volkenlijst
Spread the love

Dit hoofdstuk is een wat saaie opsomming van de nakomelingen van Noach. Maar wat mij de laatste tijd opvalt is dat er vrij veel wetenschappelijke publicaties zijn die steeds vaker op gezamenlijke voorouders wijzen. Een interessant artikel in deze is het artikel

All humans may be descended from just TWO people and a catastrophic event almost wiped out ALL species 100,000 years ago, study suggests
Bron: Daily Mail

Nu ga ik even niet in de op de dateringen, maar de volgorde van de gebeutenissen klopt exact met de Bijbel. En dit is ook een voorbeeld van hoe wetenschap zou moeten zijn, maar het vaak  niet meer is. Eén van de onderzoekers geeft ruiterlijk toe dat hij ‘zo hard hij kon tegen de conclusie heeft gevochten’. In dat licht bezien kunnen dit soort hoofdstukken dus wel interessant zijn om te lezen.

Ook opmerkelijk om in gedachten te houden is dat de Joodse afstamming door wordt gegeven via de moeder, dus de dochters, terwijl ook in dit hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de zonen.

Zonen van Noach

Die zijn we al eerder tegen gekomen (Gen. 5:32). Zonen met opmerkelijke namen:

 • Sem: naam
  Sem wordt gezien als de oudste zoon van Noach en als de voorvader van de Semietische stammen
 • Cham: heet
  Noach’s tweede zoon vader van Kanaän en van verschillende volken die in het zuiden van Israël woonden
 • Jafet: geopend
  De derde zoon van Noach. Zijn nakomelingen vestigden zich na de zondvloed in de kustlanden van de Middellandse Zee en verspreidden zich tot in Europa en gedeelten van Azië

Afstammelingen van Jafet

Opmerkelijk is dat de Bijbel in Gen. 10:2 niet begint met de nakomelingen van Sem, maar van Jafet. Jafet kreeg de zonen

 • Gomer: voltooid
  Hij is de voorvader van de Kimmeriërs en andere takken van de Kelten.
 • Magog: land van God
  De tweede zoon van Jafet. Voorvader van verschillende stammen noordelijk van Israël
 • Madai: midden-land
  Zijn afstammelingen woonden in het gebied van Medië. Er is nogal wat onduidelijkheid over de werkelijke ligging van Medië, en volgens de betwijfelde beschrijvingen van Herodotus zou het grotendeels samen hebben gevallen met Perzië. Andere bronnen positioneren het ten noordwesten van Perzië.
 • Jawan: (Javan) Jonië of Griekenland
  De nakomelingen van Jawan woonden in Griekenland
 • Tubal: je zult worden gebracht
  Voorvader van de stammen die woonden in een streek in Klein-Azië, mogelijk min of meer gelijk aan Kappadocië
 • Mesek: uitrekken
  Voorvader van de volken die ten noorden van Israël wonen.
  Vaak samen genoemd met Tubal, Magog en andere noordelijke volken, met inbegrip van de Moschi, een volk dat woont op de grenzen van Colchis en Armenië
 • Tiras: verlangen
  Van hem is verder niets bekend.

In de verdere lijn van de afstammelingen van Jafet worden alleen de nakomelingen van Gomer (Gen. 10:3) en Jawan (Gen. 10:4) benoemd.

Nakomelingen van Gomer en Jawan

 • Askenaz: “een man als besprenkeld” of “verspreid vuur”
  Een noordelijk volk, misschien van Bithynië
 • Rifat: gesproken
  Deze naam kan in verschillende spellingen voorkomen.
 • Togarma: “jij zult haar breken”
  Het gebied waar zijn nakomelingen zich hebben gevestigd. Waarschijnlijk het gebied wat nu bekend staat als Armenië
 • Elisa: God van de komende
  Mogelijk de voorvader van de Aeoliërs
 • Tarsis: geelkleurige jaspis
  Deze naam komt meerdere keren in de Bijbel voor. Onder meer als de naam van de stad waar de profeet Jona naar toe probeerde te vluchten
 • de Kittiërs: kneuzers
  Een algemene benaming voor alle eilandbewoners van de Middellandse Zee
 • de Dodanieten: leiders

Volgens Gen. 10:5 zijn de kustlanden naar hen verdeeld

Afstammelingen van Cham

De benoemde afstammelingen van Cham zijn

 • Kus: (Cush) zwart
  Hij is de voorvader van de meest zuidelijke volken die in Afrika wonen
 • Misraïm: land van de Copten
  Voorvader van de Egyptenaren
 • Put: een buiging
  Een natie of volk in Noord-Afrika, waarschijnlijk Libiërs
 • Kanaän: laagland
  Voorvader van de Feniciërs en de verschillende volke die de zeekust van Israël bevolkten

Nakomelingen van Kus

In Gen 10:7 wordt alleen gekeken naar de nakomelingen van Kus. Dat zijn

 • Seba: drink
  Mogelijk het volk van Ethiopië
 • Chawila: (Havila) cirkel
  In deze context verwijst het naar de bewoners van een streek in Arabië van de Ismaëlieten. Waarschijnlijk de streek van Kualan in het noordwesten van Jemen
 • Sabta: slaan
 • Rama: paardenmaan
  Zijn naam verwijst ook naar een huis van kooplieden.
 • Sabteka: slaan

En vervolgens naar de zonen van Rama:

 • Seba: “zeven” of “een eed”
  Een volk in Zuid-Arabië
 • Dedan: laagland
  Ook over hem is verder niets bekend. De naam verwijst ook naar een plaats in Zuid-Arabië

Nimrod

Dan komt er in Gen. 10:8 opeens een opmerkelijke wending door de expliciete vernoeming van nog een zoon van Kus, die niet in het bovenstaande rijtje is opgenomen: Nimrod. Zijn naam betekent “opstand” of “held”. Hij stond bekend als een zeer goed jager voor het aangezicht des Heren (Gen. 10:9) en hij was de eerste machthebber op aarde (Gen. 10:8).

Hij vestigde een koninkrijk in de buurt van Babylon en Assyrië.

In Gen. 10:10 wordt het iets anders beschreven, maar als we die tekst ontleden komt het op hetzelfde neer.

En het begin van zijn koninkrijk was Babel,

Babel (verwarring (door vermenging)) is een ander woord voor Babylon. De hoofdstad van Babylonië (het moderne Hillah), gelegen aan de Eufraat.

Erek,

Erek, of Erech (lang), is een stad 64 km noordwestelijk van Ur in de richting van Babylon, gelegen op de linkeroever van de Eufraat

Akkad

Akkad, of Accad (subtiel, teer) is een stad in het noorden van Babylonië, en het district rondom de stad

en Kalne

Kalne, of Calne of Kalno (fort van Anu) is mogelijk het moderne Niffer.

in het land Sinear.

Sinear, het land van de twee rivieren, is de oude naam voor het gebied dat later bekend wordt als Babylonië of Chaldea.

Maar we komen nog een paar opmerkelijke namen tegen.

In Gen. 10:11 staat beschreven dat Nimrod uit Sinear naar Assur trok en Nineve, Rechobit-ir, Kalach en Resen bouwde. Resen was “de grote stad”, tussen Nineve en Kalach.

Deze namen spelen in de toekomst een rol, waarbij mij het volgende opvalt. Nimrod wordt beschreven als een goede jager voor het aangezicht des Heren. Mogen we daaruit concluderen dat hij een godvruchtig man was? Twee van de steden die hij opricht, Babel en Nineve komen we later nog tegen. En in beide gevallen zijn het steden die volledig tegen God in gaan.

Nineve (verblijf van Ninus) lag op de oostelijke oever van de rivier de Tigris, en 400 km ten noorden van Babylon. Het was de hoofdstad van het oude koninkrijk van Assyrië, een van de wreedste koninkrijken die we uit de geschiedenis kennen.

Rechobot-ir beteken iets in de trant van een bewaakte stad met wijde plaatsen of straten. Ergens doet dit wel denken aan de vrijsteden die later genoemd worden. Kalach is een van de oudste steden van Assyrië en mogelijk het moderne “Nimrod“. Tegenwoordig ligt dit in Irak en zijn de namen ver-Arabischt.

