Bijbelblog Archief

Bijbelblog

15
okt
volkenlijst

Genesis 10

Dit hoofdstuk is een wat saaie opsomming van de nakomelingen van Noach. Maar wat mij de laatste tijd opvalt is dat er vrij veel wetenschappelijke publicaties zijn die steeds vaker op gezamenlijke voorouders wijzen. Een interessant artikel in deze is het artikel

All humans may be descended from just TWO people and a catastrophic event almost wiped out ALL species 100,000 years ago, study suggests
Bron: Daily Mail

Nu ga ik even niet in de op de dateringen, maar de volgorde van de gebeutenissen klopt exact met de Bijbel. En dit is ook een voorbeeld van hoe wetenschap zou moeten zijn, maar het vaak  niet meer is. Eén van de onderzoekers geeft ruiterlijk toe dat hij ‘zo hard hij kon tegen de conclusie heeft gevochten’. In dat licht bezien kunnen dit soort hoofdstukken dus wel interessant zijn om te lezen.

Ook opmerkelijk om in gedachten te houden is dat de Joodse afstamming door wordt gegeven via de moeder, dus de dochters, terwijl ook in dit hoofdstuk alleen gekeken wordt naar de zonen.

Zonen van Noach

Die zijn we al eerder tegen gekomen (Gen. 5:32). Zonen met opmerkelijke namen:

 • Sem: naam
  Sem wordt gezien als de oudste zoon van Noach en als de voorvader van de Semietische stammen
 • Cham: heet
  Noach’s tweede zoon vader van Kanaän en van verschillende volken die in het zuiden van Israël woonden
 • Jafet: geopend
  De derde zoon van Noach. Zijn nakomelingen vestigden zich na de zondvloed in de kustlanden van de Middellandse Zee en verspreidden zich tot in Europa en gedeelten van Azië

Afstammelingen van Jafet

Opmerkelijk is dat de Bijbel in Gen. 10:2 niet begint met de nakomelingen van Sem, maar van Jafet. Jafet kreeg de zonen

 • Gomer: voltooid
  Hij is de voorvader van de Kimmeriërs en andere takken van de Kelten.
 • Magog: land van God
  De tweede zoon van Jafet. Voorvader van verschillende stammen noordelijk van Israël
 • Madai: midden-land
  Zijn afstammelingen woonden in het gebied van Medië. Er is nogal wat onduidelijkheid over de werkelijke ligging van Medië, en volgens de betwijfelde beschrijvingen van Herodotus zou het grotendeels samen hebben gevallen met Perzië. Andere bronnen positioneren het ten noordwesten van Perzië.
 • Jawan: (Javan) Jonië of Griekenland
  De nakomelingen van Jawan woonden in Griekenland
 • Tubal: je zult worden gebracht
  Voorvader van de stammen die woonden in een streek in Klein-Azië, mogelijk min of meer gelijk aan Kappadocië
 • Mesek: uitrekken
  Voorvader van de volken die ten noorden van Israël wonen.
  Vaak samen genoemd met Tubal, Magog en andere noordelijke volken, met inbegrip van de Moschi, een volk dat woont op de grenzen van Colchis en Armenië
 • Tiras: verlangen
  Van hem is verder niets bekend.

In de verdere lijn van de afstammelingen van Jafet worden alleen de nakomelingen van Gomer (Gen. 10:3) en Jawan (Gen. 10:4) benoemd.

Nakomelingen van Gomer en Jawan

 • Askenaz: “een man als besprenkeld” of “verspreid vuur”
  Een noordelijk volk, misschien van Bithynië
 • Rifat: gesproken
  Deze naam kan in verschillende spellingen voorkomen.
 • Togarma: “jij zult haar breken”
  Het gebied waar zijn nakomelingen zich hebben gevestigd. Waarschijnlijk het gebied wat nu bekend staat als Armenië
 • Elisa: God van de komende
  Mogelijk de voorvader van de Aeoliërs
 • Tarsis: geelkleurige jaspis
  Deze naam komt meerdere keren in de Bijbel voor. Onder meer als de naam van de stad waar de profeet Jona naar toe probeerde te vluchten
 • de Kittiërs: kneuzers
  Een algemene benaming voor alle eilandbewoners van de Middellandse Zee
 • de Dodanieten: leiders

Volgens Gen. 10:5 zijn de kustlanden naar hen verdeeld

Afstammelingen van Cham

De benoemde afstammelingen van Cham zijn

 • Kus: (Cush) zwart
  Hij is de voorvader van de meest zuidelijke volken die in Afrika wonen
 • Misraïm: land van de Copten
  Voorvader van de Egyptenaren
 • Put: een buiging
  Een natie of volk in Noord-Afrika, waarschijnlijk Libiërs
 • Kanaän: laagland
  Voorvader van de Feniciërs en de verschillende volke die de zeekust van Israël bevolkten

Nakomelingen van Kus

In Gen 10:7 wordt alleen gekeken naar de nakomelingen van Kus. Dat zijn

 • Seba: drink
  Mogelijk het volk van Ethiopië
 • Chawila: (Havila) cirkel
  In deze context verwijst het naar de bewoners van een streek in Arabië van de Ismaëlieten. Waarschijnlijk de streek van Kualan in het noordwesten van Jemen
 • Sabta: slaan
 • Rama: paardenmaan
  Zijn naam verwijst ook naar een huis van kooplieden.
 • Sabteka: slaan

En vervolgens naar de zonen van Rama:

 • Seba: “zeven” of “een eed”
  Een volk in Zuid-Arabië
 • Dedan: laagland
  Ook over hem is verder niets bekend. De naam verwijst ook naar een plaats in Zuid-Arabië

Nimrod

Dan komt er in Gen. 10:8 opeens een opmerkelijke wending door de expliciete vernoeming van nog een zoon van Kus, die niet in het bovenstaande rijtje is opgenomen: Nimrod. Zijn naam betekent “opstand” of “held”. Hij stond bekend als een zeer goed jager voor het aangezicht des Heren (Gen. 10:9) en hij was de eerste machthebber op aarde (Gen. 10:8).

Hij vestigde een koninkrijk in de buurt van Babylon en Assyrië.

In Gen. 10:10 wordt het iets anders beschreven, maar als we die tekst ontleden komt het op hetzelfde neer.

En het begin van zijn koninkrijk was Babel,

Babel (verwarring (d00r vermenging)) is een ander woord voor Babylon. De hoofdstad van Babylonië (het moderne Hillah), gelegen aan de Eufraat.

Erek,

Erek, of Erech (lang), is een stad 64 km noordwestelijk van Ur in de richting van Babylon, gelegen op de linkeroever van de Eufraat

Akkad

Akkad, of Accad (subtiel, teer) is een stad in het noorden van Babylonië, en het district rondom de stad

en Kalne

Kalne, of Calne of Kalno (fort van Anu) is mogelijk het moderne Niffer.

in het land Sinear.

Sinear, het land van de twee rivieren, is de oude naam voor het gebied dat later bekend wordt als Babylonië of Chaldea.

Maar we komen nog een paar opmerkelijke namen tegen.

In Gen. 10:11 staat beschreven dat Nimrod uit Sinear naar Assur trok en Nineve, Rechobit-ir, Kalach en Resen bouwde. Resen was “de grote stad”, tussen Nineve en Kalach.

Deze namen spelen in de toekomst een rol, waarbij mij het volgende opvalt. Nimrod wordt beschreven als een goede jager voor het aangezicht des Heren. Mogen we daaruit concluderen dat hij een godvruchtig man was? Twee van de steden die hij opricht, Babel en Nineve komen we later nog tegen. En in beide gevallen zijn het steden die volledig tegen God in gaan.

Nineve (verblijf van Ninus) lag op de oostelijke oever van de rivier de Tigris, en 400 km ten noorden van Babylon. Het was de hoofdstad van het oude koninkrijk van Assyrië, een van de wreedste koninkrijken die we uit de geschiedenis kennen.

Rechobot-ir beteken iets in de trant van een bewaakte stad met wijde plaatsen of straten. Ergens doet dit wel denken aan de vrijsteden die later genoemd worden. Kalach is een van de oudste steden van Assyrië en mogelijk het moderne “Nimrod“. Tegenwoordig ligt dit in Irak en zijn de namen ver-Arabischt.

Misraim

In Gen. 10:13 gaan we weer terug naar de nakomelingen, nu van Misraim (land van de Copten). Opmerkelijk is dat er nu opeens geen persoonsnamen, maar namen van volkeren of stammen worden genoemd. Zijn nakomelingen waren

 • de Ludieten: zwoegers
 • de Anamieten: ellende van de wateren
  Een stam van de Egyptenaren
 • de Lehabieten: vlammen
  Egyptische stam
 • de Naftuchieten:  openingen
  een niet nader verklaarde toespeling op Egypte, misschien Neder-Egypte
 • de Patrusieten: zuidelijke streek
  inwoners van Patros
 • de Kasluchieten: versterkt
  Stam uit Egypte, voorvaderen van de Filistijnen, die we later in de Bijbel ook nog meerdere keren tegen zullen komen, en mensen van Kaftor
 • de Kaftorieren: kroon
  Kretensen als bewoners van Kafthor, maar verschillend van de Filistijnen

Kanaan

Ook Kanaan kreeg meerdere zonen (Gen. 10:15).

