Spread the love

Een goedgevulde Brandpunt Kapel maakte duidelijk dat het onderwerp van de studiedag goed gekozen was: Europa en de islam. Gert-Jan Segers, Hubert Luns en Henk Schouten bedienden de aanwezigen met stevige  lezingen over vrijheid, onderwerping en evangelisatie.

Vrijheid was het centrale onderwerp in het betoog van Gert Jan Segers. “De islam heeft grote problemen met vrijheid,” zegt hij, verwijzend naar The clash of civilizations van Samuel Huntington.” De islam heeft bloedige grenzen. Dat zien we in onder andere in Afghanistan, Soedan en Nigeria. Dat komt doordat er in de moslimlanden geen gelijkwaardige positie is voor niet-moslims.” Dat heeft volgens Segers te maken met de aard van de islam. Hij legt uit: “Mohammed was niet alleen profeet, maar ook legeraanvoerder. De islam is gekomen om te heersen. Het is een hele ordening van de samenleving, dus meer dan een godsdienst. De islam is anders en dat zien we ook terug in 1300 jaar geschiedenis. Deze ging altijd gepaard met gewapende vrede en openlijke oorlog.” Hij wijst hier onder andere op de islamitische opmars tot aan Wenen en in Spanje. Omdat de islam een meerderheidsgodsdienst is, eigenlijk een heel systeem dat de hele samenleving beheerst, zal het moeilijk worden om democratieën te vestigen”. De Arabische Lente dreigt een Arabische Winter te worden. Vanuit het Westen wordt gezegd: verkiezingen. Maar we moeten niet vergeten hoe de democratie zich in het Westen ontwikkelde. Pas honderd jaar geleden is het algemeen kiesrecht ingevoerd, maar dat was in een rechtsstaat die al ontwikkeld was. In het Midden-Oosten gaat het precies omgekeerd. Er kan geen democratie zijn, als er geen ruimte is voor een christelijke minderheid. Je houdt je hart vast.” Segers verwacht dat het de eerste tien tot vijftien jaar dan ook niet goed zal gaan met de democratie in deze landen. “Het was lang ondenkbaar dat er veel moslims naar Europa kwamen. Traditioneel was het vestigen buiten het ‘huis van de islam’ onvoorstelbaar. Het wonen buiten bekend gebied is nieuw voor de islam, omdat het een meerderheidssysteem is.” Lang is het Westen volgens hem blind geweest voor het groeiende aantal moslims. “Het was volstrekte onverschilligheid. Dat komt door het doorhakken van de christelijke wortels. Je kunt zeggen: ‘Ik sta pal voor de Joods christelijke cultuur’, maar zonder Christus is deze gedoemd te mislukken. Op dit moment is zo’n vijf procent van de Nederlanders moslim. Dat zou geen probleem hoeven zijn, als 95 procent christen was. Het probleem is niet de volle moskee, maar de lege kerk. Het is een cultuur die losgeraakt is van God.” Wat staat ons dan te doen?” Christus navolgen, het kruis opnemen, bidden voor het land en voor vrede. Dat is precies wat we terugzien in de kerkgeschiedenis Steeds weer waren er mensen die de Bijbel open deden en God zochten.”
Het verdedigen van vrijheid is een politieke strijd, verduidelijkt Segers. “Vrijheid geven is misschien nog wel het moeilijkste, tegen je gevoel in ruimte geven aan geluiden die haaks op het Evangelie staan. Net als de vader die zijn zoon liet gaan in de gelijkenis van de verloren zoon, moeten wij die vrijheid geven. Net als dat er de vrijheid is om terug te keren. We zijn mensen van de Hoop, die geloven in de Levende God. We hebben er vertrouwen in dat Gods Woord werkt. Of islam en democratie samen kunnen, de komende tijd zal dat duidelijk worden. Ik ben niet optimistisch, maar ook geen pessimist, want wij zijn mensen van de Hoop.”

Twee onderwerpen kwamen prominent naar voren in de lezing van Hubert Luns: zending onder moslims en het verval van Nederland. “De velden staan wit om te oogsten! Momenteel zijn er twee tot drie miljoen islamieten in Nederland. Moslims moeten tegenover zich echte bidders vinden, áánbidders in geest en waarheid, die kunnen knielen zoals zij knielen. Als christen dragen we een historische verantwoordelijkheid voor onze broeders en zusters die in de islam zijn grootgebracht. Laten we deze niet ontlopen!” Luns geeft aan dat de islam vooral een religie is van het doen, in plaats van het denken. Het is een allesoverheersende cultuur.