Misraim

In Gen. 10:13 gaan we weer terug naar de nakomelingen, nu van Misraim (land van de Copten). Opmerkelijk is dat er nu opeens geen persoonsnamen, maar namen van volkeren of stammen worden genoemd. Zijn nakomelingen waren

 • de Ludieten: zwoegers
 • de Anamieten: ellende van de wateren
  Een stam van de Egyptenaren
 • de Lehabieten: vlammen
  Egyptische stam
 • de Naftuchieten:  openingen
  een niet nader verklaarde toespeling op Egypte, misschien Neder-Egypte
 • de Patrusieten: zuidelijke streek
  inwoners van Patros
 • de Kasluchieten: versterkt
  Stam uit Egypte, voorvaderen van de Filistijnen, die we later in de Bijbel ook nog meerdere keren tegen zullen komen, en mensen van Kaftor
 • de Kaftorieren: kroon
  Kretensen als bewoners van Kafthor, maar verschillend van de Filistijnen

Kanaan

Ook Kanaan kreeg meerdere zonen (Gen. 10:15).

 • Sidon: jacht
  Sidon wordt expliciet benoemd als eerstgeborene. Dit gebeurd
  Het is ook een oud Foenische stad, gelegen aan de Middellandse Zee, ten noorden van Tyrus. Beide steden lijken nog te bestaan en liggen in het tegenwoordige Libanon.
 • Chet: of Heth: schrik
  Voorvader van de Hethieten
 • de Jebusiet: nakomeling van Jebus
  De Jebusieten zijn de nakomeling van Jebus, de eigenlijke naam van deze derde zoon van Kanaan. Zij woonden op of vlakbij de plaats van Jebus, het huidige Jeruzalem
 • de Amoriet: een spreker
  Een van de volken van het oosten van Kanaan
 • de Girgasiet: wonend op kleigrond
  Een van de volken wonend oostelijk van het meer van Galilea
 • de Chiwwiet: dorpelingen
  Het volk woonachtig in het noordelijk gedeelte van Kanaän bij de berg Hermon
 • de Arkiet: knagend
  Inwoner van Arki of Arka
 • de Siniet: doorn of klei
  Een stam die in het noordelijke deel van het Libanese district woonden
 • de Arwadiet: ik zal losbreken
  De naam van de zoon van Kanaan was Arvad. Dit verwijst naar zijn nakomelingen
 • de Semariet: dubbel wollen
  Een van Chamitische stammen. Inwoners van een onbekende Kananese stad
 • de Hamatiet: fort, vesting

Daarna verspreiden deze geslachten van Kanaan zich.

In Gen. 10:19 wordt het gebied beschreven waar Kanaan zich bevond. Bekende namen als Sidon, Gaza, Sodom, Gomorra, en andere komen voorbij. Dit betreft een behoorlijk deel van het huidige Israël.

Zonen van Sem

Tot slot komen de zonen van Sem aan de beurt. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom de Bijbel de volgorde van het uitwerken van de nakomelingen precies omgekeerd doet als het noemen van de nakomelingen zelf, maar als iemand een verklaring heeft, dan hoor ik dat graag. Ook apart is dat hij in Gen. 10:21 de “oudere broer van Jafet” wordt genoemd. Dat kan dus betekenen dat hij niet de oudste broer van Jafet was.

Sem wordt verder “de vader van alle zonen van Eber” genoemd, en kreeg de volgende zonen:

 • Elam: eeuwigheid
  Deze naam komt meerdere keren in verschillende betekenissen en als verschillende personen in de Bijbel voor
 • Assur: of Assyirë: een stap
  Hij is de naamgevende voorvader van de Assyriërs
 • Arpaksad: “ik zal mislukken als borst” of “hij vervloekte de borstfles”
 • Lud: strijd
  De vermeende voorvader van de Lydiërs
 • Aram: of Arameeërs: verheven

En ook nu zien we weer een paar geslachtslijnen door worden getrokken, maar veel ook niet. De zonen van Aram en Arpaksad worden genoemd, maar die van de overige broers niet. En ook nu wordt de volgorde weer omgedraaid.

Nakomelingen van Aram en Arpaksad

 • Us: bebost
 • Chul: cirkel
 • Geter: vrees
 • Mas: uitgetrokken of uitgerekt

Van Arpaksad wordt slechts één zoon genoemd: Selach (spruit) en dat Selach vervolgens Eber (het aan de andere zijde gelegen gebied) als zoon kreeg. Eber kreeg vervolgens twee zonen (Gen. 10:25)

 1. Peleg: verdeling
  Het vers vermeldt ook dat zijn naam zo was omdat in die periode de aarde verdeeld werd. Dat betekent dus dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met een verwijzing naar Gen. 11 waar de torenbouw van Babel beschreven staat
 2. Joktan: kleinheid, geringheid
  Aartsvader van verschillende Arabische stammen.

Hoewel zijn naam “kleinheid” betekent worden zijn nakomelingen wel vermeld en die van Peleg niet. Joktan kreeg

 • Almodad: niet gemeten
 • Selef: een uittrekken
 • Chasarmawet: dorp van de dood
  Hij was stichter van een oud volk van Zuid-Arabië, dat later een provincie en belangrijk handelscentrum werd
 • Jerach: nieuwe maan
  Voorvader van een Arabische stam
 • Hadoram: nobele eer
 • Uzal: ik zal worden bevloeid
 • Dikla: palmbos
 • Obal: ontbloot
 • Abimael: mijn vader is El (God)
 • Seba: “zeven” of “een eed”
 • Ofir: in as veranderen
 • Chawila: cirkel
 • Jobab: verdienste

als zonen. Omdat meerdere namen al eerder genoemd zijn heb ik ze niet allemaal verder uitgewerkt. Bij diverse namen staat vermeld dat zij voorvaderen zijn van Arabische stammen, maar zonder verder uitleg zegt dat ook niet veel.

Afsluitend

Wellicht dat ik in de toekomst de diverse namen op eigen pagina’s nog eens verder uit ga werken, maar gezien de lengte van dit artikel zou dat nu alleen maar resulteren in een onleesbaar artikel. Een niet zo heel inspirerend hoofdstuk, maar ik heb er toch een paar leuke dingen uit gehaald voor mezelf.

Blijkbaar heeft God niet voor iedereen een specifiek groot plan wat in Zijn Woord benoemd moet worden. Wel speelt iedereen natuurlijk een (ondersteunende) rol in het totaalplaatje, maar de huidige druk die veel christenen opleggen door stellen dat ‘God een plan voor je leven heeft’, of ‘God gaat grote dingen door je doen’, lijkt hiermee wel wat ontkracht. We kunnen ook niet allemaal in de spotlight staan, want daar komt voor veel mensen het doen van “grote dingen” uiteindelijk toch wel op neer.

Terwijl ik dit schrijf staat er muziek aan waarin de zanger zingt

I will worship for an audience of One

En ik denk dat dat een mooie overdenking is. Veel van de namen die we hierboven gezien hebben komen later in de Bijbel terug. Sommige positief, maar veel ook omdat zij van God af zijn geweken. Denk aan Babylon, Sodom, Gomorra, Nineve, om even een paar bekende voorbeelden te noemen. Maar de meeste namen komen niet terug. De geslachtslijnen zullen ongetwijfeld wel doorlopen, maar worden verder niet genoemd.

En dat is nu de vraag. Aanbidden wij God alleen als we op een podium staan, of zoeken we Hem juist als we alleen in de binnenkamer zitten. Of pakken we dan telefoon, televisie, computer, gameconsole om afleiding te zoeken? Jezus geeft daar in Mt. 6 een paar mooie voorbeelden van. En in de moderne tijd worstelen we daar allemaal mee denk ik. Maar zoeken wij God ook als we alleen zijn? Of bidden we alleen in de kerk, jeugdgroep, gebedsgroep, kring. In ieder geval als er andere mensen bij zijn, of als mensen ons kunnen zien.

Mogelijk heeft God ‘een groot plan’ voor je leven. Maar de Bijbel benoemt een sober leven meer dan het streven naar ‘grote dingen’. In die bescheidenheid komen de grote dingen vanzelf, en de grote en meest waardevolle dingen zijn vaak nu juist niet de dingen die voor een groot publiek gebeuren.

Overdenkingsvragen

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.