Via twitter en email bereikte ons dit bericht. Wij weten niet wat we er van moeten denken en zouden graag in contact komen met mensen die meer informatie kunnen verstrekken.

StaatGeschreven: Lakelands ‘impartatie’-methodes sluipen ook Jan zijlstra’s Levensstroom binnen: http://t.co/CAPf3bcM

Original Tweet: http://twitter.com/StaatGeschreven/statuses/166169673019297793

 

4 Responses

    • Ik vind het goed dat mensen hier op deze site hun hart knenun luchten zonder dat anderen daarmee beschadigd worden. Het is goed dat deze site de mogelijkheid biedt om in alle openheid met elkaar te schrijven en te spreken. Alleen is het belangrijk dat we geen mensen omlaag halen, maar ook niet op een voetstuk plaatsen en op lopen te hemelen. En dat is wat ik o.a. ook heb meegemaakt in de Levensstroom, maar ook in andere kerken waar ik later op terug zal komen. In hun eigen gemeente krijgen kinderen Gods de kans niet om open over dingen te spreken. Want dat doe je niet wordt je opgelegd. Of je wordt gemanipuleerd met de woorden; Je weet toch hoe onze voorganger is? Of ze worden gemanipuleerd met de woorden kom niet aan de gezalfde des Heren en anders als je het waagt om je hier iets van te zeggen. Dan zegt men als je het er niet mee eens bent dan ga je maar weg. Ik zal u een eyeopener geven. Als iemand zegt kom niet aan de gezalfde des Heren. Doe hetzelfde als Jezus deed in de woestijn en wijs ze terecht met het Woord wie ze ook zijn. We zijn allemaal gezalfde des Heren, dus laat niemand zich manipuleren door een of andere persoon door deze woorden. Want dit zegt het Woord. We hebben de zalving van een gelovige ontvangen en zo staan er genoeg andere voorbeelden in het Woord.Het allerbelangrijkste wat ik wil mee geven is dit: Ken je Woord. Hierdoor kan niemand je iets was maken. Dit is Bijbels. Want in Handelingen 17:11 staat de gelovigen ook alle Schriften nagingen of alles echt zo was. Te vaak nemen gelovigen het Woord wat gepredikt wordt te klakkeloos aan, zonder dat zelf het Woord onderzoeken. Ze gaan te vaak af op wat een leider hun zegt, want dat is je covering wordt verteld. Maar dit zegt Jezus in Mattheus 23:8 Noem niemand op aarde je Leider(meester) want 1 is uw leider namelijk de Christus en wij zijn allemaal broeders. Het is zelfs zo dat ze zich zelf geen titels mogen geven dat ze een Leider zijn of dat je Pastor tegen ze moet zeggen. Want het is zelfs een gebod van de Heere dat we niemand Leider mogen noemen of een titel mogen geven, want 1 is mijn Leider en meester en dat is Christus. En ik geloof en weet wat het Woord zegt dat we God meer moeten gehoorzamen dan mensen. Kijk wat Petrus zei in Handelingen 5:29. Het is tijd dat we wakker worden. Want als we iemand de autoriteit geven om als Leider over ons te bidden, knenun ze ons ook als leider vervloeken. Ik ken genoeg mensen in mijn persoonlijke omgeving bij wie dit gebeurt is.Wat ik wel duidelijk wil aangeven is dat de Levenstroom absoluut niet de enige gemeente is waar dingen in de doofpot worden gezet. In kerken als de maranatha amsterdam, victory Outreach amsterdam, Friends in Christ, Praise valley temple, Gemeente de rots in Amsterdam en de mosterdzaad gebeuren ook zaken die gewoon in de doofpot worden gezet. Bij sommige ben ik geweest en bij anderen hebben vrienden van mij gezeten. Als je er iets van zegt wordt je weggekeken. En kun je bij de volgende dienst een rebuke verwachten. Persoonlijk geloof ik dat de preekstoel hiervoor niet bedoeld is. Het is bedoeld om mensen tot bekering te laten komen tot vergeving van zonden. Dat zielen gered worden en niet afgebrand. Als er iets gebeurt wordt er niet overgesproken en is het alsof het niet is gebeurt. En als je het tersprake brengt dan is het maak jij soms geen fouten, of als jij je zonden zou moeten belijden voor de