Berichten

Berichten van derden

Hier vindt u berichten van diverse auteurs

21
mrt
Albert Einstein (1897-1955)

Professor bewijst dat God het kwade is

Klik met je rechtermuisknop op de video voor afspeelopties

Een atheïstische professor bewijst aan zijn klas jonge leerlingen dat God, als Hij bestaat, het kwade is.

Ik zal jullie bewijzen dat God, als Hij bestaat, het kwaad is. Heeft God alles wat bestaat geschapen? Als God alles geschapen heeft, dan heeft Hij ook het kwaad geschapen. Dat betekent dat God het kwaad is.

Een jonge leerling steekt zijn vinger op.

Professor, bestaat kou?

Wat is dat voor vraag? Natuurlijk bestaat kou. Heb je het nog nooit koud gehad?

In feite meneer, bestaat kou niet. Volgens de natuurkundige wetten is dat wat wij voor kou houden, in werkelijkheid de afwezigheid van warmte.
Maar bestaat duisternis, professor?

Natuurlijk bestaat die.

Nee, zij is slechts de afwezigheid van licht. We kunnen het licht meten, maar de duisternis niet. Het kwade bestaat niet, net zo min als duisternis en kou. God heeft het kwade niet geschapen. Het kwade is het resultaat van wat er gebeurd als de mens God’s Liefde nog niet in zijn hart heeft.

Albert Einstein (1879-1955)

15
mrt

Quotes over berouw

Velen rouwen om hun zonde, die niet echt worden weggedaan, huilen bitter om hen, en volharden toch in liefde en samenleven met hun – Matthew Henry

Sommige mensen horen niet graag over berouw; maar ik denk dat het zo noodzakelijk is dat als ik zou sterven op de kansel, dan zou ik willen dat ik doodging tijdens een preek over berouw – Matthew Henry

Het herkennen van zonde, Is het begin van de redding – Martin Luther
Omdat de gedachten zo verweven met de duivel zijn, is het van vitaal belang dat mensen een verandering van gedachten van God ontvangen, voordat hij een nieuw hart kan krijgen – Watchman Nee

Bekering is meer dan alleen verdriet over het verleden. Bekering is een verandering van gedachte en hart, een nieuw leven van je zelf wegcijferen en de Redder dienen als koning op je eigen plek – J.L. Packer.

28
feb

Quotes over echte redding

Een wereld van nette mensen, tevreden met hun eigen netheid, die niet verder kijken, afgekeerd van God, zou net zo wanhopig redding nodig hebben, als een miserabele wereld – en is misschien zelfs moeilijker te redden – C.S. Lewis

Een enkele ziel gered, overleeft alle koninkrijken van de wereld en is oneindig veel meer waard – J. C. Ryle

Heb je geen wens voor anderen om gered te worden? Dan ben je zelf niet gered. Wees daar zeker van – Charles Spurgeon

Ik ben niet de auteur van het plan van redding, maar ik ben wel verantwoordelijk voor de manier hoe ik het predik – Billy Sunday.

Meer dan 60 jaar is de christelijke kerk de hele wereld rond gegaan om de mensen te vertellen “bid dit kleine gebed na mij” om gered te worden of bekeerd. Sommigen noemen “Jezus in je hart vragen” of “Je hart aan de Heer geven” of “het zondaars gebed bidden”. Maar zou het je verrassen om te ontdekken dat zoiets nergens in de hele bijbel gevonden kan worden? Is er ooit een moment dat een apostel of evangelist in het Nieuwe Testament iemand in zo’n “reddingsgebed” leidt – of iets wat er op lijkt? Nee, nooit – Andrew Strom

27
feb

Quotes van Smith Wiggelworth

De Heer zal het motief en de behoeftes van ons hart zo reinigen dat nog maar één ding zoeken, en dat is, Zijn glorie – Smith Wigglesworth

Er is niets onmogelijk met God. Al de onmogelijkheden zijn met ons als wij God meten naar de limieten van ons ongeloof – Smith Wigglesworth

God wil onze gedachten reinigen tot we alles kunnen dragen, alle dingen kunnen geloven, alle dingen kunnen hopen, en alle dingen kunnen uithouden. God is in je, maar je kunt deze heilige kracht niet hebben totdat je leeft en loopt in de Heilige Geest, totdat de kracht van het nieuwe leven groter is dan het oude leven – Smith Wigglesworth

Groot geloof is het resultaat van grote gevechten. Grote getuigenissen zijn de uitkomsten van grote testen. Grote triomphen kunnen alleen uit grote verzoekingen voortkomen – Smith Wigglesworth

In mij werkt een kracht sterker dan iedere andere kracht. Het leven in mij is duizend keren groter dan dat ik van buiten ben

En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal – Matthew 9:35

15
feb

Quotes over leven als christen

Een paar quotes over je leven als christen.

Een prediker te laten zwijgen om over oordeel te prediken is als het wakker worden uit de slaap door een brandalarm, het alarm afzetten en weer gaan slapen – onbekend

Als ik tevreden ben om een gewonde deels te helen door “Vrede, vrede” te zeggen waar geen vrede is;  als ik het goede woord “laat liefde zonder afstoting zijn” vergeet en het scherpe randje van de waarheid afhaal door niet de goede dingen, maar oorstrelende dingen te zeggen, dan ken ik niet de liefde van Golgotha – Amy Charmichael

Tenzij wij veel tijd hebben geïnvesteerd in onze geheime bediening aan de Heer dan zal de holheid van onze openbare bediening overduidelijk worden. Vandaag de dag is het overduidelijk dat niet genoeg tijd is gespendeerd aan het bedienen voor de Heer, en veel te veel tijd is gebruikt om mensen te bedienen; daarom is het meeste wat er gedaan is in naam van de bediening is, gedaan in een vleselijke, menselijke manier die nooit enige blijven vrucht zal dragen – Chip Brogden

Het is nu mogelijk om een “christelijk leven” te leiden zonder dingen te doen die Jezus ons opgedragen heeft. We hebben mensen ingehuurd om de hele wereld in te gaan, om degenen in de gevangenis te bezoeken, om de hongerigen te voeden, om de naakten te kleden, om voor weduwen en wezen te zorgen. De doorsnee christen hoeft dat niet te doen – Cal Thomas

Sympathie is geen vervanging voor actie – David Livingstone

15
feb

Quotes over terugval

Als je besluit om te weigeren te gaan naar waar God je wil hebben en te doen wat God wil dat je doet, dan moet je tegelijkertijd besluiten om de vriendschap van God af te wijzen. Je kunt niet tegelijkertijd met hem wandelen en op het zelfde moment tegen Hem rebelleren … het is een aanfluiting om te zeggen “God, God” en dan te weigeren om te doen wat Hij je opdraagt om te doen – Clovis G Chappel

Het rustig aan doen is vaak de voorbode van terugval. Comfort gaat aan de instorting vooraf – Vance Havner

Bidden is de beste manier om de duivel te verslaan, verdwaalden te bereiken, een afvallige terug te brengen, de heiligen te bemoedigen, Zendelingen uit te zenden, de zieken te genezen, het onmogelijke voor elkaar te brengen, en de wil van God te kennen – David Jeremiah

De meeste kerkleden leven zo ver onder de standaard, dat je terug zou moet vallen om in gemeenschap met hun te blijven – Vance Havner

Een opwekking doet twee dingen. Ten eerste brengt het de kerk terug van haar afvalligheid en ten tweede brengt het de bekering van mannen en vrouwen; en het bevat altijd de overtuiging van de zonde van de kant van de kerk. Wat een betovering heeft de duivel op de kerk van vandaag – Billy Sunday

05
feb
Kundalini Waarschuwing

Bethel, Bill Johnson & new age

Bovenstaand youtube-filmpje is een tipje van de sluier over wat Andrew als nieuwe informatie bekend maakt in de vernieuwde editie van zijn boek “Kundalini Waarschuwing“, met name over de wijze waarop de Bethel Church verstrikt zit in allerlei new age praktijken en leringen.

In deze nieuwe versie van het boek (voor bezitters van de ‘oude’ versie is de aanvulling op aanvraag gratis verkrijgbaar!), gaat Andrew Strom dieper in op de recentere ontwikkelingen binnen de bekende Bethel Church uit Redding. Op basis van materiaal uit deze kerk zelf toont Andrew aan hoe ver men inmiddels verstrikt is geraakt in de new age beweging en laat hij zien wat de gevaren daar van zijn.

20
jan
Andrew Strom

Quotes over gebed

“Echt gebed is meetbaar door gewicht, niet door lengte. Een murmel voor God heeft meer voldoening van gebed in zich dan een fijne preek van grote lengte” – C. H. Spurgeon

“Gebed is waar de actie is” – John Wesley

“De man die de christelijke kerk mobiliseerd om te bidden zal de grootste bijdrage ooit leveren aan wereldevangelisatie” – Andrew Murray

“Wij moeten beginnen te geloven dat God, in het mysterie van het gebed, ons heeft begiftigd met een kracht die de hemelse wereld kan bewegen, en die zijn kracht naar de aarde kan brengen” – Andrew Murray

“Als je die sublieme kracht in gebed wil, dan moet je in de liefhebbende, levende, altijd durende, bewuste, praktische eenheid met de Here Jezus Christus blijven” – C.H. Spurgeon

19
jan

Quotes over de Heilige Geest

“Ik herinner je er aan dat er kerken zijn die zo compleet uit de handen van God zijn dat als de Heilige Geest van hen
zou worden terug getrokken, zij dat pas vele maanden later zouden merken.” – A.W. Tozer

“Ik riep al een tijd naar God dat Hij mij zou vullen met zijn Heilige Geest. Nou op een dag in de stad New York, oh wat een dag, ik kan het niet beschrijven, ik verwijs er zelden naar, het is bijna een te heilige beleving om te noemen. Paulus had een beleving waarvan hij veertien jaar lang nooit over sprak. Ik kan alleen zeggen dat God Zichzelf openbaarde aan mij, en ik had zo’n beleving van zijn liefde dat ik Hem moest vragen om Zijn hand op mij te houden. Ik begon weer te preken. De predikingen waren niet anders ik gaf geen nieuwe waarheden, en toch werden er honderden bekeerd. Ik zou nou niet teruggezet willen worden waar ik eerst was, voor die geheiligde belevenis, al zou je me de hele wereld geven. Ik zou zijn als het kleine stofje op de weegschaal” – D.L. Moody

“Als je alle poespas weghaalt, dan staat Pinksteren voor kracht en leven. Dat kwam er in de kerk toen de Heilige Geest op de Pinksterdag naar beneden kwam.” – David Wilkerson

“Mijn vrienden, ik geloof niet dat het prediken over Christus en Hem gekruisigd is om de mensen iedere zondagmorgen en -avond een stuk van filosofie te geven en dan de de waarheid van dit Heilige Boek te vergeten, noch dat de mens Christus en Hem gekruisigd predikt, en het werk van de Heilige Geest negeert, die nooit een woord over de Heilige Geest zegt, zodat de hoorders konden zeggen:”Wij weten het niet of er wel een Heilige Geest is.” – Charles Spurgeon

“Zou God je ooit iets vragen te doen wat je niet zou kunnen? Het antwoord is steeds ‘ja’. Het moet zo zijn voor Gods glorie en koninkrijk. Als wij functioneren naar eigen kunnen, krijgen wij de glorie. Als wij functioneren door de kracht van de Heilige Geest in ons, krijgt God de glorie. Hij wil Zichzelf openbaren naar een toekijkende wereld.” – Henry Blackaby