenen?) toe, en daarna zal heel Israël tot geloof komen! (toekomst!). Velen zullen rechtvaardig worden, en toch zullen slechts weinigen de smalle weg en de enge poort weten te vinden. Gelovigen zal Hij rechtvaardig maken (door Zijn offer) en hun ongerechtigheden zal Hij dragen. Dat is genade!

Ook vers 12 is zo letterlijk van toepassing! Hij heeft Zijn leven uitgegoten in de dood (aan het Kruis), Hij werd onder de overtreders gerekend (gekruisigd tussen twee criminelen), terwijl Hij de zonden van velen op het Kruis droeg en Hij bad voor de overtreders (Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen!)

Tempel of rovershol?

Jezus zou onnodig agressief geweest zijn toen Hij de Tempel leeg veegde. Maakt dat het christendom illegaal?

Volgens Hans moet God niet zo moeilijk doen. Hij wil offers, dus is een wisselimperium en complete veemarkt in de Tempel Zijn eigen schuld en had Jezus geen enkel recht om Zich zo te misdragen als Hij deed. Een verbijsterend gebrek aan respect voor de heiligheid van de Tempel! De gebeurtenis staat beschreven in Joh. 2:14-17, en verwijst naar Mal. 3:1-3.

Laten we het even menselijk bekijken. Jezus komt binnen en treft een tempel voor veehandelaren en geldwisselaars aan. Tientallen mensen die geld verdienden aan de offers die zij verhandelden of randdiensten verleenden. Dan komt Jezus, één Man, en Hij zou als één mens al die mensen de tempel uit weten te drijven?

Dat kan alleen als er iets bijzonders aan de hand is. Tien tegen één, dat wint geen mens. Maar zoals al eerder beschreven bezat Jezus een Hemelse Autoriteit, die direct indruk maakte op mensen. Zelfs als 12-jarige al! We kunnen dit dus alleen verklaren doordat Jezus daadwerkelijk Gods Zoon is, en met optrad met Zijn Goddelijke Autoriteit, in plaats van – zoals Hans het omschreef – als iemand met “anger issues”. En als hij denkt gelijk te hebben, dan daag ik hem uit om het een keer te proberen bij de Westelijke Muur, of wat mij betreft op de Dam in Amsterdam.

Maar ik wil open staan voor een andere verklaring. Die zou dan kunnen zijn dat deze veehandelaren en geldwisselaars aangeklaagd werden in hun geweten, en dus drommels goed wisten dat Jezus gelijk had. Maar puur één man tegen tientallen die hun broodwinning moesten verdedigen? Nee, dat gaat er bij mij niet in, tenzij Hans het tegendeel bewijst.

Christendom illegaal?

Uit bovenstaande lijkt mij duidelijk dat het christendom niet illegaal is. Uiteraard zijn er mensen die daar anders over denken, maar ik denk, hoop en bidt, dat ik in dit artikel afdoende duidelijk heb gemaakt dat deze argumenten niet geldig zijn. De plaats weet ik zo snel niet, maar we moeten ook beseffen dat Joden nog onder een bedekking leven. We zien dat die langzaam op wordt geheven nu er steeds meer Joden tot erkentenis komen dat Jezus inderdaad de Messias is. Maar wij kunnen die bedekking, die verblindheid, hoe je het ook noemen wilt, niet wegnemen. Er staat letterlijk dat God dat zal doen.

Die moeite doe ik dus ook niet, maar ik hoop dat door dit artikel een paar mensen na gaan denken over de werkelijkheid omtrent Jezus.

Disclaimer

In een aantal zinnen zal het lijken alsof ik de Joden beschuldig van het kruisigen van Jezus. Dat is pertinent niet zo. God gaf in Gen. 3:15 al aan dat iets dergelijks zou gaan gebeuren, dus lang voor het ontstaan van het Joodse volk! Wie dus meent in dit artikel enige vorm van antisemitisme te zien, die leest vanuit een vooroordeel. Ik heb het Joodse volk lief en hoop en bidt dat zij allen zo snel mogelijk onder die bedekking vandaan mogen komen, dan de schellen hen van de ogen zullen vallen en die verblindheid op geheven gaat worden! Maar… deze dingen moesten gebeuren en de voleinding er van is in volle gang!

Lees de interessante discussie die ontstond op facebook.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.