“Kritiek hierop is helemaal niet nodig, want wij hebben de Blijde Boodschapin onze tas, een positieve boodschap van liefde. De lakmoesproef voor de ware christen is of hij anderen door zijn getuigenis aanspoort christen te worden. Ons christen zijn is zouteloos en dat hebben Westerse bekeerlingen tot de islam aangevoeld. Wie durft een geïslamiseerde wijk binnen te gaan en op liefdevolle wijze te evangeliseren? Ik geloof dat we het zullen moeten hebben van de tot het christendom bekeerde islamieten, die hun oorspronkelijke cultuur en wijze van doen door en door kennen. Zou God lsmaël niet  liefhebben? Het ultieme argument waarom wij onze medemens moeten liefhebben, is dat God die mens liefheeft.”
“We hebben kunnen vaststellen dat voor een islamiet zijn overstap naar het christendom niet alleen een stap is naar e en ander geloof, maar ook naar een andere cultuur.” Daarom wilde Luns het ook hebben over de terugkeer van Nederland naar de vaste grond van haar behoud. Hij haalt hiervoor een aantal personen aan uit de Nederlandse kerkgeschiedenis, zoals Isaac da Costa, Kohlbrugge en Roscam Abbing. “De islamitische zelfmoordaanslagen op onschuldige burgers zijn afschuwelijk en in elk opzicht verwerpelijk. En de islamitische verheerlijking daarvan nog erger, maar de schandelijkheid van abortus slaat alles,” betoogt hij tegen de huidige cultuur. “Niet alleen de verschrikkelijke abortusplaag, maar ook de verloedering staat in het geding. Onderdeel van de algemene verloedering is de niet aflatende stroom vuiligheid die via het open riool in onze huiskamers stroomt.” Volgens Luns is er sprake van een collectieve schuld, waardoor diep berouw nodig is. “Want kennis schept ook een zekere verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik nu, mijn geëerd publiek, op uw schouders leg, waarbij gebed heel belangrijk is, want onze mogelijkheden om direct in te grijpen zijn gering.” Luns sluit hoopvol f: “Als eenmaal schoon schip is gemaakt, dan, ja dán zal God de evangelisatie onder onze islamitische broeders zegenen, die dan in groten getale tot het ware geloof komen. En met ons zullen gaan wedijveren in de verkondiging van het Evangelie!

’s Middags was het woord aan Henk Schouten, die uitgebreid inging op de Abrahamitische oecumene, het idee dat de drie monotheïstische godsdiensten elkaar ontmoeten in Abraham. “We voelen allemaal de syncretische verleiding, welke vandaag over de aarde waait,” zegt Schouten als inleiding. Syncretisme is het idee of gevoel dat het in religie allemaal om dezelfde dingen gaat, dat God in alle culturen en religies tegenwoordig is , alleen met andere namen en rites.” Voor de moslim is het schijnbaar een uitgemaakte zaak dat Allah dezelfde is als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Helaas delen veel joden en christenen deze mening.”
Schouten gaat in op hoe de islam is ontstaan. “Mohammed heeft uit de 360 goden die in Mekka werden aanbeden de god Allah van zijn stam tot oppergod verheven. Mohammed verhief één uit de vele goden tot oppergod. Wat Mohammed gedaan heeft, moet dus wezenlijk onderscheiden worden van wat Paulus deed toen hij op de Areopagus de onbekende God introduceerde. Mohammed verhief een god uit het pantheon tot oppergod. Paulus verkondigde de onbekende als enige God.” Bekend is dat van Allah gesteld wordt dat hij geen zoon heeft. Het geloof in het Zoonschap van de Here Jezus wordt in de islam zelfs aangeduid als shirk, een onvergeeflijke zonde. De islam kent het onderscheid tussen kerk en staat niet. “De staat wordt via de Hadith, de woorden van Mohammed, volledig gestuurd door de islam, waar de sharia uitdrukking van is. Zolang de wereld nog gebieden kent die niet aan de islam zijn onderworpen, bevinden de bewoners van die gebieden zich in het huis van oorlog, Dar al harb. Gebieden die al wel onderworpen zijn noemen ze het huis van vrede, Dar al islam. Wanneer moslims van vrede spreken, bedoelen ze deze vrede: de praktische onderwerping van alle mensen aan de sharia en de islam. Helaas willen veel westerlingen dit niet zien. De Isa van de islam zal ieder doden die zich verzet tegen dit huis van vrede.” Het grote verschil tussen beide religies is het karakter van God. “Je moet Allah eerst liefhebben voordat hij jou liefheeft. Er is geen zekerheid voor de volgeling. In het christendom had God eerst de mens lief, die deze liefde mag beantwoorden.” Henk Schouten sluit af met een aantal conclusies: “Is het mogelijk, nu we zulke brede verschillen gezien hebben, om ons te verheugen in een Abrahamitische oecumene? Ik meen van niet. Is het mogelijk te geloven dat Allah en JHWH, na de grote verschillen en tegenstellingen die we vastgesteld hebben, als één en dezelfde te beschouwen? Ik meen van niet. Is Jezus Christus de enige weg tot zaligheid, eerst voor de Jood en dan voor de Griek, dus ook voor de moslims? Ik meen van wel.”

Van deze dag zijn cd opnames gemaakt. Elk van de drie lezingen op een aparte cd. De set van drie cd’s is te bestellen voor € 15,- (incl. portokosten).

3 Responses

 1. Albert Heijn, Dirk van den Broek, V&D, LIDL en Hema worden geconfronteerd met het hoofddoek probleem!

  Moslima’s aan de kassa of loket met hoofdbedekking als islam reclame!

  In onze tijd zijn we getuige van de zelfuitroeiing van de Europese beschaving. De moslimbevolking jaarlijks met 8,7% blijft doorgroeien en stijgt hun aandeel van krap naar 17% in 2020, 37% in 2035. De meest beangstigende cijfers komen uit West-Europa. In Nederland zal het aantal islamieten zich zelfs meer dan verdubbelen. Een laag geboortecijfer, gecombineerd met massale moslim immigratie en een vastbesloten islamitische aanhang (links + Christenen die Nederland, haar bevolking en cultuur om zeep willen helpen) veranderen de geboorteplek van de Westerse beschaving in een graf.
  In de grootste steden van Nederland -Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht- is Mohammed (inclusief de variaties Mohamed , Mehmet, Muhammad) nu al de meest gekozen babynaam. Het probleem is dat de snelst groeiende bevolkingsgroep in Europa tevens de meest anti_europees is…
  De grootste moskeeën van de vijandelijke grootmachten worden in Nederland gebouwd, in ons eigen groene, weelderige en waterrijke landschap. Meest gevaarlijke Moslims worden naar Nederland geëxporteerd. De meeste van deze “Moslims” hebben een dubbel paspoort, wijzen onze Westerse samenleving af. Deze nachtmerrie is een bedreiging voor de Nederlanders…Het is dan ook niet moeilijk te bedenken hoe de confrontatie tussen de Europeanen en dit soort vijandelijke indringers zal aflopen. De Moslim Broederschap, Hezbollah, Diyanet, Milli Gorus, Fethullah enz..enz..zijn nu al de baas in de meeste Europese moskeeën. Europa loopt daarom het enorme risico alle kostbare elementen van onze beschaving kwijt te raken.
  Islamieten in aparte uniform binnen de Nederlandse gemeentehuizen, ministeries, scholen: dit soort ontwikkelingen leveren ons geen voordeel, maar ellende, zoals we zien uiteindelijk in al de moslimlanden, al 1400 jaar. Het symbool hoofddoek is een teken waarbij geen natuurlijke relatie bestaat tussen de vertegenwoordiging van het teken en de betekenis die ermee wordt uitgedrukt. Onder leiding van allerlei politici, organiseren veel bedrijven en overheid instellingen hoofddoekbrigades met de belastinggeld. Hoofddoek -brigades van deze corrupte, in de ogen van de moslims een symbolisch ijzeren gordijn die moet voorkomen dat moslims worden besmet met westerse waarden als, democratie, gelijkberechtiging, scheiding van kerk en staat, emancipatie e.d. Deze praktijken van de grote bedrijven en overheidsinstellingen betekenen de capitulatie voor het streven van de externe mogendheden die met behulp van de straatterreur Islamitische apartheidssteden willen vestigen.
  Het is triest dat moedige vrouwen zelfs in landen als Pakistan, Afghanistan, Irak, Turkije, Libië, Egypte, Libanon, Iran, Soedan, Saudi Arabië, Katar met gevaar voor leven hun hoofddoek afleggen en daarin niet worden gesteund door de Nederlandse vrouwen, laat staan islamitische vrouwen in het vrije westen. Op meer plaatsen wordt juist belastinggeld gebruikt om religieuze intolerantie en seksuele apartheid te bevorderen. Veel grote gemeenten stoppen miljoenen geld in voor vrouwen en mannen gescheiden informatieloketten, die worden ondergebracht in door de moslims gecontroleerde gebouwen, verboden gebieden voor de Nederlanders. Hoofddoekbrigade zegt: “mijn hoofddoek is een uiterlijk teken (symbool) dat mijn aanhankelijkheid voor de islamitische leer (het geloof) aangeeft die mij oproept om mee te doen in deze samenleving (participatie), maar dat is wat anders dan integreren. Ze dragen dus een hoofddoek met als doel een ideologie te dienen, een ideologie die ook voor een staatkundig streven staat.

  Het kenmerk van onderdrukking zit hem in de aanvaarding en verdediging hiervan voor eigen bescherming. Het is de pijnlijke waarheid dat door links niet onderkend wordt: de islam van de islamisten is gericht op het hiernamaals, het leven op deze planeet is tijdelijk en dus niet van belang, niet-islamitische samenlevingen dienen daarom te worden vernietigd. Daartoe is de onderdrukking van mensen het eerste doel, in het bijzonder de onderdrukking van vrouwen. Links ‘kritisch’ Nederland wordt wakker !
  Een uniform met de hoofddoek dat nu nog in islamlanden met harde hand wordt opgelegd: De Saudi’s, bang om rechts ingehaald te worden door de ayatollahs, hebben vervolgens overal in Saoedi-Arabië de hoofddoek dwingend opgelegd. En omdat Saoedi-Arabië leidend is in de islamitische wereld, zag je als gevolg daarvan in de jaren’80 overal in de islamitische wereld hoofddoekjes verschijnen. Zweepslagen in Iran, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Soedan, Libië, Egypte etc. etc..; zwavelzuur in het gezicht in Algerije, Marokko, geweerschoten in Kashmir, brutalisering in Afghanistan, Pakistan, Jemen enz. Die landen tonen aan dat baas over eigen hoofd zeker geen gewone naturelle ontwikkeling is. De vrouwen in de westerse wereld voor ons hebben gevochten voor vrijheidsrechten van de vrouw. En nu zullen wij deze wel even om zeep helpen door een Hoofddoek te dragen. PVDA, CDA, D66, GL en SP moeten ook de verantwoording nemen voor wat er achter de hoofddoek schuil gaat namelijk waar je zelf voor gestreden hebt en dat is vrouwen mishandeling, vrouwen onderdrukking en de expressie om vrouw te zijn. Beseffen deze partijen niet dat er miljoenen vrouwen zijn die dit kledingstuk geheel onvrijwillig moeten dragen omdat ze anders worden afgeranseld, dat ze zonder die doek niet naar buiten mogen, dus opgesloten zitten. Het is geen vrije keus van de dames, als ze dat zelf beweren, is het hersenspoeling! Geweldig. Waarschijnlijk roepen ze ook op tot meer huiselijk geweld (want vrouwen die niet doen wat hun mannen willen verdienen klappen), meer kranten voor de ramen (vrouwen die gewoon naar buiten mogen kijken zorgen alleen maar voor overlast). Dit alles omdat mannen die zichzelf moslim noemen zich niet kunnen beheersen als ze vrouwenvlees zien. De bedekking van vrouwen is ontstaan omdat rover hoofdmannen jaloers waren en elkaar vrouwen probeerde te roven niet meer en niet minder. Het zijn de moeders in de Arabische wereld die hun zonen opvoeden en hun tot macho s en prinsen creëren en verwennen, waardoor zij al op jonge leeftijd een super macht binnen de familie zijn.
  Zij hebben voor 100% controle over hun zusjes ook al zijn die ouder. Moeders waren betrokken bij eerwraak op haar dochters zonder n hand uit te steken om hun leven te beschermen.
  En dat is de trieste waarheid van jonge meisjes, die de wetten van de ouderlijke macht niet respecteren en dat uiteindelijk met de dood moeten bekopen.
  Het vermoorden van meisjes wordt uitgevoerd door jonge broers waarvoor de gevangenis straf door hun jeugdigen leeftijd milder uitvalt.
  Grote bedrijven, onder druk van de politiek en christelijke verraders, voeren het hoofddoekje in om explosief groeiende moslims vriend te houden, maar vergeet niet dat een hoofddoek politieke islam symboliseert.
  We willen ons voedsel kunnen kopen in een Nederlandse winkel, waar we niet worden geconfronteerd met reclame voor de islam. AH, van den Broek en Lidl moeten neutrale winkels worden, waar we geen reclame aan de kassa maken voor een meer dan treurig systeem als de islam. Verstandig zou zijn, alle uitingen van deze politieke ideologie te schrappen

  De islam is wel een punt vanwege de overheersingdrang,de ongelijkwaardigheid van man en vrouw en de haat in de koran/hadith naar alle niet-moslims. Eigen dokters,eigen politie, eigen school, ook nog dan moeten ze voortaan ook alleen nog maar uitkeringen aanvaarden uit eigen land van herkomst;is dat ook weer recht getrokken.

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij AH willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel. Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische wijken in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die on-Nederlandse kleding. Ze zijn hierheen gekomen omdat het leven hier gemakkelijker is dan in hun land van herkomst, om dat hier uitkeringen zijn en – voor hun – gratis gezondheidszorg, gratis huisvesting, gratis voedsel en kleding en omdat ze later hun familie kunnen laten overkomen om van dezelfde gratis voorzieningen te kunnen profiteren.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen. En die worden gedoogd door dit – wegens hun koloniale verleden met schuldgevoelens overladen – Europese volk.
  Het is een kwestie van de schuldcultuur van een christelijk volk versus de schaamtecultuur van de islamitische immigranten.
  Daarom geven we ze gratis geld, goederen en diensten en daarom tolereren we hun middeleeuwse zeden en gewoonten en de toenemende impact daarvan op onze eigen cultuur. Het negeren van de problemen en een zondebok benoemen voor eigen falen lost de problemen niet op. Het islamitisch geloof vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. Vrouwen die na de overgangsperiode van 5 jaar nog steeds liever toonbaar islamitisch zijn (dit in tegenstelling tot alle andere geloofsovertuigingen die je niet aan de buitenkant kunt zien) moeten naar een islamitisch land verhuizen waar hun normen gewoon zijn. Als we eindelijk eens onze poot stijf houden en zeggen: “Hier in Nederland zijn burqa’s en hoofddoeken niet gewenst, u dient zich “godsdienst neutraal” te kleden”, dan denk ik dat al die mannen die nu hun vrouwen dwingen in die dingen te lopen nog een keer nadenken. Helaas is het nu overduidelijk dat ze ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten met hun achterlijke ideeën, maar we hebben in ieder geval ons seculiere land, wat betreft straatbeeld weer terug. Als die vrouwen eenmaal geproefd hebben van de vrijheid krijg je ze hopelijk die lappen niet meer in. Behalve de psychiatrische gevallen natuurlijk: godsdienstfanaten zul je altijd hebben. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve godsdienstfanaten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op meiden bestook uw politieke partij! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam.
  Zolang je nog een Marokkaans, Turks of wat voor paspoort ook hebt, kunt u beslist niet integreren. Nu kun je je afvragen wat zoek je dan in Nederland,die vraag blijft niet lang onbeantwoord. Gewoon afschaffen dat hele islamitische immigratie beleid dan hebben we ook geen last meer van de enorme kosten en verloedering van ons land.
  Vrouwen gaan al eeuwen gebukt onder de tirannie van de islamitische leer. Deze mannen-cult van het ergste soort. Het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mensvijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Je kan er eigenlijk met je pet niet bij hoe het bestaat dat men zoiets heeft kunnen bedenken, laats staan voortwoekeren al die eeuwen. De islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd.

 2. Terwijl de islam gewelddadig oprukt van Irak en Syrië tot in onze straten en nog meer jihadisten uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika die richting Nederland komen en een verblijfsvergunning krijgen, de politiek in meerderheid kijkt weg van de werkelijke problemen en islamitische apartheids-gebieden worden steeds groter in Nederland! 

  Helaas is het nu overduidelijk dat de moslims ons uitkeringsparadijs niet zullen verlaten, in tegendeel zullen ze apartheids- -gebieden creëren in Nederland. In Nederland dreigt een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er jihad strijders actief, imams en andere moslimstrijders zijn bezig om jonge mannen en vrouwen te opleiden! Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom te bevorderen via meer bruiden uit een islamitische land halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. Op die manier wordt er een nieuwe bevolking gevormd die heel snel in aantal toeneemt. Ondertussen is het aantal moslims in Nederland explosief  gegroeid. De vele Jihadisten uit Marokko, Turkije, Somalie, noordelijk Afrika en het Midden-Oosten doen ook het aantal illegale moskeeën en koran cursussen. 

  De kansen op integratie zullen steeds kleiner worden en de kansen op een permanente apartheid in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal Moslims groter is en de instroom blijft voortduren. Dit betekent een permanente bron voor het ontstaan van spanningen en conflicten. Dit apartheid in Nederland, mede mogelijk gemaakt door de slechte politici en kerkleiders! 
  Nu, veel politici en christelijke leiders hebben klachten over de activiteiten van ISIS (Islamitische staat), terwijl ze 40 jaar lang, middeleeuwse zeden en gewoonten hebben getolereerd! afgelopen 40 jaar, veel bedrijven en overheidsinstellingen, politici en christelijke leiders hebben bv, het hoofddoekje ingevoerd, gestimuleerd om explosief groeiende moslims vriend te houden! Terwijl een hoofddoek, de politieke islam van Jihadisten symboliseert. Hier geboren moslims worden systematisch ook door de gemeentelijke instellingen gestimuleerd hoofddoekjes te dragen, terwijl hoofddoek/burka een onderdeel van ISIS beleid is!

  Net zo min als we iemand in Nazi-uniform achter de kassa bij de Gemeente  loketten, AH, Hema, LIDL, Politie, Ministeries etc.. willen zien, willen we islamreclame van uit uw personeel? ISIS, Al Qaida organisaties en alle jihadisten hebben al genoeg hoofddoeken…!
  Dit is puur uitroeiing van de autochtone bevolking. Op deze manier worden islamitische gebieden in Nederland in rap tempo steeds groter. Ze verplichten door hun parasitaire gedrag overheden, Albert Heijn, LIDL, Dirk van den Broek managers via de belastingbetaler, zelf de ondergang te subsidiëren van het land dat ze hebben geadopteerd. Dat is de grootste gevaar:door het import van nog meer moslims die niet voor arbeid inzetbaar zijn, gaat dit land ten onder. Jarenlange ongebreidelde invoer van kansarme vijandelijke mensen roept weerstanden op. Met de toename van islamitische kleding gaat u binnenkort honger lijden: alle supermarkten, speciaal in bepaalde stadsdelen, hebben bijna alle caissières met hoofddoeken. Het moet gewoon afgelopen zijn met die jihadistische kleding.
  Omdat ze niet voor de vrijheid komen, hebben ze hun achterlijke leef- en kleedgewoonten meegenomen.

  Aparte moslimbevolking in Nederland groeit explosief: islamisering neemt hand over hand toe, islamitische samenlevingen zullen andersdenkenden/-gelovigen nimmer als gelijkwaardig beschouwen, laat staan gelijkwaardig behandelen, om de doodeenvoudige reden dat zulks niet met de in de koran gepropageerde doctrines strookt. Voor vooral autochtone vrouwen wordt het in de toekomst steeds gevaarlijker en enger in ons land. Begrijpen ze wel in Amsterdam wat dat in de toekomst zal gaan betekenen voor alle vrouwen? Apartheid, tweedeling , discriminatie in de hand werken.

  Niet alleen ISIS of Al Qaeda, maar hele islamitisch ideologie vernedert vrouwen en beledigt daarmee de westerse vrouw. We moeten niet langer pikken dat onze seculiere openbare ruimte bezet wordt door agressieve jihadisten. We eisen de ruimte terug! Hoofddoek en burqa de wereld uit te beginnen uit Nederland! Kom op bestook de politieke partijen, vakbonden en kerken die de jihadisten helpen! Alle vrouwen moeten zich weerbaarder opstellen jegens de perversies van de islam en hun verlengde politiek in Nederland.

  Nederland zal aan deze islamitische wetten kapot gaan. Nu is het maar de vraag of dat wenselijk is; de kiezer heeft dit nooit geweten. Er is nooit een referenda geweest en ook de kiezer heeft nooit geweten waar hij aan toe is vóór hij zijn stem uitbrengt. 
  Aan de andere kant, het bestuur fraudeert door gestuurde massa uit Turkije, Somalie en Marokko stemrecht te geven: Als dan ook niet alleen anti-nederlandse moslims maar nog de toezichthouders van Nederlandse vlag, taal en cultuur haten! 

  Niet alleen PVDA, maar ook het CDA en D66 spelen al tientallen jaren spelletjes. Ze zijn niet duidelijk, draaien om de echte problemen heen. Ook zie je dat het CDA probeert weer aan de macht te komen!

  Wat dat betreft doet het CDA puur islamisering, ze helpen de moslims naar meerderheid! Als een derde van de stemmers uit praktisch anti-Nederlandse islamieten bestaat, met de gevaarlijke instinct opereert is dan deze vorm van democratie niet gedoemd om het land naar de ondergang te sturen?
  Het grootste gevaar zijn juist de nationalistische Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen. In dat streven worden zij gesteund door verdwaasde gemeentes wetenschappers en onze overheid, die hen daartoe voorziet van uitkeringen, subsidies, gezondheidszorg, huisvesting en het openlijk gedogen van hun gevaarlijke doel, terwijl geen enkele Nederlanders in Turkije of Marokko een vergelijkbare verblijfsvergunning krijgt (met de stemrecht, uitkering, huis, scholing etc..)… 

  Stop dus nu met die verblijfsvergunningen, gratis NL nationaliteiten aan de Somaliër, Turken en Marokkanen!
  Het is vragen om problemen. Het benoemen van mensen met een andere nationaliteit op politieke, bestuurlijke of belangrijke functies deugt gewoon niet. Marokkaanse en Turkse politici maken meteen duidelijk waar hun loyaliteit ligt, in ieder geval niet bij Nederland. Nu de sterk gegroeide Turkse en Marokkaanse regio’s leven bovendien steeds meer bij elkaar, vooral in eigen buurten en wijken in de grote steden. In veel van die buurten is het aandeel van de Marokkanen of de Turken zo hoog, dat het geen enkele moeite kost om een sociaal leven te leiden zonder enige kennis van de Nederlandse taal. De Nederlandse overheden en sociale instanties vergemakkelijken dat nog door voorlichtingsmateriaal in alle belangrijke allochtonentalen te verspreiden. De winkels in de buurt worden gedreven door mede-immigranten, de producten worden aangeprezen in de eigen taal en de omgangstaal is ook Turks of Arabisch… De kabel en de satelliet-tv zorgen voor programma’s uit Turkije of de Arabische wereld.

  Jihadstrijders, moslimjongeren bewijzen dat de Islam gevaarlijk is voor ons! Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de beleidsmakers schuldig zijn aan een tweedeling in de Nederlandse samenleving. De vraag is of hierdoor een maatschappelijke ramp is ontstaan. Dit lijkt zeker het geval te zijn! Alles wijst erop, dat het zover gekomen is. De radicale lobby die een expliciete de-Islamisering van Europa voorstaat, is voor de meeste Nederlanders nog onbekend, maar hun houding tegenover de Islam sluit wel aan, bij de gevoelens van een veel grotere groep.

  De radicale lobby cultuur die hier agressief opdringt is niet anders dan een soort tribus achtige overblijfsel, agressiviteit van de analfabeten! Maar als jij zelf dit soort ongepaste niet naturelle gewoontes cultuur noemt en je beleid baseert op deze waanzin dan is er een grote gevaar voor je medemens. 

  We moeten niet langer pikken, het is een aberratie. Een gruwel. Deze racistische, discriminerende, onderdrukkende en mens-vijandige ideologie verpakt in cultuur en religie is het ergste wat ooit is uitgevonden om mensen te knevelen. Als deze apartheid, onderdrukking en onderwerping doorgaat ziet het er heel slecht uit voor de autochtone vrouwen. Laat ze meteen verhuizen naar een islamitisch land met eigen cultuur en religie met geboden en verboden. Wat doen die fundamentalisten eigenlijk hier?

  Met Vriendelijke Groeten.

  Victor Leman, Florac Bosch, S. Leobergen, A. Thores, Lidya Dekker. N. Korse
    

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Steun ons
Met uw gift kunnen wij nieuwe vertalingen en uitgaven bekostigen

IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:
LET OP: Bij ontvanger komt Paerai te staan. Dat is onze paymentprovider. Zij boeken het bedrag naar ons account.
Social
Goldmine Media is actief op diverse social media.
Door op een van de buttons te klikken kunt u ons volgen.

Facebook Twitter YouTube Pinterest Tumblr

Tweets