 • Sidon: jacht
  Sidon wordt expliciet benoemd als eerstgeborene. Dit gebeurd
  Het is ook een oud Foenische stad, gelegen aan de Middellandse Zee, ten noorden van Tyrus. Beide steden lijken nog te bestaan en liggen in het tegenwoordige Libanon.
 • Chet: of Heth: schrik
  Voorvader van de Hethieten
 • de Jebusiet: nakomeling van Jebus
  De Jebusieten zijn de nakomeling van Jebus, de eigenlijke naam van deze derde zoon van Kanaan. Zij woonden op of vlakbij de plaats van Jebus, het huidige Jeruzalem
 • de Amoriet: een spreker
  Een van de volken van het oosten van Kanaan
 • de Girgasiet: wonend op kleigrond
  Een van de volken wonend oostelijk van het meer van Galilea
 • de Chiwwiet: dorpelingen
  Het volk woonachtig in het noordelijk gedeelte van Kanaän bij de berg Hermon
 • de Arkiet: knagend
  Inwoner van Arki of Arka
 • de Siniet: doorn of klei
  Een stam die in het noordelijke deel van het Libanese district woonden
 • de Arwadiet: ik zal losbreken
  De naam van de zoon van Kanaan was Arvad. Dit verwijst naar zijn nakomelingen
 • de Semariet: dubbel wollen
  Een van Chamitische stammen. Inwoners van een onbekende Kananese stad
 • de Hamatiet: fort, vesting

Daarna verspreiden deze geslachten van Kanaan zich.

In Gen. 10:19 wordt het gebied beschreven waar Kanaan zich bevond. Bekende namen als Sidon, Gaza, Sodom, Gomorra, en andere komen voorbij. Dit betreft een behoorlijk deel van het huidige Israël.

Zonen van Sem

Tot slot komen de zonen van Sem aan de beurt. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom de Bijbel de volgorde van het uitwerken van de nakomelingen precies omgekeerd doet als het noemen van de nakomelingen zelf, maar als iemand een verklaring heeft, dan hoor ik dat graag. Ook apart is dat hij in Gen. 10:21 de “oudere broer van Jafet” wordt genoemd. Dat kan dus betekenen dat hij niet de oudste broer van Jafet was.

Sem wordt verder “de vader van alle zonen van Eber” genoemd, en kreeg de volgende zonen:

 • Elam: eeuwigheid
  Deze naam komt meerdere keren in verschillende betekenissen en als verschillende personen in de Bijbel voor
 • Assur: of Assyirë: een stap
  Hij is de naamgevende voorvader van de Assyriërs
 • Arpaksad: “ik zal mislukken als borst” of “hij vervloekte de borstfles”
 • Lud: strijd
  De vermeende voorvader van de Lydiërs
 • Aram: of Arameeërs: verheven

En ook nu zien we weer een paar geslachtslijnen door worden getrokken, maar veel ook niet. De zonen van Aram en Arpaksad worden genoemd, maar die van de overige broers niet. En ook nu wordt de volgorde weer omgedraaid.

Nakomelingen van Aram en Arpaksad

 • Us: bebost
 • Chul: cirkel
 • Geter: vrees
 • Mas: uitgetrokken of uitgerekt

Van Arpaksad wordt slechts één zoon genoemd: Selach (spruit) en dat Selach vervolgens Eber (het aan de andere zijde gelegen gebied) als zoon kreeg. Eber kreeg vervolgens twee zonen (Gen. 10:25)

 1. Peleg: verdeling
  Het vers vermeldt ook dat zijn naam zo was omdat in die periode de aarde verdeeld werd. Dat betekent dus dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met een verwijzing naar Gen. 11 waar de torenbouw van Babel beschreven staat
 2. Joktan: kleinheid, geringheid
  Aartsvader van verschillende Arabische stammen.

Hoewel zijn naam “kleinheid” betekent worden zijn nakomelingen wel vermeld en die van Peleg niet. Joktan kreeg

 • Almodad: niet gemeten
 • Selef: een uittrekken
 • Chasarmawet: dorp van de dood
  Hij was stichter van een oud volk van Zuid-Arabië, dat later een provincie en belangrijk handelscentrum werd
 • Jerach: nieuwe maan
  Voorvader van een Arabische stam
 • Hadoram: nobele eer
 • Uzal: ik zal worden bevloeid
 • Dikla: palmbos
 • Obal: ontbloot
 • Abimael: mijn vader is El (God)
 • Seba: “zeven” of “een eed”
 • Ofir: in as veranderen
 • Chawila: cirkel
 • Jobab: verdienste

als zonen. Omdat meerdere namen al eerder genoemd zijn heb ik ze niet allemaal verder uitgewerkt. Bij diverse namen staat vermeld dat zij voorvaderen zijn van Arabische stammen, maar zonder verder uitleg zegt dat ook niet veel.

Afsluitend

Wellicht dat ik in de toekomst de diverse namen op eigen pagina’s nog eens verder uit ga werken, maar gezien de lengte van dit artikel zou dat nu alleen maar resulteren in een onleesbaar artikel. Een niet zo heel inspirerend hoofdstuk, maar ik heb er toch een paar leuke dingen uit gehaald voor mezelf.

Blijkbaar heeft God niet voor iedereen een specifiek groot plan wat in Zijn Woord benoemd moet worden. Wel speelt iedereen natuurlijk een (ondersteunende) rol in het totaalplaatje, maar de huidige druk die veel christenen opleggen door stellen dat ‘God een plan voor je leven heeft’, of ‘God gaat grote dingen door je doen’, lijkt hiermee wel wat ontkracht. We kunnen ook niet allemaal in de spotlight staan, want daar komt voor veel mensen het doen van “grote dingen” uiteindelijk toch wel op neer.

Terwijl ik dit schrijf staat er muziek aan waarin de zanger zingt

I will worship for an audience of One

En ik denk dat dat een mooie overdenking is. Veel van de namen die we hierboven gezien hebben komen later in de Bijbel terug. Sommige positief, maar veel ook omdat zij van God af zijn geweken. Denk aan Babylon, Sodom, Gomorra, Nineve, om even een paar bekende voorbeelden te noemen. Maar de meeste namen komen niet terug. De geslachtslijnen zullen ongetwijfeld wel doorlopen, maar worden verder niet genoemd.

En dat is nu de vraag. Aanbidden wij God alleen als we op een podium staan, of zoeken we Hem juist als we alleen in de binnenkamer zitten. Of pakken we dan telefoon, televisie, computer, gameconsole om afleiding te zoeken? Jezus geeft daar in Mt. 6 een paar mooie voorbeelden van. En in de moderne tijd worstelen we daar allemaal mee denk ik. Maar zoeken wij God ook als we alleen zijn? Of bidden we alleen in de kerk, jeugdgroep, gebedsgroep, kring. In ieder geval als er andere mensen bij zijn, of als mensen ons kunnen zien.

Mogelijk heeft God ‘een groot plan’ voor je leven. Maar de Bijbel benoemt een sober leven meer dan het streven naar ‘grote dingen’. In die bescheidenheid komen de grote dingen vanzelf, en de grote en meest waardevolle dingen zijn vaak nu juist niet de dingen die voor een groot publiek gebeuren.

Overdenkingsvragen

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?
05
okt
wijngaard

Genesis 9

Misschien een wat vreemde kop, maar de eerste verzen van dit hoofdstuk hebben veel betekend voor ons huidige dieet. Maar in Gen. 9:1 zien we de herhaling van de opdracht van Gen. 1:28. In Gen. 9:2 krijgt de mens opnieuw de heerschappij over de dieren. God wilde dus echt een nieuwe start maken, maar zoals met alles hebben we daar een behoorlijke puinhoop van gemaakt en de dingen volledig uit het verband getrokken zoals God het bedoeld had. In vers 5 worden we daar ook voor gewaarschuwd.

In Gen. 9:3 wordt het vlees aan ons dieet toegevoegd, alleen het vlees mogen we niet eten. In de latere spijswetten wordt dit wat verder genuanceerd, maar in Gen. 9:4 wordt alvast verboden om bloed te eten. Als Nieuwe Verbonds christen is ons in principe niet veel verboden, maar het eten van bloed heeft mij persoonlijk altijd al tegengestaan en ik ben (gelukkig) nooit liefhebber van bijvoorbeeld bloedworst geweest.

Dierenleed

Gen. 9:5 is wat mij betreft een belangrijk vers als richtlijn voor onze omgang met dieren. Wat hebben veel mensen een probleem op zich geladen. Het zo maar doden van dieren wordt hier duidelijk verboden. Dan denk ik aan de massale ruimingen van dieren de laatste jaren. De redenen zijn ten diepste het ingaan tegen Gods Richtlijnen, die duidelijk zijn dat wij wel heersen over de dieren, maar tegelijkertijd ook de plicht hebben om de “humaan” te behandelen.

In andere religies zien we wel heel andere verschijnselen. Zo is in de islam dierenmishandeling dagelijkse praktijk en dat wordt ook gedeeld op social media. In het communistische China worden de hersenen van levende apen gegeten. Gruwelijke praktijken. Maar ook in onze westerse maatschappij gaat er veel fout. Door het dienen van mammon is in veel landen de normale veeteelt vervangen door massale veeteelt en dan lijken misstanden niet uit te kunnen blijven. Alles moet groter, groter, grootst. Kleine boeren hebben in ons land geen bestaansrecht meer, dus schaalvergroting is noodzakelijk om te kunnen overleven. Helaas gaat dit vaak ten koste van de dieren, zeker als het misgaat en er van hogerhand opdracht wordt gegeven om duizenden, tienduizenden dieren “preventief’ te “ruimen”.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan het overwegend katholieke Spanje met zijn stierenvechten en andere “spelletjes” met stieren. Of Amerika met zijn rodeo. In het laatste geval overlijden er geen dieren, maar ik kan me ook niet voorstellen dat ze het leuk vinden om pijn te moeten lijden om die rare bokkensprongen te maken.

Als u die beelden ziet, denk dan nog eens aan Gen. 9:5

Moord

Dat was al eerder een probleem in de menselijke geschiedenis. De bloeddorst zat er door de zondeval in Gen. 4 al in. Dus in Gen. 9:6 moet God wel regels geven. En die zijn heel simpel:

Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

Wie een ander mens iets aandoet moet beseffen dat hij aan een schepsel komt wat naar Gods beeld gemaakt is! En hier zien we weer het grote verschil tussen de God van de Joden en christenen en de god van de islam die oproept om alle ongelovigen te doden.

Opmerkelijk is dat de mens de opdracht krijgt om in dit geval ook de straf uit te voeren. Dus niet wachten totdat God met vergelding komt, maar “Oog om oog, tand om tand”.

Maar omdat God de God van leven is, krijgen we in Gen. 9:7 weer de opdracht om de aarde te bevolken en leven te scheppen!

Verbond

In Gen. 9:17 stelt God een verbond in met mens en dier. De aarde zal nooit meer volledig door water verwoest worden. Let wel, dit is wat anders dan de natuurrampen die nog steeds voorkomen, en die ook voorspeld zijn. Dit verbond is een belofte dat de aarde nooit weer volledig door water zal worden vernietigd. De volgende keer is vuur aan de beurt.

God geeft de regenboog als teken van dit verbond. Elk verbond heeft een zichtbaar teken nodig om mensen er aan te herinneren, maar ook God gedenkt dan aan dit eeuwigdurende verbond (Gen. 9:15-16).

Atheïsten roepen dan wel dat het “gewoon een prismawerking” is wat je ziet, en dat klopt, maar in Gen. 9:16 staat duidelijk “Als”. Dus God is niet de initiatiefnemer van het verschijnen van de regenboog, maar als die verschijnt, dan gedenkt God Zijn verbond! De Bijbel maakt dus duidelijk dat het inderdaad een natuur(kundig) verschijnsel is.

Misbruik van de regenboog

In de jaren dat ik “tot geloof” kwam, was de “Er is Hoop” beweging behoorlijk actief. Ook ik heb nog een tijdje met zo’n sticker achterop mijn auto gereden. Tegenwoordig kennen we de regenboog vooral van de homobeweging. Een opmerkelijk symbool om te kiezen, maar er schuilt een addertje onder het gras.

God heeft de natuur zo ingesteld dat de regenboog 7 zichtbare kleuren heeft. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De regenboog die door de homobeweging wordt gebruikt heeft echter maar 6 kleuren.

Homo_regenboogOpmerkelijk als we kijken naar de betekenis van getallen. Het getal 7 wordt gezien als een goddelijk getal. Daarom zetten veel christenen bij gebruikersnamen 777 achter hun naam om aan te geven dat zij christen zijn.

Het getal 6 is het getal van de mens. Het 666 komen we later in Openbaring nog tegen, dus daar ga ik nu niet over uitweiden.

Dit is ook niet de Bijbelstudie om een pleidooi voor of tegen homoseksualiteit te houden, maar ik wilde u dit wel mee geven om er eens over na te denken.

Opnieuw beginnen

Een nieuw seizoen breekt aan op aarde. Noach en zijn vrouw, zonen en schoondochters gaan de ark uit en wandelen een bijna lege planeet op. Een beeld wat mensen blijft inspireren. Het is een geliefd onderwerp in bijvoorbeeld science fiction boeken, films en series waarin de mens nieuwe planeten bezoekt en gaat bewonen. Denk bijvoorbeeld aan de Netflix serie The 100, die naast occulte ook veel Bijbelse elementen bevat. De mens heeft een puinhoop gemaakt van zijn bestaan op aarde en moet eerst vluchten naar de ruimte om te overleven. Vervolgens blijkt dat er wel mensen zijn die de atoomramp hebben overleefd, maar door de zondige menselijke natuur krijgen we het voor elkaar om de aarde uiteindelijk helemaal te verwoesten.

Vervolgens trekt de mens de ruimte in op weg naar een planeet die bewoonbaar zou zijn. En uiteraard ontstaat daar ook weer strijd door alle bekende menselijke, zondige karaktertrekken. En nee, God komt in deze seculiere serie niet voor en dat maakt de toestand van de mensheid eigenlijk alleen maar des te schrijnender. Men ziet dus wel wat er mis is met de mens, maar men wil niet erkennen dat wij God nodig hebben om tot herstel te komen! Ook nu denk ik weer aan Openbaring, waarin de mens wel moet erkennen dat God bestaat, maar liever door rotsen verpletterd wordt dan zich te bekeren (Op. 6:16 (vgl. Lc. 23:30))

Een nieuw begin is altijd spannend. Een nieuwe baan, een nieuwe school, een eerste baan, een nieuwe relatie. Veel mensen vinden ook nieuwe materialistische dingen spannend. Een nieuw huis, een nieuwe auto, een nieuwe telefoon. Als het nieuwe huis een nieuw thuis wordt is dat goed. Soms worden we gedwongen om een nieuwe start te maken, zoals Noach en zijn kinderen.

Gedwongen

Zij hebben er niet voor gekozen dat de wereld zou vergaan, maar hebben het wel mee moeten maken. Veel mensen die een baan verliezen kiezen daar niet zelf voor. Een scheiding is ook zo’n gedwongen nieuwe start. Of het overlijden van een man of vrouw. Allemaal situaties waar we zelf niet om vragen, of soms misschien wel beslissen, maar dan toch gedwongen worden tot die keuze, en die brengen over het algemeen veel stress met zich mee.

Stel je eens voor dat je een jaar lang als de meest veelzijdige veehouder over de wateren van de wereld hebt gedobberd en vervolgens op een bijna lege planeet terug komt. Ik kan me voorstellen dat in eerste instantie ook de dieren er voor kozen om in een beperkt gebied te blijven leven. De meeste dieren hebben toch wel iets van sociale trekken.

Er is niets meer. Alles moet opnieuw op worden gebouwd. Maar je weet in je achterhoofd ook dat de Schepper van dit alles bij je is en dat Hij Zijn werk nooit laten lopen en altijd tot Zijn doel komt! Je hebt dus een prachtige belofte, maar de handen zullen wel uit de mouwen moeten en er moet aan worden gepakt!

Dronken en roddel

Noach koos er voor om als wijnboer verder te gaan. Een behoorlijke carrièreswitch, Van scheepsbouwer naar wijnboer, landman. (gen. 9:20). En ook bepaald geen beroep zonder risico, zoals blijkt uit Gen. 9:21. Hiermee verkrijgt Noach gelijk de twijfelachtige eer om als eerst bekende mens dronken te worden.

Dat wordt op zich niet veroordeeld, maar later waarschuwt de Bijbel wel degelijk voor de gevaren van dronkenschap, met name de daaruit voortkomende losbandigheid. Maar de Bijbel adviseert zelfs om met mate wijn te drinken (1 Tim. 5:23).

Waar het hier fout gaat is het moment dat Cham de tent van zijn vader in wandelt en zijn vader naakt ziet. Voor de zondeval was dat normaal (Gen. 2:24), maar na de zondeval besefte de mens opeens dat hij naakt was en offerde God het eerste dier om kleding voor de mens te maken.

En toen stond Cham blijkbaar voor een keuze. Of hij kon het netjes oplossen, maar hij koos voor de menselijke oplossing waar nu complete bedrijven van bestaan: Roddel. Hij vloog als een rasechte journalist de tent uit en vertelde gelijk tegen zijn broers wat hij gezien had.

Zijn broers toonden meer karakter en losten de situatie wel met respect op (Gen. 9:23).

Toen Noach wakker zal hij zich ongetwijfeld af hebben gevraagd hoe hij naakt onder die mantel kwam en heeft blijkbaar tekst en uitleg gevraagd… en gekregen. Het gevolg is dat Kanaan (Cham) wordt vervloekt tot de minste onder zijn broers.

Een preview

Opmerkelijke naam, want deze naam blijft door de hele Bijbel een rol spelen. Straks zullen we in Gen. 10:6 zien dat één van de zonen van Cham de naam Kanaan krijgt.

Abraham gaat in Gen. 12 in Kanaan wonen. Jakob mag geen vrouw uit Kanaan nemen (Gen. 28:1) maar Esau neemt juist wel vrouwen uit Kanaan (Gen. 36:2). Jakob wil er perse begraven worden en later krijgen de Israëlieten het land Kanaan (Ex. 6:4; Dt. 32:49). En er zijn ook nog wat profetiën over dit land die nog in vervulling moeten gaan.

Mijn les voor vandaag is dat roddel, en we maken ons er allemaal van tijd tot tijd (on)bewust schuldig aan, een diepgeworteld probleem is, wat de hele menselijke geschiedenis al veel schade heeft berokkend. Mensen kunnen er door kapot gemaakt worden. Mogen we de dood van prinses Diana toeschrijven aan de sensatiezucht van de roddelpers? Politici zijn er door beschadigd. Alle aanvallen op president Trump die momenteel plaatsvinden, blijken steeds opnieuw niets anders dan roddel en laster te zijn.

Roddel is een uitermate vervelende menselijke eigenschap en ik kan mij er, hoewel ik mijzelf niet vrijpleit, behoorlijk aan ergeren. Het klinkt zo meelevend om te vragen hoe het met iemand gaat, maar waarom vraag je het diegene zelf niet als je contact met diegene hebt? Als er geen contact is, is het natuurlijk wel wat anders en valt het onder meelevendheid, maar zeker als je het vraagt en vervolgens aan de hele goegemeente doorverteld, is het al snel roddel.

Wees daar voorzichtig mee, we zien hier het eerste voorbeeld van de gevolgen.

02
sep
De Zondvloed

Genesis 8

Honderdvijftig dagen lang heersen de wateren over de aarde (Gen. 7:24). Daarna liet God de wateren dalen. Niet ineens. Eerst stopte de regen en de “kolken der waterdiepte”, waarna het water “gestadig”, dus rustig, wegliep.

De “kolken der waterdiepte” is een interessante uitdrukking. Letterlijk vertaald zou daar “bron” staan, dus een plaats waar het water vandaan komt. We weten dat er enorme hoeveelheden water onder de aarde zijn. Denk maar aan ons grondwater. Veel bewoners van Nederland hebben daar last van als het waterpeil te hoog komt en het grondwater de kruipruimte van hun huis binnenkomt.

Ook zijn er meerdere ondergrondse meren bekend. In 2003 is er nog één in China ontdekt, dus de kans is groot dat er nog een aantal onbekende zijn ook. Dat het water vanuit de aarde omhoog kwam is dus op zich niet eens zo gek. Gezien de enorme hoeveelheden water die er mogelijk ondergronds aanwezig zijn, zouden de gevolgen makkelijk desastreus kunnen zijn.

Dan weten we ook nog dat er nog veel grotere hoeveelheden water in het heelal zijn. Nu zijn er ook mensen die claimen dat “de ruimte” nep is, en dat we omgeven worden door een enorme hoeveelheid water, maar dat denk ik niet. Dat er op andere plaatsen in het heelal water wordt gevonden is echter geen verrassing.

Ararat

De wateren nemen dus geleidelijk af, en op de zeventiende dag van de zevende maand blijft de Ark steken op de berg Ararat. Het is nog maar de vraag of dit dezelfde berg is als die in de Bijbel zo genoemd wordt (eigenlijk lijkt de berg Judi een grotere kanshebber), maar wel is duidelijk dat er op de berg Ararat in Turkije een “grote houten constructie” onder het ijs is gevonden. Waarom daar verder niets mee gebeurd is, is natuurlijk de vraag, maar het schijnt – als ik lieg dan lieg ik in permissie – dat de Turkse overheid geen vergunningen meer afgeeft voor expedities in dat gebied. Ook is het door de hoge ligging op 4000 meter geen makkelijk begaanbaar terrein.

Het standpunt van (momenteel islamitische) overheid van Turkije is niet heel begrijpelijk, want ook de islam kent een variant op de Bijbelse Ark.

Noach wacht 40 dagen voordat hij het venster van de Ark opent. Waarom hij 40 dagen wacht staat er niet. Ook in de commentaren kom ik daar weinig over tegen. Wel weten we dat 40 een getal is wat we vaker tegen komen in de Bijbel. In het vorige hoofdstuk liet God het 40 dagen en 40 nachten lang regenen. Het volk Israël zwerft 40 jaar door de woestijn. Mozes bleef 40 dagen en 40 nachten op de berg. De verspieders waren 40 dagen in het land, om een paar bekende voorbeelden te noemen.

Raaf en duif

Noach laat eerst een raaf uit. “Deze vloog heen en weer” (Gen.8:7). Letterlijk staat er dat deze “in en uit” vloog. Hij kwam dus keer op keer bij de Ark terug. Op aarde was nog geen rustplaats (en voedsel?) te vinden voor hem. Een raaf is een aaseter. Er is dus best kans dat hij voedsel in overvloed vond, drijvende op het water, maar voor zijn rust moest hij toch steeds bij de Ark terug komen. Toen de raaf niet meer terugkwam had Noach dus een indicatie dat de raaf inmiddels ook een rustplaats had gevonden.

Na de raaf stuurde Noach  de duif naar buiten. Een duif is geen aaseter, en de duif kwam dan ook terug toen er nog geen voedsel voor haar te vinden was. Pas toen de duif terugkwam met een vers olijfblad, wist Noach dat de natuur zodanig hersteld was, dat ze bijna naar buiten konden, maar ook de duif vond nog geen rustplaats.

Het bijzondere van de olijfboom is, volgens een commentaar wat ik voor deze studie gelezen heb, dat deze ook onder water groeit! De olijfboom is dus een van de eerste bomen die na een zondvloed weer vrucht zal gaan geven.

Eigen initiatief of wachten op God?

In al deze verzen lezen we niets over God. Alle handelingen lijken Noach’s eigen initiatief te zijn. Wat mij wel opvalt is dat Noach steeds zeven dagen wacht tot hij weer een poging doet. In Gen. 8:13 lezen we dat de wateren opgedroogd zijn en dat Noach het luik verwijderd. Zeg maar op 1 januari van het 601e jaar na het begin van Noachs leven. Neem deze datum nu niet letterlijk, want de jaartelling in de Bijbel loopt anders.

Noach verwijderd wel het luik, maar we lezen nog niets over de dieren. Dus Noach neemt op bepaalde gebieden wel eigen initiatief, maar in andere gevallen wacht hij. Hoe hij dat onderscheid had wordt niet duidelijk, maar hij wacht op God als het gaat om het verlaten van de Ark of het vrijlaten van de dieren. (Gen. 16).

Mag ik stellen dat dat een beslissing was die hun leven veranderde? Dus mogen we stellen dat het verstandig is om zelf actie te ondernemen op allerlei gebieden, maar dat het voor levensvragen verstandig is om op God te wachten? Lees het hoofdstuk nog eens rustig door en zie hoeveel geduld Noach moest hebben. Daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Geduld is een gave van de Geest en een gave die we tegenwoordig zo missen. Iedereen wil alles maar gelijk hebben.

“Vandaag voor 23:59 besteld, is morgen in huis”. Of je betaalt iets meer en krijgt het dezelfde nog met een koerier thuis bezorgd. Is dat echt nodig? Ik denk in 99,9% van de gevallen totaal niet, maar het is kenmerkend voor het ongeduld van de moderne mens. Die vervolgens wel dagelijks uren in de file staat om van huis naar werk te komen of anders om.

Gehoorzaamheid

Noach ging uit de Ark (Gen. 8:18). Enerzijds kun je denken dat hij blij was dat hij eindelijk van die boot af kon, maar aan de andere kant was het natuurlijk inmiddels ook wel zijn (t)huis geworden. Maar Noach is gehoorzaam, en God zegt ook expliciet

Ga uit de ark, gij en uw vrouw en uw zonen en de vrouwen uwer zonen met u;
(Gen 8:16)

Het was dus niet de bedoeling dat er iemand in de Ark zou blijven. Dan denk ik heel praktisch. Je hebt 80 – 100 jaar aan een Ark gebouwd, daar een jaar in gewoond en geleefd, en dan moet je hem na grofweg een jaar achterlaten. Dat lijkt de moeite haast niet waard te zijn geweest! Maar Noach geeft geen commentaar en neemt zijn hele familie mee de Ark uit. (Gen. 8:18).

Ook alle dieren vertrekken uit de Ark. Noach zal de hokken open hebben gemaakt en zij trokken de wijde wereld in (Gen. 8:19)

We lezen nergens dat Noach een opdracht kreeg, maar in Gen. 8:20 staat dat hij een altaar bouwde en daar brandoffers op bracht. Hij moest van alle reine dieren 7 paren mee nemen de Ark in (Gen. 7:2). Er waren dus genoeg dieren om een offer te brengen, anders waren de reine dieren gelijk uitgestorven geweest. Was dit een test voor Noach omdat we nergens lezen dat het in opdracht van God was?

Opmerkelijk einde

In de verzen 21 en 22 vallen mij weer een paar dingen op. Op de eerste plaats heeft de Here welbehagen in het offer van Noach en belooft dat Hij de aarde niet weer op een dergelijke manier zal vervloeken om de mens!

Ook lezen we hier

het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan,
(Gen. 8:21)

De mens wordt dus niet in onschuld geboren, zoals men tegenwoordig beweert! Een songtekst van een christelijke band zegt ook dat wij kinderen hun slechtheid niet hoeven te leren, maar we moeten ze wel leren om te delen, om te geven, om lief te hebben. Van nature is elk kind egoïstisch. Vraag maar eens een vriendje of vriendinnetje om te komen spelen en laat kinderen hun gang gaan. Te vaak eindigt het in ruzie. Ook de kreet “MIJN!” zal mening ouder, zeker met meer kinderen, bekend in de oren klinken.

Ook een bekende uitspraak:

Als je de koektrommel leeg wilt hebben, moet je je kinderen verbieden om er uit te eten

Deze uitspraak is gebaseerd op ware feiten…

Maar desondanks krijgen we de belofte

Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.
Gen 8:22

Hoe de aarde wel tot zijn einde gaat komen, komt heel veel later in de Bijbel aan de orde. Maar we leven nog steeds onder de belofte dat de aarde, ondanks haar vervloekte staat, naast doorns en distels, ook voldoende eten zal blijven geven!

Langzaam maar zeker gaat het normale leven zich herstellen, maar daar lezen we meer over in het volgende hoofdstuk

29
aug
De Zondvloed

Genesis 7

De Zondvloed deel 2. Natuurlijk was de echte zondvloed niet als een theaterstuk in delen opgehakt, maar we houden de menselijke indeling van de Bijbel aan, dus gaat de totale zondvloed uit 4 delen bestaan. Hoofdstuk 6, 7, 8 en een deel van 9 (Gen. 6:5 – Gen. 9:7). Vandaag het vervelendste deel van De Zondvloed: De vernietiging.

(meer…)

28
aug
Ark van Noach

Genesis 6

Genesis 6 wordt in de NBG in twee delen op gesplitst. Die indeling zal ik hier ook aanhouden. Het eerste deel, Het huwelijk der zonen Gods, hoor je eigenlijk niet veel over, maar het is wel de aanleiding tot het tweede deel, De zondvloed, en geeft summier ook wel degelijk interessante informatie. Eigenlijk zou hier, zeker gezien de recente archeologisch ontdekkingen, eens wat vaker over gepreekt moeten worden!

(meer…)

26
aug
geslachtsregister

Genesis 5

Vandaag een ‘lastig’ hoofdstuk. Een geslachtsregister. De meeste mensen vinden dit zo vervelend, dat ze deze hoofdstukken maar overslaan. Zelf doe ik het eerlijk gezegd ook vaak, en ik kan me ook niet herinneren dat ik er ooit een preek over heb gehoord. Dit is één van die “verloren” hoofdstukken van de Bijbel.

(meer…)

26
aug
Kain en Abel

Genesis 4

In Genesis 4:1 en 2 wordt verhaald over de geboorte van Kaïn en Abel. Kaïn was de oudste en Abel de jongere. Omdat hun geboorte zo kort na elkaar beschreven staat denken sommige Bijbeluitleggers dat het om een tweeling zou gaan, maar echt relevant is dat niet.

Anderen menen dat Kaïn en Abel de eerste kinderen zouden zijn, waarbij Kaïn dan de eerstgeborene. In Gen. 3:16 hebben we gisteren echter gezien dat God tegen Eva zei dat Hij de moeite van haar zwangerschap zou vermeerderen en dat zij met smart kinderen zou gaan baren. Als Eva nog nooit zwanger was geweest, zou deze uitspraak zinloos zijn, want ze zou geen idee hebben gehad hoe makkelijk of moeilijk een zwangerschap op dat moment was.

Volgens mij zijn Kaïn en Abel dus niet de eerste kinderen van Adam en Eva. Zoals nog steeds het geval is, krijgen de kinderen die netjes hun ding doen minder aandacht.

Na een tijdje brachten zowel Kaïn als Abel een offer aan de Here. Bij het offer van Abel staat expliciet vermeld dat hij “een van de eerstelingen van zijn schapen” gaf. Bij Kaïn alleen dat hij een offer van de vruchten gaf.

Dit is eigenlijk de enige aanwijzing waarom de Here wel acht sloeg op het offer van Abel, maar niet dat van Kaïn. In Gen. 4:5 zien we echter wel de hartsgesteldheid van Kaïn: In plaats van te leren werd hij boos en ging met een chagrijnige kop rondlopen. (Kijk eens om u heen hoeveel vrolijke mensen u nog op straat tegenkomt. Dus niet op een feestje of in besloten kring, maar gewoon op straat!)

De tweede beschreven zonde

En de Here geeft Kaïn in vers 7 nog een behoorlijke waarschuwing ook:

Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen

Of dit echt de tweede zonde is weet ik niet. Hoe de offers in zijn gesteld staat hier ook niet beschreven. Dit is wel de tweede zonde die beschreven staat, want we weten allemaal dat Kaïn bekend staat als de eerste moordenaar uit de geschiedenis.

Kaïn luisterde niet naar de waarschuwing van God en nodigde zijn broertje uit voor een uitstapje in de natuur en daar doodde hij zijn broertje. Niet een daad van opwelling. Niet in een vlaag van verstandsverbijstering. Nee, moord met voorbedachten rade. Murder in the first degree.

En zoals we bij verdachten nog steeds meestal zien, is daar eerst die ontkenning. Als God aan Kaïn vraagt waar zijn broer is, antwoord deze nogal onverschillig

Ik weet het niet. Ben ik mijn broeders hoeder?

Natuurlijk weten zowel God als Kaïn allang waar zijn broer is, maar elke vader doet toch hetzelfde als zijn kinderen iets fout hebben gedaan? We zien dan ook in Gen. 4:10-11 dat God Kaïn’s antwoord niet afwacht, maar Zelf gelijk het antwoord maar geeft. Het is nutteloos te redeneren met een koppige steenezel.

Straf en genade

Dus God heeft Kaïn, zoals een goede vader behoort te doen, een straf voor zijn misdaad. Terwijl ik dit schrijf speelt de hele affaire rond de gearresteerde 15 jarige zoon van Femke Halsema. Deze jongen werd opgepakt met illegale nepwapens, messen en op heterdaad betrapt bij de inbraak in een woonboot.

De reacties op facebook zijn verbijsterend. Mensen bagatelliseren het tot een “kwajongensstreek”. Volgens Femke Halsema was de woonboot verlaten, alsof dat een excuus moest zijn. Verlaten is niet onbewoond, de eigenaar kan op vakantie zijn (het is vakantieperiode). En zelfs als hij onbewoond zou zijn: Het is het eigendom van iemand anders!

In het hoofdstuk van vandaag zien we dat zonde verloedering van normen en waarden met zich mee brengt. Kaïn verdedigt zichzelf niet. Kaïn probeert het niet te bagatelliseren, hij probeert alleen net te doen of hij van niets weet.

In plaats van het te bagatelliseren geeft God, als een echte vader, Kaïn wel degelijk straf, en meerdere ook:

 1. De aarde zal niet meer de volledige opbrengst aan Kaïn geven. Hij zal dus harder moeten werken voor hetzelfde
 2. Kaïn wordt uit het land verbannen, een zwerver en een vluchteling wordt hij op de aarde.

Toen viel het kwartje bij Kaïn blijkbaar, want hij zegt

Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen Gen. 4:13

En Kaïn wordt bang. Hij wordt uit het land verbannen en zegt “ieder die mij aantreft zal mij doden”

Er was dus al meer zonde in de wereld, en Kaïn was zich dat ook bewust!

En dan is daar Gods genade! God beloofd hem dat iedereen die Kaïn zou doden, zevenvoudig zou boeten, en hij beschermt Kaïn door hem een teken te geven dat niemand hem zou verslaan.

Kaïn vertrekt

De straf bleef, ondanks de argumenten van Kaïn staan. Kaïn vertrekt van het aangezicht des Heren en ging wonen in Nod, ten oosten van Eden.

Dit is wel interessant, want blijkbaar was Eden groter dan de Hof van Eden. In Gen. 3:23 lezen we namelijk dat Adam en Eva, voordat Kaïn en Abel geboren werden, al uit de Hof van Eden waren gezet.

Kaïn vertrok naar het oosten. Nu ga ik me even op glad ijs begeven, maar de engel die de Hof van Eden moest bewaken werd ten oosten van de Hof gezet. Blijkbaar kon je de Hof alleen van het oosten binnenkomen, dus wandelend van oost naar west (grofweg). Dus het westen was “de goede kant”

Nu vertrekt Kaïn naar Nod, wat ten oosten van Eden ligt. Hij vertrekt als straf, dus iets negatiefs. Straks trekken de legers vanuit het oosten (en noorden) op tegen Israël, dus komt de negativiteit weer vanuit het oosten.

China staat tegenwoordig vooral bekend om zijn goedkope producten en misbruik van goedkope menselijke arbeid. Fabrieksarbeiders worden uitgebuit om de iphone zo goedkoop mogelijk te kunnen leveren en de winst voor een westers bedrijf zo groot mogelijk te maken.

En toch is de Chinese economie booming, wat weer gepaard gaat met roofbouw op onze planeet. Wij sluiten drie kolencentrales om het milieu te beschermen, China opent er de komende jaren 1200.

Ik ben benieuwd hoe jullie daar over denken.

Geboortegolf

Vanaf Gen. 4:17 lezen we hoe Kaïn vader wordt van Henoch en een stad stichtte. Bij het woord “stad” denken wij gelijk aan de wereldsteden zoals New York, Hong Kong, en dergelijke, maar de steden waren vroeger natuurlijk gewoon veel kleiner. In Nederland hebben we ook steden met nog geen 10.000 inwoners. In de volksmond dorpen genoemd, maar ze hebben stadsrechten, dus het zijn steden.

De naam Henoch is op zich wel bijzonder, want die betekent “toegewijd”. in dit gedeelte staat verder niet beschreven waar Henoch of de gelijknamige stad aan toegewijd zijn, maar omdat namen altijd een betekenis hebben, kijk ik wel altijd graag naar de betekenis van een naam. Zeker als het om Bijbelse namen gaat, omdat ik geloof dat geen letter in de Bijbel daar door toeval terecht is gekomen, dus alles heeft betekenis. Ook als wij die (nog) niet begrijpen!

Henoch werd vader van Irad (vloot) en Irad op zijn beurt van Mechujael (door God verdelgd), die weer vader werd van Metusael (wie is van God), wie op zijn beurt weer vader werd van Lamech (krachtig).

Een paar bizarre namen, want wie noemt zijn kind nou “door God verdelgd”?

Lamech is de eerste die in de Bijbel genoemd wordt als degene die aan polygamie deed, want ‘hij nam zich twee vrouwen’ (Gen. 4:19). Uit deze twee vrouwen, Ada (sieraad) en Silla (schaduw),

Ada wordt moeder van Jabal (waterstroom), de oervader van de nomaden. Zijn broer Jubal (stroom) werd de oervader van de musici.

Silla kreeg Tubal-kain, (je zult door Kaïn worden gebracht), de eerste smid/metaalbewerker en zijn zus Naama (liefelijkheid).

In Gen. 4:23 vertelt Lamech dat hij een man dood heeft geslagen. Waarom staat er niet heel duidelijk bij, maar mogelijk heeft die man het eerst verwond. Lamech verklaart, dit is dus blijkbaar een menselijke verklaring, dat Kaïn zevenmaal gewroken wordt, maar hij zevenenzeventig. Hier zien we de hoogmoed van de gevallen de mens al weer de kop opsteken. Het hoofdstuk na de zondeval zien we al hoe de zonde voortwoekert in de mensheid.

Adam en Eva

Ook Adam (rood) en Eva (leven, levend) liggen nog niet stil, want in Gen 4:26 lezen we hoe zij ouders worden van Set (compenstatie). Hij is de compensatie voor de vermoorde Abel (Gen. 4:25)

Set op zijn beurt krijgt Enos (man, mens) als zoon. En dan volgt een opmerkelijke zin

Toen begon men de naam des Heren aan te roepen

Blijkbaar was de relatie tussen de mens en God inmiddels zo verstoord geraakt dat men de Naam des Heren ook niet meer aan riep. De mens was van God afgedwaald, maar wist natuurlijk drommels goed van Zijn bestaan.

We zien het de hele Bijbel door. God is een gentleman. Hij zal je niet dwingen. Als jij niet wilt, dan wacht Hij geduldig tot je komt… of niet. Dat is jouw keuze. Hij heeft meer tijd en meer geduld dan wij, dus Hij kan wachten.

Kiest dan heden wie gij dienen wilt Jozua 24:15

Schiet in mijn gedachten. En “Tomorrow is not promised to me or to you”. Als deze tekst u raakt, maak dan vandaag een keuze voor de Here Jezus. Vertel Hem uw zonden, heb daar berouw over, laat Hem in uw leven komen. Ga de Bijbel lezen, zoek een goede kerk waar over Jezus gepredikt wordt zodat u Hem beter zult leren kennen.

En uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen!

Overdenkingsvragen

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?
26
aug
Genesis 3 - Trouble in Paradise

Genesis 3

Hoe schrijf je een korte overdenking over een hoofdstuk waar theologen boekenkasten vol hebben geschreven? Ik heb geen idee, maar ik ga een poging wagen.

De subtitel van vandaag is “Trouble in Paradise”, en dat lijkt me de beste omschrijving van de inhoud van het hoofdstuk. De plaats van handeling is de Hof van Eden, een toch best wel paradijselijke omgeving. Thema van het hoofdstuk is ellende, maar zoals ik God ook heb leren kennen: Ook een belofte!

We beginnen even heel politiek incorrect, maar het is niet anders. In Gen. 3:1 lezen we hoe de slang naar Eva komt, tot de vrouw staat er letterlijk. Nu kun je er weer een heel theologisch boek over schrijven of de slang nu echt de duivel was, maar zo staat het later in de Bijbel benoemd, dus ja. En hij wist precies wat God tegen de mens gezegd had.

De duivel is slinks. Op een vraag van een atheïst stond ik in eerste instantie met mijn mond vol tanden. Die vraag was “Wat heeft de duivel zelf voor kwaad gedaan in de Bijbel”, en die vraag ben ik uit gaan zoeken.

De conclusie is dat de duivel zelf niet echt letterlijk het kwaad doet, hij verleidt mensen om zijn vuile taakjes op te knappen. En iemand tot zonde verleiden is een van de grootste zonden. De Here doet daar in Mt. 18:6 een pittige uitspraak over.

Halve waarheden

En de duivel verpakt zijn ellende in halve waarheden, waardoor zovelen er steeds weer in trappen. De boodschap is een mix van goed en kwaad, van waarheid en leugen, echt en vals.

In Gen. 3:4 zegt de duivel dat de vrouw niet zal sterven als zij van de vrucht eet. Dat is een halve waarheid, want ze sterft inderdaad niet gelijk, maar wel op langere termijn!

De volgende halve waarheid is de uitspraak “gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad”. De mens werd niet als God, maar leerde alleen goed en kwaad. We kregen onderscheid, terwijl dat eerder niet nodig was, want er was geen kwaad in de Hof.

Lust en verleiding

En toen kwam de verleiding. De vrouw zag dat de vrucht begeerlijk was, en wie wil nu als zijn Maker zijn? In feite werd hier door de duivel lust opgewekt. Een tactiek die hij nog steeds gebruikt.

De hele zogenaamde “seksuele revolutie” was er op gebaseerd. Overspel, vrije seks, openbare seks, partnerruil, homoseksualiteit, pedoseksualiteit, bestialiteit, alles wat er uit voort is gekomen is gebaseerd op lust… niet op liefde.

En lust begint al op heel jonge leeftijd, want kinderen willen van alles. En we hebben er allemaal mee te maken, van jong tot oud. Het wordt opgewekt door media, marketing, films. We worden vanaf onze jeugd gebombardeerd met verleiding die een bepaalde lust opwekt.

Zwakheid

De duivel pakt ook altijd de zwakste, de meest kwetsbare. En ja, dat is vaak de vrouw. Oei, wat zeg je nu in 2019!?!?! Nou, ik zeg het niet, maar de Bijbel leert duidelijk dat de man het hoofd van de vrouw is, en dat hij als taak heeft om haar te beschermen tegen de engelen (1 Cor. 11:10). Maar tegelijkertijd wordt een vers later ook gesteld dat man en vrouw gelijkwaardig zijn!

Maar de duivel is een rover, en net als een roofdier altijd op zoek naar de zwakste van de kudde. Dat is geen schande, maar een natuurlijk feit. Toen ik nog kind was gingen wij een keer op schoolreisje naar Antwerpen of Brussel. We hadden één jongen in de klas, een topgozer, altijd de komiek van de klas en iedereen kon altijd goed met hem opschieten, maar uitgerekend hij werd er door een groepje boeddhistische monniken uitgepikt om hem over te halen zich bij hen aan te sluiten. Hij was de zwakste schakel.

Man en vrouw

Een terugkerend thema in de Bijbel… De man die valt voor verleiding via de vrouw. Ik denk aan Abraham, David, Salomo, Simson, om er een paar te noemen. En hoe vaak is het thema niet verfilmd? Hoeveel huwelijken zijn er niet kapot gemaakt doordat een vrouw een man verleidde? Tegenwoordig, en al langer, wordt “ik was verliefd” als zwak excuus misbruikt. Hoe de media de inhoud van het woord “liefde” compleet hebben verkracht wil ik nog weleens uitleggen, maar dat is nu niet relevant. Ten diepste is het allemaal gewoon ordinaire lust en verleiding.

En dan komt Adam. Hij laat zich verleiden om ook van de vrucht te eten. Waarschijnlijk omdat hij ziet dat Eva niet direct dood ter aarde is gestort, misschien omdat hij niet achter wilde blijven. Misschien omdat zij iets deed of zei waardoor hij merkte dat ze veranderd was? We weten het niet.

Wat we wel weten is dat hij bij haar was, het hele schouwspel had gadegeslagen en niets deed! (Gen. 3:6). Als een postmoderne man stond hij er bij, keek er naar en liet zijn vrouw de verkeerde keuze maken. Dat wordt hem ook aangerekend.

Maar de kennis kwam en het eerste wat ze ontdekten was dat zij naakt waren en ze maakten schorten van vijgenbladeren.

God is boos!

God maakte ’s avonds graag een ommetje door de Hof die Hij Zelf gemaakt had. In welke verschijning of hoedanigheid weten we niet, dat wordt verder niet besproken, maar toen Adam en Eva God hoorden beseften ze, als een stel kleine kinderen, dat ze stom geweest waren en ze verscholen zich.

Natuurlijk weet God allang waar ze zijn, maar net zoals ouders dat doen, speelt Hij het spelletje even mee. En dan zien we het vingerwijzen wat we tegenwoordig ook nog steeds zien: De ander krijgt de schuld. (Gen. 3:12) Het Adam en Eva syndroom. Tegenwoordig is het actueler dan ooit, vooral in de publieke sector zijn er hele organisaties ingericht zodat niemand meer verantwoordelijk is en altijd naar een ander kan wijzen. Zoals Prediker zegt: “Er is niets nieuws onder de zon” (Pred. 1:9)

Driemaal schuld

Adam was de hoofdverantwoordelijke. De vouw was hem tot hulp gegeven, maar hij dus de hoofdverantwoordelijke. Maar God pleit de vrouw niet vrij. Maar zij wijst weer naar de slang. Drie daders, drie schuldigen en ondanks dat ze naar elkaar wijzen, al had de slang niemand meer om naar te wijzen, worden ze alledrie schuldig bevonden en dan volgen er een paar opmerkelijke uitspraken

 1. De slang De slang heeft niemand meer om naar te wijzen, en God wist natuurlijk allang dat hij de hoofdschuldige, de verleider, de oorzaak van alles was, dus hij krijgt straf en raakt zijn poten kwijt*. Dat is de natuurlijke straf. Maar de duivel krijgt als geestelijk wezen ook een geestelijke straf: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Gen. 3:15) Er zal sprake zijn en blijven van een geestelijke strijd. (Ef. 6:12) tot het einde aan toe
 2. Eva Hier een opmerkelijke uitspraak. Veel mensen die aan de Bijbel twijfelen stellen altijd dat Kaïn en Abel de kinderen van Adam en Eva waren (en hoe kon Kaïn dan een vrouw vinden buiten de Hof?). Het antwoord staat hier: “Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren” (Gen. 3:16) Als Eva nog nooit kinderen zou hebben gehad, zou dit een nutteloze uitspraak zijn geweest, want dan kon ze niet weten hoe makkelijk of moeilijk zwangerschap en het baren van kinderen is.
 3. Adam Hij krijgt de zwaarste straf. De rest van zijn leven zal hij moeten zwoegen en ploeteren om te kunnen overleven op een vervloekte aarde.

Gods goedheid

Tegelijkertijd zien we in dit hoofdstuk de genade en goedheid van God. In het overbekende vers Gen. 3:15 beloofd God dat er een Mens zal komen die de kop van de duivel zal vernietigen. Die Mens is gekomen in de Persoon van de Here Jezus! De belofte is vervuld!

De duivel heeft “de hiel” vermorzeld, want hij heeft Jezus nogal wat lijden berokkend (De film The Passion of the Christ schijnt nog een flauw aftreksel van de werkelijkheid te zijn!).

De kop en de hiel zijn natuurlijk niet letterlijk, maar verwijzen naar de definitieve schade die aan de duivel is toegebracht. Zijn leven komt ten einde, en hij heeft Jezus niet meer dan lichamelijke schade toe weten te brengen. Net zoals het hem niet gelukt is om zich boven God te verheffen, wat hij zo graag wilde, noch dat het hem gelukt is de mens eeuwig in deze ellende te laten leven.

Een volgende letterlijke stap van genade is dat de Here de mens kleedt. (Gen. 3:21). Hier zien we ook gelijk het eerste dierenoffer wat voor de mens gebracht moest worden, want God maakte de kleding van vellen. Het woord in de grondtekst kan alleen vertaald worden met huid. Zowel van mensen als van dieren.

Vele dierenoffers zouden volgen vanwege deze eerste misstap van de mens, als herinnering aan zijn, vanaf dat moment, zondige natuur. Totdat het ultieme offer gebracht werd, een offer wat slechts ÉÉN kon brengen: God Zelf in de gedaante van Jezus Christus!

Sterretje

Dit valt buiten de eigenlijke overdenking, maar veel mensen zijn sceptisch over de tekst van de Bijbel dat de slang zijn poten kwijtraakte. De wetenschap is echter wel overtuigd dat de slang “heel vroeger” poten had.

Laten we even meegaan en er van uitgaan dat dit lang was voordat Genesis geschreven werd. Hoe kon de schrijver van Genesis, Mozes, dat dan weten?

Een snelle zoektocht naar “slang poten” levert opvallend veel materiaal op, dus in deze verwijs ik naar een paar daarvan. Omdat dus ook evolutionisten erkennen dat slangen vroeger pootjes hadden, is interessant ook daar even kort naar te kijken.

Zijn er slangen met poten? Ja. Vele grote slangen, zoals boa’s en pythons, hebben kleine poten onder de huid in de buurt van de anusspleet Bron: https://dier-en-natuur.infonu.nl/reptielen/17184-dierenweetjes-slangen.html
Ooit, heel lang geleden, wandelden slangen met behulp van korte pootjes over het land. Anno 2011 zijn er geen pootjes meer te bekennen en wetenschappers vragen zich af hoe die uiteindelijk ‘zomaar’ konden verdwijnen. Bron: https://www.scientias.nl/waar-zijn-de-pootjes-van-de-slang-gebleven/

Nu gaan deze sites uit van het evolutiegeloof, dus hecht er verder niet te veel waarde aan, want er is wetenschappelijk heel veel tegen de macro-evolutie in te brengen, maar dat verandert nog steeds niets aan het feit dat Mozes destijds natuurlijk helemaal niet kon weten dat de slang vroeger pootjes had. Hij had niet de wetenschappelijke kennis van nu.

De site Weet Magazine, belicht dit onderwerp ook, maar durft ook de hiaten in de theorie te bespreken en te duiden.

Hoewel men beweert dat de vier oudste slangenfossielen poten moesten hebben, lijken de gevonden fossielen sterk op moderne slangen als boa constrictors en pythons. De fossielen laten geen duidelijk evolutieverhaal zien. Bron: https://weet-magazine.nl/op-je-buik-zul-je-gaan-nog-in-bewerking/

Nadenkertje

Tot slot nog een kleine ter overdenking. Over een ander merk heb ik iets vergelijkbaars, maar die komt pas in Openbaring aan de beurt.

In de Bijbel wordt gesproken over een “vrucht” waar Eva van at. Om de een of andere reden is daar in de volksmond een appel van gemaakt waar zij een hap uit nam.

Waarom kiest een inmiddels populair elektronicamerk voor dit beeld als logo? En zijn ze vervolgens ook nog een van de eersten om er een regenbooglogo van te maken?

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?
26
aug
Genesis 1 en 2

Genesis 2

Vandaag een hoofdstuk wat volgens sommigen in tegenstrijd is met het vorige hoofdstuk uit de Bijbel: Genesis 2.

Maar lezen Gen. 2:5 dan staat daar iets opmerkelijks. In Genesis 1 wordt blijkbaar niet de hele schepping besproken, want hier staat dat er “nog geen enkel veldgewas op de aarde” was en “er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten”, … “en er was geen mens om de aardbodem te bewerken”.

Als er nog geen mens op aarde was, dan plaatst dit ons dus terug in de tijd naar de zesde dag! In heel Genesis 2 is nergens sprake van de schepping van de hemel en de aarde, niet van zon en maan, niet van dieren, vissen of vogels, dus we mogen en kunnen Genesis 2 niet beschouwen als een verdraaide herhaling van Genesis 1!

Gisteren hebben we in Genesis 1 gezien dat God op de zesde dag de mens schiep (Gen. 1:26). In vers 29 krijgt de mens het “zaaddragend gewas” als voedsel. In de grondtekst staat het woord “zera”.

Vandaag wordt in Gen. 2:5 gesproken over “veldgewas” (sadeh of saday), een ander gewas dus. Omdat in Genesis 2 expliciet gezegd wordt dat deze gewassen er nog niet waren omdat er nog geen mens was om de aardbodem te bewerken is hier sprake van gecultiveerde gewassen.

De mens heeft dus vanaf de schepping al een taak om de aardbodem te bewerken, maar deze gewassen werden pas geschapen nadat er mensen waren om deze te bewerken.

Gen. 2:7 verhaalt over de schepping van de mens in, maar is geen herhaling van Gen. 1:27, maar een gedetailleerder verslag van wat er gebeurde. Geen tegenspraak dus.

De Hof

Ik ga nu een beetje speculeren, want het staat er niet duidelijk, maar omdat er in Gen. 2:8 uitgelegd wordt hoe de Here een Hof in Eden plantte, lijkt mij aannemelijk dat deze Hof speciaal voor de mens werd geschapen. Deze Hof staat dus min of meer los van de rest van de schepping.

De Hof werd verder aangekleed met allerlei geboomte (Gen. 2:9). De Hof werd (mede) bevochtigd door een rivier die er ontsprong (Gen. 2:10), dus het was een oord van overvloed, rust en vrede. Mogen we het zien als een afschaduwing van de Hemel?

In Gen. 2:15 wordt de mens in de Hof geplaatst en krijgt als taak om die te gaan bewerken. Ik heb christenen weleens horen zeggen dat wij niet geschapen zijn om te werken, omdat de mens in de Hof van Eden niet zou hoeven werken. Hier staat dus iets compleet anders!

Dat de werkomstandigheden heel anders waren dan tegenwoordig mag duidelijk zijn (en daar komen we in het volgende hoofdstuk op terug). Het was een Hof van rust en vrede, dus de mens hoefde zich niet te haasten en te stressen zoals we dat tegenwoordig zoveel zien.

Maar werken kreeg de mens wel als taak! De mens moest de Hof bewerken en bewaren. Hij mocht hem dus niet uitputten, maar in stand houden. De Hof leverde in principe alles wat de mens nodig had om in zijn levensonderhoud te voorzien.

Heerser over de schepping

De mens is gesteld als heerser over de schepping, waaronder de dieren. Let wel: Dit betekent heel wat anders dan uitbuiting zoals we dat tegenwoordig zo vaak zien.

In Gen. 2:19 e.v. zien we hoe de mens als taak krijgt om alle dieren een naam te geven. Door het geven van een naam ontstaat er een band. In deze tijd leefden alle dieren in harmonie met elkaar samen. De mens had op dit moment nog geen vlees in zijn dieet, dat kwam later pas ter sprake.

Ook had de mens nog geen dieren geslacht om in zijn levensonderhoud te voorzien en dat was ook niet nodig.

Het enige in de schepping waar de mens met zijn tengels af moest blijven dat was “Boom van kennis van goed en kwaad” (Gen. 2:17). Iedereen weet inmiddels wel wat er in hoofdstuk 3 gaat gebeuren, maar moet het niet heerlijk geweest zijn zoals de mens daar leefde in pure onschuld?

Er was nog geen kwaad in de wereld. Dus die kennis was ook overbodig. Later kregen we die kennis wel. En nog later voorspelde de Bijbel dat er een tijd zou komen dat deze twee om zouden worden gedraaid. Zijn dat niet de dingen die we tegenwoordig zien gebeuren?

Eenzaam

Genesis 2:20 leert dat de mens geen hulp vond die bij hem paste. God maakte vervolgens de vrouw uit de rib van de mens. Het is niet goed voor mensen om alleen te zijn, maar we zien tegenwoordig een enorme toename van alleengaanden en eenzame ouderen. Voor mij een teken des tijds.

Fabel

Even een tussenstap. Er werd ooit beweerd dat de man hierdoor één rib minder zou hebben dan de vrouw. Als je twee skeletten van een man en een vrouw met elkaar vergelijkt, zie je echter dat dat niet zo is.

Sommigen grijpen dat gelijk weer aan om te zeggen dat de Bijbel een sprookjesboek is, maar het is aangetoond dat je een rib van een mens weg kunt halen en dat deze weer aangroeit. Er zit rond (een aantal?) ribben een vlies en als dat blijft zitten, dan zal die rib weer aangroeien.

Al in het tweede hoofdstuk van de Bijbel zien we dus een wetenschappelijk feit wat pas millennia later ook wetenschappelijk bewezen kon worden!

Instelling huwelijk

Wat veel mensen, en ook sommige christenen, als een “achterhaald instituut” zien, staat hier in de basisvorm al gegeven.

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. (Gen. 2:24)

Over het huwelijk is natuurlijk veel en veel meer te zeggen, maar dat komen we vanzelf later wel tegen.

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?

 

 

 

23
aug
Genesis 1 en 2

Genesis 1

Het bekende begin van de Bijbel en voor velen, op basis van niet-kloppende argumenten, reden om de Bijbel af te wijzen.

De wereld kan nooit in zes dagen geschapen zijn!

De tekst is op twee manieren uit te leggen:

 1. “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig” Dat betekent dat God een woeste en lege aard geschapen heeft, en dat Hij die daarna met de rest van de schepping in is gaan vullen.
 2. “In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu werd woest en ledig” Dat betekent dat er al een aarde is geweest voordat de schepping zoals wij die nu kennen tot stand is gekomen.

De vet getypte woorden zijn vertalingen van het woord “hayah”, en dat kan zowel “zijn” als “worden” betekenen.

Kies je voor optie 1, dan moet je uitgaan van een jonge aarde. Veel evolutionisten spreken dat tegen, maar er zijn steeds meer wetenschappelijke ontdekkingen die wel wijzen op een jonge aarde.

Optie 2 houdt de mogelijkheid van een oudere aarde open. Zelf ben ik daar, mede gezien de recente wetenschappelijke ontdekkingen nog niet van overtuigd, maar voor sommigen zal dit een keuze zijn die te verdedigen is.

Over het algemeen is er verder niet zoveel aan te merken over Genesis 1, behalve dat sommigen menen dat Genesis 1 & 2 met elkaar in tegenspraak zouden zijn, maar daarover later meer.

Schema

Gaan we even uit van de traditionele Schepping in zes dagen, dan maak ik het volgende overzicht:

 1. – De hemel en de aarde (vs. 1) – Licht (vs. 3) – Scheiding tussen licht en duisternis (vs. 3) Let op dat het licht expliciet “goed” genoemd wordt, de duisternis niet!
 2. – Uitspansel, hemel (vs. 8) En nee, ik ga hier nu niet de pro’s en contra’s van de platte-aarde theorie mee behandelen. Opmerkelijk is dat hier weer sprake is van de schepping van een “hemel”. Later zullen we zien dat er meerdere hemels zijn, dus dit is niet in tegenspraak met vers 1
 3. – Schepping van het land door het samenvloeien van de wateren (vs. 9) – En het was “goed”. – Schepping van “jong groen, zaadgevend gewas, vruchtbomen” (vs. 11) – En het was goed
 4. – Schepping van zon, maan en sterren (vs. 15, 16) – En het was goed (vs. 18)
 5. – Schepping van zee- en luchtdieren (vs. 20) – En het was goed (vs. 23)
 6. – Schepping van “levende wezens, vee, kruipend gedierte” (vs. 24) – En het was goed (vs. 25) – Schepping van mensen (vs. 27) – En het was “zeer goed” (vs. 31)
 7. – Rustdag (Gen. 2:2)

Het was zeer goed

Natuurlijk is er een reden dat ik steeds “het was goed” er bij vermeld. Die reden is dat God pas in vs. 31, na de schepping van de mens tot de conclusie komt “Het was zeer goed”.

En ik geloof ook absoluut dat de mens oorspronkelijk zeer goed geschapen is. Later lezen we over de zondeval, maar die val heeft veel verdergaande consequenties dan de meesten van ons beseffen!

Voor nu stop ik even in de wetenschap dat God na de schepping van de mens concludeerde “Het was zeer goed!” God wil dat het “zeer goed” is, en wil dat wij met Hem in harmonie leven. Dat we een Relatie met Hem aangaan, met als ons worstelen, strijden, onze vragen, angsten, hoop en vreugde.

Overdenkingsvragen

 1. Wat voor soort hoofdstuk is dit? Bijvoorbeeld: poëtisch, historisch, getuigend, lerend, enz.
 2. Wat zegt dit hoofdstuk mij voor vandaag? Of is het specifiek voor een andere doelgroep geschreven?
 3. Wat leert dit hoofdstuk over Jezus?
 4. Wat zou ik naar aanleiding van dit hoofdstuk in mijn leven moeten veranderen?