Spread the love

Het begrip van Jack Deere over de gave van profetie is een weerspiegeling van de verdraaide leringen van de ‘New Apostolic Reformation’ (NAR), waar hij sinds de tijd van John Wimber, Paul Cain en Peter Wagner in de eerste tijd van de opkomst van de Vineyard en Toronto Blessing beweging, deel van uitmaakt. Deere spreekt over een profeet die hij ontmoette kort nadat hij bekeerd was door de ‘Latter Rain’.

Hij (een profeet) vertelde me vijf feiten uit mijn verleden, en de bedoeling die God met deze vijf feiten had en hoe Hij het verlies van mijn vaderschap goed zou maken. Daarna begon hij over mijn toekomst te praten en, weet je, ik geloofde hem omdat hij zo accuraat was geweest … voor die morgen over was, had ik ontdekt dat mijn verstand geen partij was voor het profetische hart … Toen begon hij over mijn vrouw … daarna over onze vriendin Karen Davis … en toen hij over een van de andere mensen in de kamer en gaf deze prachtige, grandioze profetie, over de toekomst enzo, en, uh, ik had gelijk moeten weten dat die niet goed was. Uhh, ik had het moeten weten door naar de persoon waar hij over profeteerde te kijken. Hij profeteerde over de grote rol van leiderschap en dat soort dingen, en toen ik naar deze man keek was hij aan het glimlachen. Als hij hart voor dat soort leiderschap had gehad, had hij van binnen geschokt geweest. Ik had moeten weten dat dat niet waar was, maar toen, dit was mijn eerste introductie, zeiden we ‘O, dat is fantastisch! Dat is prachtig!’ Deze profetie bleek echt destructief te zijn. Maar drie van de vier waren precies goed. We gingen daar super-opgewonden over de profetische bediening weg.
Jack Deere, National School of the Prophets “Mobilizing the Prophetic Office”, 11 mei 2000 11:30 tape #3)

Dit roept wat vragen op. Gelijk aan het begin van Deere’s ervaring met de profetische beweging gaat hij al de fout in.

 1. Waarom werd deze valse profeet niet afgewezen?
 2. Waarom dacht Deere dat drie van de vier profetieën goed hebben acceptabel is voor God?
 3. Waarom vertrokken ze “super-opgewonden over de profetische bediening”?

Op de eerste plaats was wat deze man deed geen bijbels profeteren, maar waarzeggerij, persoonlijke profetie. Dat is precies wat de Assemblies of God in 1949 onbijbels en ketters heeft genoemd aan de ‘New Order Of The Latter Rain’ beweging, waar Deere bij betrokken raakte.

In 1949, tijdens het Algemeen Concilie van de AoG in Seattle, nam het Concilie met grote meerderheid de, door een comité voorbereidde, resolutie aan die over de Latter Rain beweging ging. Deze resolutie wees de volgende praktijken van de Latter Rain beweging af, en deze actie was noodzakelijk geworden doordat de Latter Rain beweging in de AoG kerken was binnengedrongen

 1. De te grote nadruk ten aanzien van impartatie, identificatie, toekennen of bevestigen van gaven door het opleggen van handen of profetie;
 2. De verkeerde lering dat de kerk gebouwd is op hedendaagse apostelen en profeten;
 3. De extreme leer verkondigd door de “New Order” over het opbiechten van zonden tegen de mens en bevrijding zoals die wordt toegepast, die claimt exclusieve rechten die alleen aan Christus behoren, toe te kennen aan de mens;
 4. De verkeerde lering over de impartatie van de gift van talen als speciaal middel voor missionaire bediening;
 5. De extreme en onschriftuurlijke praktijk van impartatie het opdringen van persoonlijke leiding door gebruik te maken van de gaven van uiting;
 6. Alle andere worstelingen en verdraaiingen van schriftuurlijke interpretaties die ingaan tegen de leringen en praktijken die algemeen aanvaard zijn in onze kringen.
  (William Menzies Ph. D., Anointed to Serve, Gospel Publishing House, 1971)

Persoonlijke profetie komt in de Bijbel niet voor. Persoonlijke woorden worden wichelarij (Lev. 19:26??; Deut. 18:10), waarzeggerij (Deut. 18:14) en ‘een medium raadplegen’ (Lev. 20:27; 1 Kron. 10:13) genoemd. De enige mensen die persoonlijke profetieën ontvingen in de Bijbel waren degenen wiens leven de natie van Israël beïnvloedde (zoals koningen, hogepriesters, rechters) of in het Nieuwe Testament de hele Kerk van de heidenen, zoals Paulus. Dit waren geen persoonlijke woorden, maar woorden die impact hadden op de hele kerk. De Heilige Geest spreekt vandaag de dag door Gods geschreven Woord (ef. 6:17) want de Bijbel is profetie (Op. 22:10; 18-10). Hij leidt en leert mensen individueel (1 Cor. 2:12-13; 1 Joh. 2:27). Hij leidt de Kerk van Jezus Christus door de de goede exegese van het levende geschreven Woord van God (Ps. 119:169; 2 Pet. 3:16; Heb. 13:7), waar altijd leiding aan de Kerk als geheel uit voortkomt. Iedereen die niet de leer van Christus en de Apostelen in het leiden van de Kerk niet volgt, moet vermeden worden (2 Joh. 1:9). Dus waar Deere zich in de Latter Rain beweging aan bloot had gesteld was een onbijbelse praktijk, meer als readings of waarzeggerij. Daarom was het niet 100% accuraat, wat blijkt uit het feit dat de ene onbijbelse profetie als snel door de volgende gevolgd werd, en niet werd uitgedaagd of afgewezen. Wij moeten valse profeten afwijzen.

Mt. 7:15: Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
1 Joh. 4:1: Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
Tit. 1:13: Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof.
Luc. 17:3: Ziet toe op u zelf! Indien uw broeder zondigt, straf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem.

Maar Deere verliet de bijeenkomst “super-opgewonden” over wat hij zag. Maar hij had “super-verdrietig” moeten zijn als hij een gehoorzame gelovige in Christus was geweest. Vervolgens probeert hij uit te leggen dat deze valse profeten gewoon niet door de kerk worden begrepen en dat de kerk ze niet wil.

Maar de religieuze mensen wilden deze mensen niet! Willen we ze nu wel? … als ik vandaag de dag in de kerk om me heen kijk, dan denk ik dat de kerk een heel behoorlijke resultaat heeft geboekt met het vervullen van deze profetie, van het afwijzen van wijze mannen en profeten enzovoorts. Wat ik bedoel, waar zijn bijvoorbeeld de wijze mannen in de kerken?
(Jack Deere, National School of the prophets, “Mobilizing the Prophetic Office”, 11 mei 2000 11:30 tape #3)

Worden valse profeten nu als “wijze mannen” gezien? Toen ik de video van de conferentie en Jack Deere bekeek, raakte het me hoe cynisch hij over de kerk was. Hij neemt aan dat de kerk profetie afwijst. Maar omdat zijn begrip van profetie verdraaid is, heeft hij deze cynische blik over iedereen die niet met hem in de Latter Rain springt. Hij begrijpt niet dat alleen wanneer het geschreven Woord van God, waar wij niet buiten mogen gaan (1 Cor. 4:6), goed wordt toegepast, echte profetie tot de kerk zal komen.

2 Pet.1:19 – 2:2 En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp in een donkere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken. Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden.

Er zijn vier punten van aandacht in de bovenstaande passage.

 1. Het woord van de profeten is, duidelijker gemaakt, het Woord, Jezus Christus, en Zijn Woord, het geschreven Woord. We moeten op de eerste plaats en vooral aandacht hebben voor het Woord en het niet behandelen als “waarheid uit het verleden”.
 2. Een echte profeet komt niet tot zijn eigen interpretaties, maar volgt wat de Geest te zeggen heeft. Zelfs Oud Testamentische profeten profeteerden dingen op basis van geschreven profetieën uit het verleden, zoals bij Daniël en vele anderen.
 3. Profetie komt niet voort uit de wil van de mens, daarom: als het Gods Woord is, zal het altijd uitkomen. Anders komt het voort uit de wil van de mens, of uit demonische bron en is dus valse profetie.
 4. We krijgen een voorbeeld van wat we kunnen verwachten in het laatst der dagen. Er zullen veel valse profeten zijn, en valse leraars. Zij zullen de weg der waarheid lasteren door, in de Naam van de Heer, leugens te vertellen. Dit is precies wat Jack Deere ervoer tijdens zijn allereerste Latter Rain conferentie, maar toch kwam hij er “super-opgewonden” vandaan. Hij zou geschokt weg moeten zijn gegaan! Als je afwijkt van het geschreven Woord, zul je altijd in ketterij terecht komen. Het geschreven Woord van God is levend en actief (Heb. 4:12), geen verleden tijd, zoals Deere en zijn aanhangers blijven leren.

Lees het hele artikel hier

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets