Nieuws

Artikelen uit publicaties

17
mei

Op twee gedachten hinken

Ik geloof dat Gods hedendaagse oproep is, onszelf van de wereld af te zonderen en vooral van de wereld die steeds vaker in de kerken wordt tentoongesteld …

(meer…)

08
mei

The Church of the U.S.A will be Filtered by Deception

(C27) USA: The Church of the U.S.A will be Filtered by Deception: (S.Dobbs 2005).

(meer…)

10
dec

Toronto blessing

Volgens velen het begin van alle ellende. De Toronto Blessing barstte begin jaren ’90 los in de Toronto Airport Christian Fellowship (TACF), een naam die aan deze kerk gegeven werd nadat zij uit de Vineyard beweging waren gezet vanwege aanhoudende ongehoorzaamheid. Zij lieten allerlei vreemde manifestaties toe, en daar was volgens de leiders van de Vineyard beweging geen Bijbelse onderbouwing voor te geven.

Randy Clark, door Todd Bentley later een “firestarter” genoemd, introduceerde de ‘blessing’ van Rodney Howard-Browe in de Toronto Airport Vineyard Church waar John Arnott, iemand die nog steeds een grote rol speelt in de charismatische- c.q. profetische beweging, voorganger was.

De Toronto Blessing werd in Nederland geïntroduceerd door Jeugd met een Opdracht leiders Bart Doornweerd en Warren Lancaster door in 1994 John Arnott naar Nederland te halen. Na afloop van de samenkomst in Zwolle boden zij in een open brief hun excuses aan; ze hadden geen verdeeldheid willen veroorzaken. Het kwaad was echter geschiedt en een periode van kerkscheuringen en verdeeldheid volgde.

De manifestaties die bij de Toronto Blessing werden geïntroduceerd in het Christendom, zien we vandaag de dag in dezelfde of zelfs extemere vorm terug in de charismatische- en profetische beweging.

Opmerkelijk is dat ook een nieuwe hype in het christendom uit de TACF is ontsproten: soaken. En net zoals bij de Toronto Blessing, zijn de wortels terug te voeren tot oosterse religies en ontbreekt elke Bijbelse onderbouwing.

De gevolgen van de Toronto Blessing waren desastreus. Vele kerken zijn gescheurd, veel christenen teleurgesteld afgehaakt. Een observatie van Paul Growdy, voormalig pastor van Vineyard in de buurt van Toronto:

Na drie jaar diep betrokken te zijn geweest bij de Toronto blessing, is onze “Vineyard Assembly in Scarborough” (Oost Toronto) zo goed als vernietigd. We hebben elkaar verslonden, met roddel, achterbaksheid, scheiding, sektes, kritiek, etc. Na drie jaar ‘soaken’, bidden voor mensen, schudden, rollebollen, lachen, brullen, bedienen bij TACF in hun gebedsteam, aanbidding leiden bij TACF, preken bij TACF, zo ongeveer leven bij TACF, waren we de meest vleselijke, onvolwassen en misleidde christenen die ik ken. Ik herinner me dat ik in 1997 tegen mijn vriend en voorganger van de “Scarborough Vineyard Church” zei dat we sinds dat de Toronto Blessing is gekomen zo ongeveer in kleine stukjes uit elkaar zijn gevallen. Hij was het met me eens!

De auteur van het boek reageert:

Het klinkt alsof Paul Growdy de lange termijn vruchten van Toronto als niet anders dan “slecht” beschouwd. En ik moet het daar mee eens zijn. In feite geloof dat deze geest de afgelopen 16 jaar een spoor van vernietiging door het Lichaam van Christus heeft getrokken die elk verstand te boven gaat

Alle ‘nieuwe’ charismatische uitingen vinden uiteindelijk hun oorsprong terug in Toronto, wat uiteindelijk teruggrijpt op de Kundalini geest.

Een andere site (Rejoice Now) zegt:

De Toronto beweging is ook vandaag nog steeds actief. Mensen die vanuit het satanisme of uit oosterse godsdiensten tot bekering zijn gekomen reageren ontsteld als ze zien wat er vanuit deze beweging wordt geleerd.

Voor hen is het duidelijk dat er een demonische kracht aan het werk is de zogenaamde Kundalini. Dat staat voor slangenenergie die zich door je lichaam heen manifesteert. Dit is ook wat we vanuit deze beweging zien. Mensen kronkelen draaien en rollen over de grond. Ze zijn totaal de controle over zichzelf kwijt.

Maar welke Geest heeft God ons gegeven?

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. 2 Tim.1:7

09
dec

Nieuwe Wijn (New Wine)

Geheel in de lijn van de moderne tijd wordt ook in Nederland vaker de Engelse term gebruikt. Het is een beweging die in de jaren 70 van de vorige eeuw begon nieuwe charismatische beweging die “New Wine in New Winskins” werd genoemd.

Basis van de beweging was de lering dat de kerk een nieuwe zalving zou moeten ontvangen die kerken zou veranderen doordat hij oude overtuigingen en tradities zou overschaduwen. Deze beweging leerde dat oude waarden zwakke waarden waren en dat de nieuwe zalving kerken dichter bij God zou brengen. Ook claimden zij dat gezalfde “profeten” en “apostelen” de beweging zouden leiden en doorlopend profetieën zouden geven over wat God zou gaan doen.
Kenmerkend is dat de leiders steeds grote opwekkingen profeteren, die altijd in de toekomst worden geplaatst. Soms gaat men zelfs zover dat geclaimd wordt dat de opwekking zo groot zal zijn dat de hele wereld tot geloof in Jezus komt.

De leer is gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit Lucas 5:30-39

30 De farizeeën en hun schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars?’ 31 Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; 32 ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

33 Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.’ 34 Jezus zei: ‘U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? 35 Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, en dan is het hun tijd om te vasten.’ 36 Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe, terwijl de lap niet bij de oude past. 37 En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. 38 Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. 39 Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude wijn is goed!”’
Bron

Maar wat bedoelde Jezus met Zijn parabel over de nieuwe wijn? We moeten de hele context lezen en dan ga je zien dat Hij het over het Oude en Nieuwe Verbond had. De nieuwe wijn is daarbij het Nieuwe Verbond, maar Jezus leert nergens dat er sprake moet zijn van een constante vernieuwing. De Heilige Geest is het onderpand van het Nieuwe Verbond.

Deze site geeft veel voorbeelden van de effecten van deze leer in de praktijk.

08
dec

Impartatie

Wat is impartatie? Impartatie is kort gezegd het overbrengen van een geest, maar er zijn tegenwoordig ook al weer stromingen die claimen dat gaven overgedragen kunnen worden middels impartatie.

Opmerkelijk is dat de hype van impartatie via min of meer dezelfde route de christelijke kerk is binnengeslopen als bijvoorbeeld de Toronto blessing, soaken en andere vreemde manifestaties. Het heeft dus niet veel zin om daar nu weer een artikel aan te wijden.

Ook impartatie komt niet in de Bijbel voor, maar zien we wel terug in diverse oosterse religies.

Veel voorstanders van impartatie zeggen dat de Heilige Geest overgebracht wordt door handoplegging. De meningen zijn hier over verdeeld, maar zeker is wel dat andere geesten zeer zeker wel op deze manier overgedragen kunnen worden. Dit gebeurd al eeuwenlang in de diverse oosterse religies.

Hieronder een duidelijk fimpje van eindtijdinbeeld.nl

 

Sommige stromingen claimen ook dat gave via impartatie overgegeven kunnen worden. M’Kayla heeft daar een mooi artikel over geschreven wat zeker de moeite van het lezen waard is.

Eén van de filmpjes die via een link in het bovenstaande artikel te zien is, is dit:

Hierin wordt gesproken over het imparteren van de gave van genezing. Hierbij gaat men volledig voorbij aan wat de Bijbel leert in 1 Corinthiërs 12:11

Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil

Hier wordt dus heel duidelijk dat de Heilige Geest Degene is die bepaald wie welke gaven krijgt, en niet Randy Clark of Todd Bentley!

In zijn boek beschrijft Andrew Strom meerdere keren over de uitleg die oosterse goeroes geven aan het bereiken van een hoge mate van extase onder de kundalini geest. Een stukje:

De goeroe Shri Yogãnandji Mahãrãja schreef:
Als je lichaam begint te trillen, je haar rechtop staat, je lacht of begint te huilen zonder dat je dat wilt, je tong begint vervormde geluiden te maken, je bent vervuld met angst of ziet beangstigende visioenen … is de Kundalini Shakti actief geworden”

Als u het filmpje bekijkt vanaf 8:00 minuten, dan hoort u Randy Clark zeggen:

sommigen van u kunnen gaan huilen, je kunt gaan lachen, je kunt gaan schudden, je kunt gaan zweten, je kunt gaan buigen, … voelen dat er vuur en electriciteit in je handen komt

Dat lijkt toch wel verdacht veel op wat die goeroe zegt.

Duidelijk is dat deze hele imparatie beweging voortkomt uit de occulte oosterse religies. Zowel het imparteren van geesten, als het imparteren van gaven is iets wat niet in de Bijbel voorkomt!

04
dec

Leger van Joël

De Riverbeweging noemt zichzelf  “Het leger van Joël”, maar wat is dat leger nu eigenlijk?

Het lijkt er op dat de beweging in Nederland nooit erg actief is geworden. De website bestaat niet meer, en ook de site waar naar doorgelinkt word is op het moment dat ik dit type gesloten, en er zijn meer sites die uit de lucht zijn.

Het leger van Joël kunnen we vinden in het Bijbelboek Joël. In het boek Kundalini Warning wordt door meerdere Bijbelleraars uitgelegd wat dit leger is , en dat het niet, zoals in de profetische beweging wordt gesteld, het leger van God is wat de werken van satan zal gaan vernietigen, maar een leger wat door God gestuurd wordt tot oordeel van de kerk.

Dit wordt door David Pawson onderschreven. Hij schrijft in zijn boek “Sleutels tot de Bijbel”:

Aan het begin van hoofdstuk 2 beschrijft Joël dat het eerste wat je nu kunt verwachten, een herhaling van die sprinkhanenplaag is. Maar als je de tekst nader bestudeert, dan zul je zien dat die sprinkhanenplaag nu niets minder is dan een beschrijving van duizenden soldaten die het land binnen komen marcheren en die alles verwoesten, nog erger dan de sprinkhanen zouden kunnen. Dit beeld is nog veel erger dan het eerste; het roept veel meer ellende op. En inderdaad, als je kijkt naar de totale verwoesting, dan ligt het veel meer voor de hand dat Joël hier de Babyloniërs heeft beschreven.

Je ziet hier ook parallellen met Openbaring 9, waar opnieuw een plaag van sprinkhanenn wordt beschreven, die gevolgd wordt door een leger van 300 miljoen soldaten, die aan komen marcheren vanuit het Oosten. En of Joël nu soldaten beschrijft of een nieuwe sprinkhanenplaag – vast staat, dat God beide kon sturen en dat Zijn oordeel nog steeds nodig was.

Opnieuw herhaalt Joël de boodschap dat God op zoek is naar oprechte bekering.

De laatste zin is belangrijk genoeg om even bij stil te blijven staan. In Joël 2 is dus sprake van een oproep tot echte bekering, en God gebruikt daar een vijandig leger voor. Dit zou dus volledig tegenovergesteld zijn aan de stelling van de River-beweging dat zij het leger van Joël zijn. Of ze moeten zich bewust zijn, en dat niet tegen anderen vertellen, dat ze vijanden van het volk van God zijn, net zoals het leger van Joël in de Bijbel.

Maar dat klopt uiteraard niet met hun eigen claim dat ze Christenen zijn en juist bijzondere openbaringen van de Heer ontvangen. Dat zij juist degenen zijn die in bijzondere genade leven omdat de Here juist in hun kringen zulke wonderen en tekenen zou doen.

God gebruikte de Babyloniërs en die wisten drommels goed dat ze vijanden van het volk van God waren. Daardoor zijn er nu twee conclusies mogelijk:

  1. De Riverbeweging is misleidt en zij zijn niet het ‘leger van Joël’;
  2. De Riverbeweging is wel ‘het leger van Joël, zij zijn daarmee vijanden van het volk van God en dat weten ze ook.

Als het eerste het geval is, mogen we medelijden met hen hebben. Als het tweede het geval is, is de situatie veel erger en hebben we te maken met een bewuste duivelse infiltratie in de Kerk.

In het boek ‘Kundalini Warning’ wordt dieper ingegaan op de claim. Ook vindt u daarin een profetie en een uitleg over de betekenis van het ‘Leger van Joël”.

23
nov

Lakeland Revival

Weinig ‘opwekkingen’ hebben zoveel aandacht in de media gekregen als deze. Het is een ‘opwekking’ die in april 2008 begon toen Todd Bentley werd uitgenodigd bij de Ignited Church in Lakeland, Florida. Deze ‘opwekking’ is op internet onder diverse namen te vinden, waaronder ‘The Great Florida Healing Revival’, ‘Lakeland Outpouring’, ‘Lakeland Outpouring Revival’, en andere creatieve variaties.

(meer…)

22
nov

Second Great Awakening

Ook bekend als de ‘Kentucky Revival’.

De Second Great Awakening was een periode in de Verenigde Staten van overtuiging van zonde, berouw en bekering. Deze periode duurde van ongeveer 1790 tot 1840. De gevolgen van deze opleving waren uitgebreide evangelisatie, veel bekeerlingen tot het christelijk geloof, een opleving van het kerkelijk leven, maar het belangrijkste waren de veranderde levens van mensen. De periode is vernoemd naar de Great Awakening, een gelijksoortige periode die ongeveer vijftig jaar eerder plaats vond.

De opwekking werd gevoed door een krachtige beweging van Gods Geest, Die mensen overtuigde van zonde, oordeel en gerechtigheid. De opwekking vond plaats in de zogenaamde “frontlijnstaten” van de Verenigde Staten – dat wil zeggen New England, het Noordwesten, een groot deel van de oostkust en het zuiden. Predikanten en spreker als Charles Finney, Lyman Beecher en Peter Cartwright groeiden uit tot bekendheden en gezichten van de beweging. De grote sociale beweging, en de evangelicale participatie daarin, die voortkwam uit de Second Great Awakening, zorgde voor of droeg bij aan gevangenishervormingen, de afschaffing van de slavernij en het ontstaan van een beweging van geheelonthouders.

In New York zorgde de opwekking voor het ontstaan van het Restaurationisme en andere religieuze bewegingen, zoals de Mormonen en de Heiligingsbeweging. In het zuiden – met name in Kentucky en Tennessee – droeg de Second Great Awakening bij aan een forse groei van de Methodisten en de Baptisten. De Presbyteriaanse Kerk wist minder te profiteren als het aankwam op de aanwas van nieuwe leden. Veel slaven en katoenplanters voegden zich bij deze kerken. In de Appalachen vonden vooral veel camp meetings plaats.

De Second Great Awakening leidde ook tot het ontstaan van een groot aantal zendingsorganisaties. De meest bekende daarvan is de American Bible Society, die in 1816 werd opgericht.

De Second Great Awakening kwam bijna tot een stop in Cane Ridge tot veel van de excessen, die geleid hadden tot het einde van de First Great Awakening, weer de kop opstaken. In Cane Ridge waren er voldoende mensen die zich serieus afvroegen of deze excessen van de Heilige Geest waren en die daar Bijbelstudie naar deden en testten de geesten, zoals de Bijbel ook opdraagt. Het gevolg hiervan was dat de excessen stopten en de opwekking nog zeker zes jaar doorging!

21
nov

Latter Rain Movement

De ‘late regen’ beweging is een stroming binnen de pinksterbeweging die leert dat de Heer Zijn Geest opnieuw uitstort, zoals Hij dat op de eerste Pinksterdag deed en gelovigen gebruikt om de wereld voor te bereiden op Zijn tweede komst. De eerste uitstorting van de Heilige Geest zou de ‘vroege regen’ zijn. De start van deze beweging wordt door de meeste historici gedateerd in 1948 in Saskatchewan in Canada.

De beweging had een notoire reputatie voor het aannemen en verspreiden van vreemde leringen die geen enkele Bijbelse basis hadden en die zonder enige twijfel tot het occulte terug te leiden zijn. Deze leringen gingen vaak gepaard met bovennatuurlijke manifestaties, die na bestudering alle karaktertrekken van het occulte in zich dragen.
(Uit: Strange Fire – The rise of gnosticism in the church)

Andere bronnen vermelden dat deze beweging gelooft dat uit de beweging een wereldwijde opwekking zal ontstaan, waar vervolgens Joëls leger uit voort zal komen. Een leger gelovigen die constant vervuld zijn met de Heilige Geest.  Deze gelovigen zullen dezelfde tekenen en wonderen doen die Jezus deed en zij zullen de wereld oordelen en overwinnen en daarmee het duizendjarig vrederijk van Christus inleiden.

In het boek Kundalini Warning staat een korte studie over het leger van Joël.

Een aantal elementen die mede door de Latter Rain beweging populair zijn geworden

 

http://www.indeverdrukking.nl/diversen-latter-rain-movement.html

21
nov

New Apostolic Reformation

Een beweging van C. Peter Wagner. Een andere naam die hij voor deze beweging overwogen heeft is `Post denominationalism´ (Post denominaties) en Donald Miller, een collega van Wagner, noemt deze beweging ´The New Paradigm Churches´ (De kerken van de nieuwe zienswijze).

Het belangrijkste kenmerk van deze beweging is de lancering van nieuwe apostelen en profeten. Het enige nieuwe aan de beweging lijken de nieuwe namen te zijn en hun creatievere marketingtechnieken. Deze leringen zijn hetzelfde als die we kennen uit dit boek.

De toevoeging ‘new’ suggereert dat het om iets heel nieuws gaat, maar is net zoals de toevoeging new bij de new atheists, feitelijk inhoudsloos. Het boek van Wagner kent secties als “new name”, “new authority structure”, “new ministry focus”, “new worship style”, “new prayer forms”, enzovoorts, maar de nadruk ligt op het introduceren van nieuwe ‘apostelen’ en nieuwe ‘profeten’.

Een van de sprekers op een door Wagner georganiseerde conferentie met de welluidende naam “Churches in the New Apostolic Paradigm” was Bill Hamon. Een oude bekende in de profetische beweging, en de vraag is dan ook hoe nieuw zijn leer, die al decennialang verkondigt wordt, dan eigenlijk is.

Opmerkelijk is ook dat degenen die deze ‘einde der tijden opwekking’ promoten en niet zo creatieve naam “Mighty River” hebben gekozen. De vraag is nu alleen of de kapiteins van de boten op de rivier ook weten waar deze naar toe gaat, en of de passagiers in de boten waar de rivier is ontsprongen? De River-beweging is ongeveer net zo oud als Toronto.

G. Raymond Carlson stelt dat deze veel-gepubliceerde ‘nieuwe zienswijze’ terug te volgen is tot de “Latter Rain” beweging van de jaren 40 en 50, die vervolgens nog verder terug te volgen is.

Al met al is er dus niets nieuws onder de zon. Alleen de naam is verandert.