gemeente zou je het ook niet leuk vinden. Allemaal manipulatie om de eigen daden te verdoezelen. Vooral als het gaat om leiders en kinderen van leiders zie je dat er vriendjespolitiek is en dat er veel wordt gecoverd. Ik ben niet hier gekomen om gemeenten af te branden of omlaag te brengen, maar om misstanden naar voren te brengen. I just want to bring it on. Het is wie is je vader en wie is je moeder. Als die iemand is in de kerk heb je vaak een streepje voor, boven iemand die wiens ouders niets zijn in de gemeente. Als ik letterlijk hier op zal schrijven wat ik weet, dan zou het huis te klein wezen.We moeten stoppen met zeggen, laten we er over ophouden en die broeder gewoon zegenen, want ook dat is manipulatie. Want dan gaat Mattheus 5:23 in werking. Als ik naar voren ga om mijn gave naar voren te brengen en ik weet dat iemand iets tegen mij heeft, omdat ik hem een schop heb gegeven. Weet ik dat ik het eerst goed dien te maken met diegene. Vele kerken keren het precies om, ze zeggen tegen die persoon jij moet hem vergeven van die schop die je hem gaf. Maar lees het Woord goed. Er staat dat ik als ik weet dat ik fout ben, ik eerst terug moet gaan om het goed te maken. Anders accepteerd God mijn offer niet. Doordat vele deze tekst omdraaien, kan ik dus iedereen ongestraft een schop blijven geven, want ik weet dat ze me toch moeten vergeven en dat ze mij toch moeten zegen. Nee het is eerst bekeer je! Vele raken gewond, omdat ze geschopt zijn. Vervolgens horen ze je moet hem vergeven. En vervolgens worden ze door diezelfde persoon weer geschopt. Het woord is duidelijk genoeg. Al is diegene een leider als hij fout is en tegen je zondigt mag je hem bestraffen onder vier ogen. Maar dan worden vele ook jammer genoeg van wat ik hier heb gelezen gemanipuleerd met kom niet aan de gezalfde des Heren. Neem je autoriteit en neem je plek in. Onderwerp je aan God en bied weerstand aan deze duivelse machten en ze zullen van je wegvluchten. Nogmaals het is niet bedoeling om negatief te zijn. Ik heb over de gemeente de Doorbrekers veel goede dingen gehoord ook al ben ik er nooit geweest. Maar 1 ding weet ik wel. Waar de geest van God is daar is vrijheid. Zodra je vrijheid op het spel staat, omdat er niet meer vrij en open over zaken gesproken kan worden. Of omdat het een taboe is dan weet je dat er iets niet klopt. Het is belangrijk dat we kritisch kijken naar de zaken die ons in kerken geleerd worden. Want als ons fundament die gebouwd dient te zijn op Christus niet klopt, omdat het deels is gebouwd op een zogenoemde Leider dan heb je een groot probleem. Zodra die Leider valt of je kwetst of je beschaamd maakt raak je verwond. Vele in de kerk hebben van hun voorganger een afgod gemaakt en het ergste is ze weten het zelf niet. Hun voorganger kan niets fout doen en als je het waagt iets te zeggen ook al klopt het. Dan wordt je gemanipuleerd dat je bezig bent te veroordelen. En dat anderen jou ook zullen veroordelen als je dit doet. Maar de Bijbel zegt dit in 1 Korinthiers 2:14-15. Een ongeestelijk(natuurlijk) mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn een dwaasheid voor hem. Een geestelijk mens beoordeelt wel alle dingen en zelf wordt hij door niemand veroordeeld. Wat ik nu doe is beoordelen. Maar vele ook zij die in kerken voorgaan komen met manipulatie, omdat ze er niet van houden om vermaant te worden. Terwijl het onze goddelijke opdracht is dit dagelijks te doen vanuit een rein hart en liefde. Toets de Geest, ken je Woord en je weet wie degene zijn die voorgaan in je gemeente. Wie is je vader en wie is je moeder? Ik heb er 1 en dat is Hij die in de hemelen is. Vele noemen hun voorganger hun geestelijke vader, terwijl Jezus (Yeshua) in Mattheus 23:9 ons waarschuwt dit niet te doen. Het is een gebod . Waar is het toch misgegaan?

  1. God liet mij in 2009 toen ik de Gideonstraining volgde in Levensstroom zien dat Arno moiete had als hij voor de gemeente openlijk op een subtiele manier werd gecorrigeerd door Jan Zijlstra. Jan had gelijk maar hij had Arno beter eerst apart onder vier ogen kunnen vermanen zoals staat geschreven in Mattheus 18:15 staat geschreven. Blijft hij dan doorgaan en wil hij niet veranderen dan moet je een getuigen er bij halen mocht hij niet willen luisteren zoals in vers 16 staat geschreven. Natuurlijk heeft Jan met weinig tact gehandeld door Arno voor de gemeente te corrigeren. Maar Arno had wel zijn verzoeningsgebaar moeten accepteren. Niet om Jan maar omwille van de Allerhoogste. God Zijn Woord is duidelijk als iemand berouw toont of het in orde wil maken dan moeten we die persoon weer in genade weer aannemen. Jezus komt daarin ook met die gelijkenis van die slaaf die door God de Vader van al Zijn schulden was kwijtgescholden. Maar toen een andere slaaf kwam om zijn schuld te schikken toen wilde hij niet. God komt dan terug op de schuld die Hij jou kwijtgescholden heeft op het kruis. Zie Mattheus 18:21-35 We dienen de ander van harte te vergeven, want anders zal het ons net zo vergaan als die slaaf die God overgaf aan de folteraars, omdat hij zijn broeder niet kwijt wilde schelden. Terwijl God Hem van een veel grotere schuld had kwijtgescholden.Wat God mij liet zien was dat er aan de kant van Arno al langer wat irritatie speelde en bepaalde dingen zijn nooit uitgesproken. Gisteren openbaarde God mij dat het om een zakelijke kwestie (ik zit zelf niet in de Levensstroom of bij Arno) maar dien wel het Lichaam van Christus. Jezus zegt Hij kwam niet om vrede te brengen maar met het Zwaard. Ze waren qua Woord niet meer op 1 lijn. En de belangrijkste reden van deze scheuring heeft ook te maken met innerlijke trots. Ze behoorde zich beiden te verootmoedigen voor de gemeente. In Psalm 18:25-28 komt duidelijk naar voren hoe Gods Woord werkt als wij het op een rechtmatige wijze toepassen. Zij die zich vernederen zal Hij verhogen en schenkt Hij genade. Zij die trots van hart en hoogmoedig van ogen zijn zal Hij vernederen. God kan niet tegen Zijn eigen Woord ingaan hoeveel Hij ook van Zijn kinderen houdt. God liet mij ook zien dat men nu naar buiten zal treden met het voorbeeld van Paulus en Barnabas, alleen is dat onvergelijkbaar. Hier was behalve een zakelijke kwestie en onbuigzaamheid ook sprake van toverij. Geld en macht speelt ook een rol en dat was bij Paulus en Barnabas geenszins het geval. Ik ben niet gekomen om te oordelen, alleen zegt het Woord dat we de werken van de duisternis niet mogen bedekken, maar we moeten ze daarentegen bestraffen en aan het licht brengen. Scheuringen komen door natuurlijke mensen zegt het Woord die de geest niet hebben. We mogen niet veroordelen maar wel beoordelen. En een geestelijk mens oordeelt alle geestelijke dingen, maar zelf wordt hij niet geoordeeld. Maar voor een ongeestelijk (natuurlijk) mens is het niet te begrijpen, omdat het alleen geestelijk te verstaan is.God zal de gemeenten in de wereld schudden, want Hij zal nog eenmaal alles wat wankel is schudden. Zodat alleen hetgeen wat onwankelbaar is. (Ons geloof en fundament in de Heere Jezus Christus en de liefde Gods) blijft staan. Vele gemeenten die geen vruchtdragen of ongerechtigheid doen of bedekken zullen niet voorspoedig zijn zegt Spreuken. Spreuken 28:13 zegt: Want hij die de zonde bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie het belijdt en het nalaat zal ontferming ontvangen.Psalm 32:1-6 bevestigt dit nog des te meer. Behalve de gemeente dienen ook de leiders die God heeft aangesteld zich te verootmoedigen, anders kunnen ze door misleiding van de duivel van hun voetstuk vallen. De duivel is de grote winnaar in deze zaak. Want vergeving vragen naar God en elkaar dat is de grootste krachtbron tot genezing van de ziel. In deze zaak is dat niet gedaan. Daarom zal God een keer brengen en zullen de degene die nu schapen genoemd worden, de herders voorbij gaan. De eerste zullen de laatste zijn. God is Zijn gemeenten aan het reinigen van al het vuil en viezigheid wat er in zit. Zolang dat nog niet gedaan is kan Zijn glorie nog niet komen. God is heilig daarom moeten wij ook heilig zijn. Er is weinig openheid in veel kerken, ook niet over het gevoerde beleid. Maar mensen wordt wel gezegd dat ze hun tienden moeten betalen. Doordat veel dingen in de doofpot worden gestopt komen scheuringen zoals deze voor veel mensen als een verrassing. Maar in de geestelijke wereld was deze zaak al langer bezig. Wij zien vaak het gevolg en dat is de scheuring zoals in de Levensstroom is gebeurt. Wanneer we effectief willen zijn in onze gebeden moeten we niet bidden voor het gevolg, maar voor de oorzaak van de scheuring. De sleutel is verootmoediging en het kruizigen van eigen gerechtigheid. Niet ons geloof, maar het geloof van Jezus Christus is waarachtig. Jezus hoort de kapitein en het hoofd te zijn van de gemeente aan wie we ons moeten onderwerpen. Op dit moment heeft een mens het nog voor het zeggen in vele gemeenten, maar dit is nu aan het veranderen. En het moet ook veranderen anders zal de uitkomst een scheuring zijn zoals nu is gebeurt. Binnenin borrelde het al langer bij br. Arno. Ik denk dat Jan Zijlstra dit signaal niet heeft opgevangen. We moeten daarom een gevoelig hart hebben voor de Heilige Geest. En niet teveel gericht zijn op bediening zoals in veel kerken nu gebeurt. Want onze belangrijkste bediening is onze relatie met God. In teveel kerken is de bediening een afgod geworden. Hierdoor kunnen we Zijn stem niet meer goed verstaan als er onvrede heerst zoals nu het geval is geweest in deze kwestie.

  2. Beste lezers, niemand is perfect, niemand is zonder zonden, geen enkele kerk is foutloos. We zijn allemaal gewone mensen, en mensen maken nou eenmaal fouten,elke dag weer. Wij zijn allen zondaars en missen de heiligheid vn god. Waar we ons op moeten richten is enkel en alleen op onze God, de heere Jezus Christus, en de heilige geest, de drie enige god, vader zoon en geest, en het Woord van God de heilige schrift, de bijbel. Door een gebrek aan kennis gaat het volk van god verkeerde beslissingen nemen en gaat Gods volk ten gronde. Jezus kwam om ons voor te doen hoe het dan wel moet : de minste willen zijn, willen dienen ipv heersen, de ander de voeten willen wassen, je trots je ego ja jezelf helemaal wegdoen en Christus volgen. Niet meer ik maar Christus leeft in mij. Ik moet minder worden en Hij moet groter worden. na 30 jaar ervaring in diverse kerken kan ik je dit vertellen, vertrouw niet op anderen vertrouw op Jezus en
    de heilige geest die rechtstreeks tot jou wil spreken elke dag weer. Je eigen ikje kun mag en moet je afleggen. Jouw oude natuur moet sterven. De ander uitnemender achtten dan jezelf. Waarde op de ander plaatsen. Niet ten koste van alles je gelijk willen krijgen. De ander vergeven dat brengt heling en genezing en zegen voort. Leiders horen dienaars te zijn. Sta open voor correctie , voor kritiek, voor verandering, voor vernieuwing, voor openheid en eerlijkheid. Wees transparant, een open boek, jij bent de brief van Christus die anderen lezen. Maak discipelen van Jezus en niet van mensen. Zeker niet van kerkleiders. Alle financiën horen verantwoord te zijn. Wees en leef democratisch. Ook in de kerk. Ieder is evenveel waard en ieder gemeentelid heeft een taak in de kerk. Organiseer gemeentevergaderingen en kies democratisch door te stemmen met alle leden. Hou iedereen op de hoogte. Bid voor elkaar en met elkaar. Vraag onafhankelijke christenen om goede raad bij geschillen. Door de veelheid van raadgevers wordt men wijs en komt iets tot stand! Leiderschap moet ook wisselen om de 2 A 3 jaar, om de kerk gezond te houden, dus oudsten en diakenen wisselen. !!!!! Ook voorgangers moeten delegeren!!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets